Gymnasieskola

Kopplingen mellan studier och arbetsmarknad måste bli bättre, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. I dag står många branscher utan arbetskraft, samtidigt som klassrummen på yrkesprogrammen för ofta gapar halvtomma. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen.

Centerpartiet vill:

  • Att fler elever ska gå ut gymnasieskolan med fullständiga betyg.
  • Höja statusen på yrkesprogrammen.
  • Öka antalet lärlingsutbildningar och skapa bättre kontakt mellan elever och företag.

sol-has-bg sol-light-text

En skola för livet – men också för arbetslivet

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar.

Överlag har Sverige en väl fungerande gymnasieskola i hela landet. Men alltför många elever lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg i dag, samtidigt som antalet elever som gör felval till gymnasiet är stort. Klarar en elev inte skolan är dörren till många jobb och vidare studier stängd.

Eleverna behöver därför få mer information för att kunna göra rätt val. Genom att stärka studie- och yrkesvägledarnas roll, ha mer praktik och samverka mer med arbetsmarknaden kan fler unga göra ett informerat val till gymnasiet.

Ett brett utbud och högre kvalité
Det fria skolvalet har ökat utbudet av utbildningar och gjort att fler kan välja skola oberoende av vad deras föräldrar tjänar eller har för utbildningsbakgrund. Till gymnasiet är det en hög andel elever, jämfört med grundskolan, som aktivt väljer skola. För att kunna höja kvaliteten, erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram och möta arbetsmarknadens efterfrågan behöver samverkan mellan kommunerna stärkas.

Höj statusen på yrkesprogrammen

Det finns en stor efterfrågan på yrkesutbildning, samtidigt som just yrkesutbildningar väljs i allt mindre utsträckning. I dagens gymnasieskola har yrkesprogrammen inte samma status som de teoretiska programmen. Det är ett problem. Yrkes- och lärlingsutbildningarna är viktiga för tillväxten. Det gäller inte minst för de små och medelstora företagen som ofta saknar kompetent arbetskraft.

För att öka statusen måste utbildningarna vara av hög kvalitet. De ska vara relevanta, verklighetsnära och leda till jobb. Företag som är potentiella arbetsgivare ska vara en drivande kraft i genomförandet av utbildningen.

Gör företagsamhet naturligt för eleverna
Entreprenöriellt lärande – att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ och omsätta idéer till handling ­– gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan. Dessutom ska möjligheten till ungt företagande finnas på alla skolor och alla program.

Öka antalet lärlingsutbildningar

Vi vill att fler ska kunna gå gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar och att lärlingsutbildningar ska finnas inom fler yrken för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. De som är lärlingar behöver också ha rätt att bygga på sin utbildning så att det sedan blir möjligt att läsa på högskola.

För att locka fler elever bör det finnas flera ingångar till yrkesprogrammen på gymnasiet. Vi ser även en möjlighet för yrkesteoretiska tunga program, som el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet, att kunna korta ner tiden det tar för eleven att få sitt yrkescertifikat.

Vi vill ge möjlighet till examen och yrkescertifikat redan efter tre år, idag kan det ta upp till fem år. Det går att göra genom att börja med praktik tidigare och komprimera studie- och lärlingstiden. Då kan eleverna fortare få sitt yrkescertifikat och börja arbeta. Upplägget används redan i dag av vissa skolor med lyckat resultat och borde därför med fördel spridas till fler.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.