Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen finns till för att föräldrar ska kunna kombinera föräldraskap med arbete, och vara med sina små barn den första tiden. Det är väldigt bra att föräldrar får förutsättningar att ge sina barn den allra bästa starten i livet genom att kunna knyta an under den första, viktiga tiden. Samtidigt ser vi att dagens föräldraförsäkring för med sig ett antal jämställdhetsproblem som vårt samhälle måste ta itu med.

Centerpartiet vill:

  • Att föräldraförsäkringen ska vara anpassad till vårt moderna samhälle och olika familjekonstellationer, samt premiera ett jämställt uttag av föräldradagar.
  • Att 80 procent av föräldraledigheten ska tas ut innan barnet fyller tre år
  • Avskaffa den så kallade snabbhetspremien.

sol-has-bg sol-light-text

En jämställd, enkel och tydlig föräldraförsäkring

Pappor i Sverige och i övriga Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Ändå återstår det en lång bit innan vi kan tala om en jämställd fördelning av föräldraledigheten. Fortfarande tas närmare 70 procent av föräldraledigheten ut av mammor.

Vi vill se en jämställd, enkel och tydlig föräldraförsäkring som är anpassad till vårt moderna samhälle och arbetsliv. Pappors uttag av föräldraledighet ökar men väldigt sakta. Det leder till negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort.

Centerpartiet vill inte detaljstyra människors privatliv. Problemen med ojämställd fördelning av föräldraledigheten är dock ett typexempel på att vi som individer begränsas av omvärldens förväntningar på oss utifrån könstillhörighet.

Vi tycker att det behövs en diskussion om hur vi kan riva de strukturer som hindrar män från att utnyttja sin föräldraledighet och kvinnor att kombinera ett gott föräldraskap med ett gott arbetsliv.

Avskaffa lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen

Över 70 procent av föräldrapenningen på lägstanivån (för närvarande 180 kronor per dag) betalas ut till mammor. Vi vill därför att lägstanivådagarna bör fasas ut ur föräldraförsäkringen. I stället skulle exempelvis antalet SGI-dagar, alltså dagar för sjukpenningsgrundande inkomst, i föräldraförsäkringen kunna utökas. Det skulle leda till att antalet dagar begränsas något, samtidigt skulle samtliga dagar i föräldraförsäkringen ge full ersättning.

Avskaffa den så kallade snabbhetspremien

Snabbhetspremien innebär att en förälder kan behålla samma nivå på ersättning som med första barnet, om kvinnan blir gravid på nytt innan det första barnet har uppnått ett år och nio månaders ålder. Detta har påverkat föräldrars familjeplanering mot tätare födslar. Det är problematiskt för kvinnors hälsa och vi vill därför att den ska avskaffas.

80 procent av dagarna ska tas ut innan barnet har fyllt tre år

Föräldraförsäkringen har i första hand till syfte att ge föräldrar utrymme för omvårdnad och anknytning till sina barn under de första levnadsåren. Vi vill förändra reglerna i föräldraförsäkringen så att 80 procent av föräldraledigheten ska tas ut innan barnet har fyllt tre år, för att inte kvinnor som tar ut den största delen av föräldraledigheten ska missgynnas på eller inte komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Ta bort begränsningen av antalet dubbeldagar

Möjligheten för båda föräldrar att ta ut dubbeldagar, det vill säga att båda föräldrarna är lediga med föräldrapenning samtidigt, är i dag begränsad till 30 dagar per förälder. Studier visar att dubbeldagarna har varit gynnsamma för jämställdhet, sammanhållning i familjen och även för kvinnors hälsa. Vi vill därför avskaffa denna begränsning.

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.