Centerpartiet om INTEGRATION

Bild

Sverige har varit dåligt på att snabbt integrera de nyanlända i det svenska samhället. Det tar för lång tid innan de nyanlända har lärt sig språket och innan de kommit i arbete. För utrikesfödda kvinnor tar det avsevärt mycket längre tid att få jobb jämfört med männen. För få ges chansen att försörja sig själva.

Det går att vända utvecklingen. Fler kan komma i jobb. Fler kan lära sig språket snabbare. Men det kräver kraftfulla och ansvarsfulla reformer och tydliga krav. Med en snabb integration ges fler människor och familjer möjlighet att bygga ett nytt liv och en ny framtid, och bli en del av gemenskapen i ett nytt hemland.

Ladda ner hela rapporten här , 28.8 kB.

Tidiga integrationsåtgärder för asylsökande

Snabbare asylprocess

De senaste årens långa väntetider har medfört stora mänskliga lidanden. Samtidigt har det försämrat integrationen och kostat mycket pengar. Migrationsverket behöver arbeta mer effektivt. Vi föreslår att en första bedömning av asylansökningarna ska göras inom några veckor. Därefter beslutas om den sökande ska påbörja en riktig asylprocess och flytta till en kommun eller om fokus ska ligga på återvändande. För den som kan ha möjlighet att få uppehållstillstånd ska kommunen ta över mottagandeansvaret.

Språkundervisning och samhällsintroduktion från dag ett

För de människor som får stanna efter den första bedömningen ska en ordnad och aktiv integration ta vid direkt. I dag kommer många inte in i samhället, utan hamnar i stället i ett permanent utanförskap. Det finns ett stort värde i att nyanlända tidigt får ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. Det kan handla om praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i olika sammanhang. Därför vill Centerpartiet göra samhällsorientering obligatorisk att delta i redan under asylprocessen.

Samordningsnummer i samband med asylansökan

Migrationsverket beslutar vilka asylsökande som får arbeta under asylprocessen. Att ha ett arbete är en viktig nyckel för lyckad integration. Centerpartiet vill att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer, ett så kallat samordningsnummer, direkt vid ankomst till Sverige. Genom att alla direkt tilldelas ett samordningsnummer kortas tiden innan människor som kommit till Sverige får möjlighet att söka sig ut på arbetsmarknaden.

Integrationsåtgärder efter uppehållstillstånd

Intensivår för 50.000 nyanlända

Centerpartiet vill införa ett integrationsår för särskilt motiverade nyanlända för att ge dem en möjlighet att ta del av intensiva integrationsinsatser i toppklass för snabb etablering in i det svenska samhället. Intensivåret kommer bestå av yrkessvenska som är yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI). Det kommer också bestå av praktik inom bristyrken som varvas med korta yrkesutbildningar. Det kommer även att bestå av obligatorisk samhällsorientering som ger en tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället samt av ett ettåriga mentorskapsprogram där den nyanlände regelbundet träffar en mentor med svensk yrkeserfarenhet. Den som når de högt satta målen får ett kunskapscertifikat som tydligt visar att man är redo för svensk arbetsmarknad. Intensivåret är självfinansierat via etableringslån och betalas tillbaka enligt samma principer som studielån i CSN.

Inträdesjobb för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden

En stor del av de nyanlända har kort utbildningsbakgrund. Utbildning har en viktig roll att spela för att fler ska få ett jobb, men utbildningssatsningar räcker inte. Idag är det riskfyllt att anställa vilket gör att den förväntade kostnaden ökar. Det missgynnar särskilt personer vars kompetens är svårbedömd, till exempel utlandsfödda som inte har gått i skolan i Sverige. Arbetsmarknadens parter behöver ta ett större ansvar för att sänka trösklarna. Centerpartiet och övriga allianspartier har gemensamt föreslagit att inträdesjobb införs. Inträdesjobb är en ny anställningsform som innebär att nyanlända samt ungdomar utan gymnasieexamen ges möjlighet att ta ett arbete till 70 procent av gällande ingångslön samtidigt som inga socialavgifter behöver betalas av arbetsgivaren. Anställningen gäller maximalt i tre år.

Ingångsföretag för att förenkla för nyanlända att starta företag

Företagande är ett sätt för många nyanlända att etablera sig. För att fler ska få chansen att försörja sig som företagare måste företagsklimatet förbättras. Vi vill införa ingångsföretag, en ny företagsform med ett minimum av regelkrångel där man schablonbeskattas och slipper komplicerad administration.

Jobbstimulans

Om etableringen ska fungera måste det alltid löna sig att arbeta. Alliansregeringen införde därför ett system där den som jobbar inte förlorar all sin ersättning, utan det fanns en jobbstimulans som trappade ned etableringsersättningen långsammare. I grunden handlar det om att skapa drivkrafter för fler att arbeta mer. Det har regeringen tagit bort. Centerpartiet vill att det alltid ska löna sig att arbeta, och vill därför återinföra jobbstimulansen, inom ramen för etableringslånssystemet. Det innebär att rätten till ersättning kvarstår under sex månader, även om en person med etableringslån får ett jobb.

Etableringsansvar till kommuner

Etableringsreformen, som flyttade ansvaret för nyanländas etablering i Sverige från kommunerna till Arbetsförmedlingen, har inte lett till de förbättringar som var syftet. Trots högre kostnader har andelen i arbete inte ökat. Etableringen på arbetsmarknaden är på en fortsatt låg nivå. Arbetsförmedlingens misslyckande gör det nödvändigt att återigen ge kommunerna ansvaret för de nyanländas etablering. Därför föreslår vi att kommunerna får ansvaret för etableringen. Detta föreslår ske över tid och i ett antal steg.

Etableringslån

Ett sätt att minska kostnaderna för mottagandet och samtidigt öka drivkrafterna för att skaffa ett arbete, utan att lämna människor utan försörjning, är att göra om vissa ersättningar till lån. På samma sätt som studenter försörjer sig med hjälp av studielån bör nyanlända kunna försörja sig med hjälp av lån under sin första tid i Sverige. Centerpartiet föreslår därför att etableringsersättningen, som i normalfallet ges under de två år en etableringsplan gäller, görs om till ett etableringslån. Etableringslånet ska bestå av både en bidragsdel och en lånedel, med samma proportioner som dagens studiemedel.

SFI-peng för att förbättra svenskundervisningen

Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är otillräcklig. En mycket stor andel av de som går SFI lär sig inte svenska och undervisningen är ofta illa anpassad och av ojämn kvalitet. Samtidigt har vissa privata och ideella utbildningsanordnare visat sig framgångsrika i att lära ut språk. I dag har dock studerande inom SFI inte möjlighet att välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de anordnare kommunen upphandlat. Centerpartiet föreslår därför att det införs en resultatbaserad SFI-peng. Alla som uppnår vissa grundläggande krav får möjlighet att erbjuda SFI-undervisning. Den som ska lära sig svenska får sedan möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de vill studera, och utbildningsanordnaren får betalt genom en typ av skolpeng som baseras på resultat.

Bättre integration för nyanlända barn

Stärkt utbildning för nyanlända barn

Ett problem för många nyanlända barn är att de inte klarar av att nå målen i skolan. Många nyanlända barn har liten eller ibland ingen skolerfarenhet och tillsammans med dåliga kunskaper i svenska blir det svårt att hänga med i undervisningen. För att kompensera för detta krävs en längre period av intensifierad skolgång med fokus på de viktigaste kunskaperna. Bland de viktigaste av dessa är förmågan att prata svenska. Antalet timmar med undervisning i svenska bör utökas för dessa barn.

Satsning på nyanlända barn och ungas hälsa

Många nyanlända barn och unga lider av psykisk ohälsa. En stor del av de unga har kommit till Sverige från krigshärjade områden och har upplevt traumatiska händelser. Därtill har lång väntan under asylprövningen lett till ökad psykisk press. Centerpartiet vill satsa på kortare köer inom BUP, genom att ge pengar till de regioner som kan erbjuda hjälp i tid.

Förbättra integrationen i utsatta områden

Falkenbergsmodellen

I Sverige finns, enligt Polismyndigheten, 61 utsatta områden. 23 av dem är “särskilt utsatta”. I dessa särskilt utsatta områden beskriver Polisen att det är svårt för dem att göra sitt jobb. Det finns dock ett område som tidigare återfanns på Polisens lista, men som nu har tagits bort. Där har man lyckats vända utvecklingen. Området heter Falkagård och ligger i centerstyrda Falkenberg. Falkenbergsmodellen innebär att ge stöd för att vända skolor med dåliga resultat och öppna nya toppskolor. Det handlar också om att satsa på civilsamhället för att erbjuda omfattande och meningsfulla fritidsaktiviteter samt att avsätta resurser för uppsökande verksamhet och arbeta aktivt med stadsutveckling. Detta för att skapa ett mer blandat område, uppmuntra en högre grad av ägt boende, ett mer levande stadsliv och en säkrare miljö för polisen att arbeta i.

Centerpartiet föreslår att staten träffar överenskommelser med tio kommuner med utsatta områden. Överenskommelsen ska innebära att staten och kommunen i samarbete går in långsiktigt med åtgärder i ett utsatt område med målet att inom ett antal år ha vänt utvecklingen. När dessa områden börjat uppvisa resultat kan programmet breddas till samtliga utanförskapsområden.

Ökad jämställhet i integrationen

Lagstifta om jämlik utbetalning av försörjningsstöd i familjer

Centerpartiet vill dela upp försörjningsstödet 50/50 mellan båda personerna i familjen vilket innebär att själva utbetalningen bör utformas likt Socialförsäkringsbalkens lagstiftning om utbetalning av barnbidrag där barnbidraget betalas ut med hälften till vardera föräldern.

Inför krav på aktivering för att få försörjningsstöd

Centerpartiet vill att riktlinjerna till kommunerna ska tydliggöras så att samma krav på aktivering ställs på en man och kvinna som bor i samma hushåll och får försörjningsstöd. För att få försörjningsstödet utbetalat vill vi därför att båda personerna i familjen ska studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka jobb. Kravet på aktivering ska fungera som ett incitament för att fler kvinnor ska komma ut i jobb, få en egenförsörjning och bli delaktiga i det svenska samhället.

Integrationsförskolor

Centerpartiet ser att förskoleverksamheten kan nyttjas ännu bättre som integrationsmotor och vill därför erbjuda SFI-undervisning i anknytning till förskolan. På integrationsförskolan är barnet på förskoleverksamhet medan föräldern är på SFI-utbildning i anslutning till förskolan. Syftet är att uppmuntra dem som idag stannar hemma att istället läsa på SFI – genom att göra det enkelt och lättillgängligt vilket underlättar integrationen för både barn och förälder. Hur integrationsförskolan implementeras i detalj runt om i landet ska vara upp till respektive kommun.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk talesperson. Riksdagsledamot, Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.