Järnväg

Tågtrafiken är viktig för vårt lands utveckling, därför vill vi både bygga nya stambanor och rusta upp den befintliga järnvägen. Om vi ska flytta över gods från de vanliga vägarna till räls måste kapaciteten öka. Mer järnväg är också viktig för att förbättra tillgängligheten i hela landet.

Centerpartiet vill:

  • Se ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet
  • Bygga nya stambanor på ett sätt som integrerar dem och deras trafik med befintligt järnvägssystem
  • Förstärka och förbättra det svenska järnvägsnätet för en ökad punktlighet och ökad framkomlighet
  • Åtgärda underhållsskulden

sol-has-bg sol-light-text

Sverige behöver både bygga ny och rusta upp gammal järnväg

Utöver att bygga nya stambanor vill vi också satsa mer på att rusta upp och underhålla det befintliga järnvägsnätet.

Vi verkar för att genomföra de förstärkningar och förbättringsåtgärder som krävs i det svenska järnvägssystemet. Detta för att åstadkomma en ökad punktlighet och en ökad framkomlighet på landsbygden.

En järnväg som fungerar i hela landet

Vi vill se en robust järnväg i hela landet, som omfattar nyinvesteringar, upprustning och förstärkt underhåll med fokus på klimatnytta, resenärsnytta och hållbarhet. Den svenska järnvägskapaciteten räcker inte till, varken i norra eller södra Sverige.

Nya stambanor behövs

En kraftig tillväxt i tågtrafiken har lett till högt kapacitetsutnyttjande och eftersatt underhåll, samtidigt som järnvägen under lång tid varit i behov av ytterligare förstärkningar vad gäller drift och underhåll.

Därför behövs nya stambanor. De är bra för klimatet, för tillgängligheten och byggnation av bostäder samt bidrar till en framtidstro. Det är en framtidsinvestering för privatpersoner och företag.

Dags att åtgärda underhållsskulden
Underhållet på järnvägen är kraftigt eftersatt. Den ackumulerade underhållsskulden låg 2023 strax under 80 miljarder kronor, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Och skulden väntas öka under kommande år. Tågresandet beräknas öka med över 50 procent till 2040. Det kan dagens tågnät inte hantera på ett säkert, förlitligt och hållbart sätt. Centerpartiet anser att underhållsskulden bör åtgärdas omedelbart och vara helt åtgärdad senast 2035.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.