Lastbilar och tung trafik

Sveriges lastbilsflotta är i full färd att ställa om för att minska utsläppen. Det är välkommet och avgörande för att vi ska kunna möta klimatförändringarna. Genom elektrifiering och gröna drivmedel, samt genom att använda längre och tyngre fordon, kan klimatbelastningen minska. Vi vill också se smartare lösningar mellan sjöfart, räls och lastbil.

Centerpartiet vill:

  • Minska klimatbelastningen från lastbilstrafiken, bland annat genom att använda längre lastbilar på ett mer sammanhållet vägnät
  • Se en nationell strategi för en ökad elektrifiering av Sveriges transporter med en utbyggnadsplan för laddinfrastruktur för lastbilar
  • Minska fusket bland åkeriföretag

sol-has-bg sol-light-text

Fler miljövänliga lastbilar på bättre vägar behövs

Svenska transporter måste bli effektivare och då behövs ett bättre samspel mellan de olika transportslagen. Transporter med järnväg eller sjöfart når med få undantag hela vägen fram. Hela 92 procent av lastbilstransporterna är kortare än 300 kilometer och det stora flertalet sker lokalt.

Med bättre kapacitet och bättre prioritering för intermodala transporter, det vill säga gods som transporteras på flera olika sätt under sin resa, skulle järnvägen både kunna avlasta och stärka åkerinäringen genom att det långväga godset i större utsträckning transporteras på räls.

Transportsektorn är en nyckel för att minska Sveriges totala klimatpåverkan. Det finns stora miljö- och samhällsnyttor att tillvarata genom att möjliggöra transporter med tyngre, längre och mer transporteffektiva fordon på det svenska väg- och järnvägsnätet. Samtidigt som ledig kapacitet, på till exempel järnväg, utnyttjas mer optimalt och utsläppen av bland annat koldioxid minskar, så förbättras också konkurrenskraften för transportberoende näringar.

Tyngre fordon innebär klimatvinster

Genom att göra det möjligt för tyngre fordon att rulla på Sveriges vägar skulle vi göra stora klimatvinster samtidigt som näringen skulle spara miljontals kronor. En 74-tons lastbil på en BK4-klassad väg (det vill säga en väg som klarar tyngre transporter) släpper ut betydligt mindre per transporterat ton än konventionella lastbilar. Det går att låta längre lastbilar trafikera en stor del av det svenska vägnätet. På relativt kort sikt kan 450 mil väg öppnas för längre transporter.

Ta tag i fusket

En utmaning för Sveriges åkerier är snedvriden konkurrens i form av exempelvis otillåtet cabotage, det vill säga att transporten utförs på ett otillåtet sätt av utländska företag. Inte sällan sker det också tillsammans med att regler för kör- och vilotider inte följs. Det finns tecken på att åkerier som bedriver illegal verksamhet har ökat kraftigt i antal. Dessa åkerier kan vara av både utländskt och svenskt ursprung. Fusk med körtider gör att trafiksäkerheten och konkurrensen hotas och att de anställdas villkor försämras.

Vi vill att fusket på våra vägar ska minska, det är en viktig fråga som myndigheterna med kraft måste ta tag i.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.