Centerpartiet lokalt

Gymnasieskola

Studiernas koppling till arbetsmarknaden måste stärkas, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Entreprnöriellt lärande och ungt företagande är viktiga delar. Det är också viktigt att statusen på yrkesprogrammen höjs. Idag står många branscher utan arbetskraft samtidigt som klassrummen på yrkesprogrammen allt för ofta gapar halvtomma. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen. Då kommer statusen att höjas.

Centerpartiet vill:

  • Att möjlighet till ungt företagande ska finnas på alla skolor.
  • Öka antalet lärlingsutbildningar och skapa bättre kontakt mellan elever och företag.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Alla måste få möjlighet att nå sin fulla potential.

Många unga är osäkra på deras studieval. Det är en av anledningarna till varför matchningen på arbetsmarknaden, rätt person till rätt arbete, är låg i Sverige. Kopplingen till jobb och företagande behöver därför stärkas. Genom en ökad samverkan med arbetsmarknaden kan fler unga göra mer välgrundade val. Därför ser vi både behov av en stärkt roll för studie- och yrkesvägledaren och mer praktik. Entreprenöriellt lärande ska vidare vara ett naturligt förhållningssätt i skolan och möjligheten till ungt företagande ska finnas på alla skolor och alla program.

Yrkesutbildningar.

Ett problem inom gymnasieskolan idag är att yrkesprogram inte har samma status som teoretiska. Samtidigt är yrkes- och lärlingsutbildning viktig för tillväxten, inte minst för de små och medelstora företagen som allt för ofta saknar kompetent arbetskraft. För att öka statusen måste utbildningarna vara högkvalificerade och i större utsträckning byggas ihop. Den ska vara relevant, verklighetsnära och leda till jobb och de tilltänka arbetsgivarna ska vara en drivande kraft i genomförandet av utbildningen. Vi vill också att fler ska kunna gå gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar och att lärlingsutbildningar ska finns inom fler yrken. Lärlingssystemet måste även kunna erbjudas vuxna, och de som redan har gymnasieexamen eller examen från högskolan ska kunna bli lärlingar i efterhand. Lärlingar har i gengäld rätt att bygga på sin utbildning så att det sen blir möjligt att läsa på högskolan.

Fler ingångar till yrkesprogrammen

För att locka fler elever bör det finnas flera ingångar till yrkesprogrammen på gymnasiet med olika inriktningar: stärkt yrkeskompetens, allmän högskolebehörighet eller särskild behörighet. Det skapar förutsättningar för både de som vill fokusera på yrkesämnen och för de som vill förbereda sig för högskolestudier.

Kortare väg till yrkescertifikat.

Vi ser även en möjlighet för yrkesteoretiska tunga program som El – och Byggprogrammet att komprimera tiden det tar för eleven att få sitt yrkescertifikat. Istället för upp till fem år av studier och praktik, vill vi ge möjlighet till examen och yrkescertifikat redan efter tre år. Genom att tidigare under utbildningen påbörja praktik och komprimera studie- och lärlingstiden kan eleverna fortare få sitt yrkescertifikat. Upplägget används redan idag av vissa skolor med lyckat resultat och borde därför med fördel spridas till fler.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson