Jakt

Utan en fungerande jakt och viltvård riskerar viltolyckorna eller skadorna för jord- och skogsbruket att öka. Därför är det viktigt att det finns människor som vill ägna sig åt jakt. Jakten fyller en viktig social funktion och viltkött är ett klimatsmart alternativ som det finns stora möjligheter att utveckla fler företag som håller på med.

Centerpartiet vill:

  • Att beslut om jakt ska fattas nära dem som berörs av viltstammarna.
  • Se över jaktlagen.
  • Inrätta en Viltmyndighet, för en bättre fungerande jakt.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Utveckla jakten, den är viktig för både människor och natur

I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Men också om att ta hand om vår natur.

I Sverige finns många olika sorters vilt. Några av djurarterna har många individer och det är ofta bra. Men blir det för många av en djurart inom ett visst område kan det skapa problem för både människor och ekosystem.

Utöka jakten på vildsvin

Ett exempel på det är vildsvinen, som vuxit explosionsartat i antal de senaste åren. Vildsvinen orsakar skador inom både jordbruk och skogsbruk, kan sprida afrikansk svinpest och orsakar trafikolyckor. Det är därför angeläget att det ökade antalet vildsvin hanteras genom en ökad jakt. Även älg, kronhjort och säl är exempel på djurarter som behöver förvaltas för att inte skadorna på skog och mark ska bli för stora.

Värna en bred svensk jägarkår

För att på ett bra sätt ta hand om vilt behövs en bred, välorganiserad och aktiv jägarkår. Svenska jägare och deras organisationer har ett stort engagemang för naturen. Jägarna är viktiga för att både vilt, rovdjur och människor ska kunna leva tillsammans, i dag och i framtiden. Den svenska modellen har historiskt tjänat Sverige väl och bör bevaras.

Skapa en Viltmyndighet

Vi anser att jaktfrågorna förtjänar en egen myndighet som framför allt ska ta över delar av Naturvårdsverkets ansvar. En sådan viltmyndighet behövs för att jakten ska kunna bedrivas smidigare.

Samtidigt behöver det finnas ett stort lokalt och regionalt inflytande över jakten, så att alla beslut inte fattas från en central myndighet. Det är viktigt för att vi ska kunna ta större hänsyn till att viltstammarna ser olika ut runt om i landet. Inte minst lantbrukare och jägare behöver ha möjlighet att påverka besluten på regional nivå för att de ska känna engagemang att vara med och jobba för en hållbar och decentraliserad viltförvaltning.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.