Centerpartiet lokalt

Förskola

Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att göra fler val. Det är du som förälder som ska bestämma vilken barnomsorg som är bäst för just ditt barn.

Centerpartiet vill:

  • Jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola
  • Jobba för mindre barngrupper och mer välutbildad personal i förskolan
  • Att det ska bli mer attraktivt att jobba som lärare i förskolan
  • Integrationsförskola för att bättre nå barn till nyanlända föräldrar

”Jag tycker att det är viktigt att det finns olika förskolor för de som vill välja inriktning. Själv väljer jag den som ligger i min by. Där odlar barnen potatis, har ett växthus, går på utflykt till skogen varje vecka. Det passar in i vårt liv."

Rosanna Thyrén, Orsa

Förskola

Förskolan ska vara en plats för ett livslångt lärande där barnen mår bra och föräldrarna känner sig trygga. Långt ifrån alla är nöjda med sin barnomsorg och därför måste varje förälder få mer att säga till om. Det är föräldrarna, inte samhället, som ska bestämma vad som är bäst för just deras familj.

Många föräldrar oroar sig för barnen i förskolan. Det kan exempelvis handla om stora barngrupper, mobbning, långa restider och dålig flexibilitet när det gäller tider för lämning och hämtning av barnen. För att råda bot på det måste föräldrarna få större valfrihet i barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgen behöver utökas med bland annat familjedaghem och kooperativ. Vi vill också ha mer utbildad personal och bättre pedagogik. På så sätt lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Genom att redan i förskoleåldern nå barn som riskerar framtida svårigheter i skolan ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång. De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna, som barn från socioekonomiskt utsatta eller nyanlända familjer. Samtidigt är det dessa barn som förskolan ofta inte når ut till. Barn till arbetslösa föräldrar har exempelvis idag rätt till färre timmar på förskolan än barn vars föräldrar arbetar heltid. Centerpartiet anser att den långsiktiga målsättningen bör vara en utbyggd förskola och att fler barn ska få möjlighet att få delta i förskoleverksamheten, inte minst de barn som inte har samma tillgång till svenska språket i hemmet.

Bristen på förskollärare är ett problem för att kunna utöka förskoleverksamheten. För att höja kvaliteten och få fler kompetenta pedagoger i verksamheten behöver karriärtjänster och kompetensutvecklingsgarantin även gälla för pedagoger i förskolan. Det ska även vara lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare under tiden de arbetar i förskolan.

Ett annat viktigt steg i att höja kvaliteten och göra förskolan tillgänglig för fler barn är att se över resursfördelningen. Systemet med maxtaxa i förskolan behöver reformeras för att ge större frihet åt kommunerna att bestämma över avgiftsnivåerna. En viss höjning av maxtaxan skapar utrymme för satsningar på såväl utbyggnad av förskolan som mer pedagogik och minskade barngrupper.

Ett bra sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola där förskoleverksamheten bedrivs parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna. Försök har gjorts i vissa stadsdelar i Stockholm med goda resultat. Centerpartiet anser att integrationsförskolan bör utvidgas till fler delar av landet.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson