Centerpartiet lokalt

Vägar

Vägar är en viktig faktor för att hela Sverige ska leva. Vi måste kunna lita på att vägarna är bra och säkra. Därför har vi i regeringen satsat stora summor pengar på att underhålla och investera i nya vägar. Alltifrån små enskilda vägar på landet till mötesfria motorvägar.

"En viktig del att se hela landet är att vi ser till att vi har bra infrastruktur i hela landet. Det är en viktig förutsättning för tillväxt och bidrar till att knyta ihop landets olika delar och föra människor närmare varandra."

Daniel Öhgren, Skellefteå

Transportsystemet måste vara pålitligt

För att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas behöver vi en fungerande infrastruktur för kunna ta oss fram. Transportsystemet måste vara robust och pålitligt. Där är vägar en central och mycket viktig del.

Det finns ett stort behov av investeringar i vårt vägnät, för att upprätthålla funktionalitet och säkerhet. Därför vill vi satsa på att underhålla och investera i nya vägar. Alltifrån små enskilda vägar på landet till mötesfria motorvägar.

Det enskilda vägnätet består av 43 000 mil väg och finns till största delen på landsbygden där det till största delen är privatpersoner eller vägföreningar som ansvarar för driften. En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. De enskilda vägarna är en viktig del i detta. Det är de enskilda vägarna som möjliggör att en miljon människor dagligen kan påbörja och avsluta sin resa till jobb och hem. De enskilda vägarna är också mycket betydelsefulla ur ett godstransportperspektiv. Det är viktigt att de enskilda vägarna ges förutsättningar att klara av att rusta sig inför införandet av 74-tonslastbilar på de svenska vägnäten, till förmån bland annat för en väl fungerande konkurrenssituation för svensk skogsindustri och för övriga råvarutransporter. Centerpartiet medverkade i alliansregeringen till ett kraftigt ökat stöd till de enskilda vägarna och anser att de enskilda vägarna ska fortsätta främjas. Därför föreslår vi att underhållet av enskilda vägar förstärks med 300 miljoner kronor under kommande tre år i syfte att kunna genomföra nödvändiga bärighetssatsningar och reinvesteringar för ett robust vägnät i hela landet.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.