Järnväg

Tågtrafiken är viktig för vårt lands utveckling, därför vill vi både bygga nya stambanor och rusta upp den befintliga järnvägen. Om vi ska flytta över gods från de vanliga vägarna till räls måste kapaciteten öka. Mer järnväg är också viktig för att förbättra tillgängligheten i hela landet.

Centerpartiet vill:

  • Bygga nya stambanor på ett sätt som integrerar dem och deras trafik med befintligt järnvägssystem
  • Förstärka och förbättra det svenska järnvägsnätet för en ökad punktlighet och ökad framkomlighet
  • Att Trafikverket anslår medel till järnvägsunderhåll avseende lokala banor

sol-has-bg sol-light-text

Sverige behöver både bygga ny och rusta upp gammal järnväg

Utöver att bygga nya stambanor vill vi också satsa mer på att rusta upp och underhålla det befintliga järnvägsnätet.

Vi verkar för att genomföra de förstärkningar och förbättringsåtgärder som krävs i det svenska järnvägssystemet. Detta för att åstadkomma en ökad punktlighet och en ökad framkomlighet på landsbygden.

En järnväg som fungerar i hela landet

Vi vill se en robust järnväg i hela landet, som omfattar nyinvesteringar, upprustning och förstärkt underhåll med fokus på klimatnytta, resenärsnytta och hållbarhet. Den svenska järnvägskapaciteten räcker inte till, varken i norra eller södra Sverige.

Nya stambanor behövs

En kraftig tillväxt i tågtrafiken har lett till högt kapacitetsutnyttjande och eftersatt underhåll, samtidigt som järnvägen under lång tid varit i behov av ytterligare förstärkningar vad gäller drift och underhåll.

Därför behövs nya stambanor. De är bra för klimatet, för tillgängligheten och byggnation av bostäder samt bidrar till en framtidstro. Det är en framtidsinvestering för privatpersoner och företag.

Rusta upp befintlig järnväg

Vi vill också rusta upp det befintliga järnvägsnätet. Vi vill genomföra de förstärkningar och förbättringsåtgärder som krävs i det svenska järnvägssystemet för en ökad punktlighet och en ökad framkomlighet på landsbygden. Vi vill se en robust järnväg i hela landet som omfattar nyinvesteringar, upprustning och förstärkt underhåll.

Satsa även på lokala banor på den svenska landsbygden

Centerpartiet vill också öronmärka en del av järnvägsunderhållet till att rusta upp lokala banor på den svenska landsbygden med viktig pendlingsfunktion och godstransportfunktion, som har stor betydelse för jobb och tillväxt. Dessa hamnar i regel långt ned i Trafikverkets prioriteringar, där stambanorna alltid ligger först och de regionalt viktiga men mindre banorna utanför stamnätet därför i många fall aldrig blir upprustade. Det vill vi ändra på.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.