Förskola

Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att göra fler val. Det är du som förälder som ska bestämma vilken barnomsorg som är bäst för just ditt barn.

Centerpartiet vill:

  • Ha ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola
  • Jobba för mindre barngrupper och mer välutbildad personal i förskolan
  • Göra det mer attraktivt att jobba som lärare i förskolan

sol-has-bg sol-light-text

Förskola

Vem vet vad som är bäst för dina barn och din familj? Vi tror att det är du.

Många föräldrar oroar sig för barnen i förskolan. Det kan handla om stora barngrupper och mobbning, men även långa restider och dålig flexibilitet när det gäller tider för lämning och hämtning. För att fler ska vara nöjda med sin barnomsorg måste föräldrarna få mer att säga till om. Vi tror att det är föräldrarna, inte samhället, som vet vad som är bäst för just deras familj. Det måste finnas större valfrihet i barnomsorgen. Det måste bli lättare att välja en förskola som passar just dig och ditt barn. Den kommunala barnomsorgen behöver utökas med bland annat familjedaghem och kooperativ. Vi vill också ha mer utbildad personal och bättre pedagogik i förskolan. På så sätt lägger vi grunden för fortsatt lärande.

Bygg ut förskolan – för alla barns skull

Om man redan i förskoleåldern når barn som riskerar framtida svårigheter i skolan, ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång. De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna, till exempel barn i socioekonomiskt utsatta eller nyanlända familjer. Samtidigt är det dessa barn som förskolan ofta inte når ut till. Barn till arbetslösa föräldrar har exempelvis idag rätt till färre timmar på förskolan, än barn vars föräldrar arbetar heltid. Vi anser att den långsiktiga målsättningen bör vara en utbyggd förskola. Fler barn ska få möjlighet att delta i förskoleverksamheten. Det gäller inte minst de barn som inte har samma tillgång till svenska språket i hemmet.

Gör det mer attraktivt att jobba som lärare i förskolan

För att kunna utöka förskolans verksamhet behövs fler förskollärare. Vi vill att karriärtjänster och kompetensutvecklingsgarantin även ska gälla för pedagoger i förskolan. Sådana karriärvägar finns redan idag i den övriga skolan, på initiativ av Alliansregeringen. Det skulle höja kvaliteten och göra att vi får in fler kompetenta pedagoger i förskolorna. Det ska även vara lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare, samtidigt som de arbetar i förskolan.

Ett annat viktigt steg i att höja kvaliteten och göra förskolan tillgänglig för fler barn är att se över resursfördelningen. Systemet med maxtaxa i förskolan behöver förändras. Kommunerna bör få större frihet att bestämma över avgiftsnivåerna. En viss höjning av maxtaxan skapar utrymme för satsningar på såväl utbyggnad av förskolan som mer pedagogik och minskade barngrupper. Det ser vi som något positivt.

Ett bra sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola. Där bedrivs förskoleverksamheten parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna. Försök har gjorts i vissa stadsdelar i Stockholm med goda resultat. Vi anser att integrationsförskolan bör utvidgas till fler delar av landet.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.