Järnväg

Att åka tåg är ett av de mest miljövänliga och säkra sätten att transportera sig på. Därför vill vi satsa på att bygga ut och underhålla järnvägen.

Centerpartiet vill:

  • Rusta upp lokala och regionala järnvägsbanor
  • Stärka punktligheten på järnvägen och satsa på regionalt viktiga banor
  • Bygga nya stambanor för höghastighetståg

sol-has-bg sol-light-text

Järnväg

Järnvägen är viktig för långa transporter, pendling och frakt av varor. Den är också miljövänlig och bör så långt det är möjligt ersätta transporter på vägar och med flyg. Vi vill också förbättra möjligheten att välja tåget på utlandssemestern men för att lyckas med det måste det bli enklare att boka utlandsresor med tåg och antalet avgångar till flera europeiska städer måste öka.

Järnvägen behöver genomgå en verklig upprustning och utbyggnad, i synnerhet de sedan länge eftersatta lokala järnvägsbanorna, och höghastighetsbanorna börja byggas.

Satsa på järnvägsunderhållet och att rusta upp lokala och regionala banor som är viktiga för pendlare och godstransporter
För den som arbetspendlar kan ett försenat tåg innebära ett missat försäljningsmöte eller en missad familjemiddag. För företag kan ett försenat godståg innebära kostsamma avbrott i produktionen eller försenade leveranser till sina kunder. För att människors vardag ska kunna fungera och för att landets tillväxt ska kunna öka, måste man kunna lita på den svenska järnvägen.

Stärk punktligheten och satsa på regionalt viktiga banor

I ett långt land som Sverige behövs snabba, pålitliga och punktliga tåg. Allt för länge har järnvägen prioriterats för lågt. Det har lett till att vi har en stor skuld av eftersatt underhåll. Vi vill att vi ska börja betala tillbaka skulden, därför har vi presenterat en ny satsning som vi kallar järnvägslyftet. Satsningen innebär att vi de kommande åren lägger fyra miljarder mer än regeringen på drift och underhåll av den svenska järnvägen. Av dessa pengar går 1,5 miljarder till att rusta upp lokala och regionala banor på landsbygden. Det är en viktig och avgörande satsning för att människor ska kunna fortsätta bo och arbeta, men också bedriva tung basindustri och småföretagande på landsbygden, utanför storstäderna.

Bygg nya stambanor för höghastighetståg

Men det räcker inte att enbart ta igen den infrastrukturskuld som byggts upp under årtionden. Vi måste blicka mot morgondagen och våga fatta beslut i dag som ger oss själva och kommande generationer långsiktiga förutsättningar att resa snabbt och klimatsmart. Sverige behöver investera i nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. Det är bra för miljön, för att det ska vara möjligt att bo och pendla inom större regioner. Dessutom avlastas de befintliga banorna, så att de kan användas för godstrafik. Det är viktigt att satsningen på höghastighetståg inte sker på bekostnad av andra prioriterade infrastruktursatsningar, som Norrbotniabanan.

Vi vill också se längre och tyngre tåg för större transporteffektivitet.

Centerpartiet har en historia av att ta ansvar för en fungerande järnväg i hela landet. Vi har visat den handlingskraft som krävts för att säkerställa viktiga investeringar i den svenska järnvägen. Alliansregeringen dubblerades satsningarna på järnvägens drift och underhåll jämfört med tidigare socialdemokratiska regeringar.

Ska vi klara jobben, skapa goda förutsättningar för företagande och få ett Sverige som håller ihop, krävs en fungerande järnväg i hela landet. Tåg ska gå i tid. Annars riskerar Sverige att dras isär ytterligare. Vi prioriterar en välfungerande järnväg i hela landet.

Vi tar ansvar för att bygga ihop Sverige.

Läs mer om våra förslag i rapporten Järnvägslyftet

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.