Sjöfart

Sjöfarten är helt central för att samhället ska fungera. Den allra största delen av vår export och import går via våra drygt 50 hamnar vidare ut på havet. Globalt sker 90 procent av världens handel via internationella sjötransporter. Vi vill göra sjöfarten grönare och se fler svenskflaggade fartyg.

Centerpartiet vill:

  • Införa miljözoner för sjöfarten för att styra mot anslutning av ström från land när fartyg ligger i hamn
  • Införa miljöstyrande farledsavgifter
  • Öka andelen svenskflaggade fartyg genom att göra skatter för sjöfarten konkurrenskraftiga

sol-has-bg sol-light-text

Gör sjöfarten både grönare och mer blågul

Haven och vattnet är en gränslös infrastruktur med helt andra förutsättningar än vägar och järnvägar, vilka behöver planeras, finansieras och byggas. Skandinavien och Sverige är omgivet av vatten och sjöfartsnäringen är därför av central betydelse för vårt välstånd och vår handel.

Sjöfarten släpper ut mycket koldioxid i dag men har en stor potential att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Det bränslebyte som sker inom framför allt landtransporter vill vi se äga rum även inom sjöfarten. Med fler styrmedel från statens sida kommer omställningen att gå snabbare.

Satsa på ökad elektrifiering

Vi vill se en ökad elektrifieringen av sjötrafiken. Fartyg bör använda landström, i stället för att ligga med motorer i gång i hamn.

Ett sätt att styra över mot mer elanvändning i hamn är att införa miljözoner, så att endast de fartyg som ansluter till strömmen som finns på land får komma in i citynära hamnar. De fartyg som fortsätter gå på tomgång och släppa ut stora mängder partiklar, får i stället lägga sig i ytterhamnar.

Sjöfartsverket måste göra rätt

Sjöfartsverket tar in farledsavgifter och miljödifferentierade avgifter. Myndigheten

har dock haft svårt att miljödifferentiera på ett tillfredsställande sätt. I dag får till exempel de fartyg som har eldrift – och därmed släpper ut noll koldioxid – höjda avgifter. Därför behöver Sjöfartsverket ta ett helhetsgrepp i denna fråga.

Vi vill se en bred översyn och förordar en utvecklad bonus malus-modell. Det är samma modell som används för bilar i Sverige, vilket gör att miljöförstörande bilar kostar mer, medan miljöbilar premieras med en bonus.

Vi anser också att Sjöfartsverket brister i sin analys avseende hur höjda farledsavgifter påverkar möjligheten att flytta över gods från lastbil, samt räls till sjöfart.

Se över skattetrycket för fler svenskflaggade fartyg

Bara en bråkdel av de fartyg som trafikerar svenska vatten är svenskflaggade.

Utflaggning av svenska fartyg inom rederier, handelsflotta och fiskefartyg riskerar att utarma kompetensen inom vår sjöfartsnäring. Sveriges röst i internationella sammanhang och därmed vår möjlighet att påverka arbetsvillkoren för sjönäringen riskerar att tystna om antalet svenskflaggade fartyg inte är tillräckligt stort.

Ett sätt att få fler rederier att flagga svenskt är att se över skattetrycket för svenskflaggade fartyg.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.