Centerpartiet lokalt

IT och skola

Den moderna tekniken har öppnat upp för nya pedagogiska möjligheter. Vill vi vara en skola som ligger i framkant och som ser till varje enskild elevs behov måste vi lära oss att dra nytta av den moderna tekniken. Digitaliseringen har vidare öppnat upp för fjärrundervisning vilket gör att kompetens kan delas mellan skolor, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Centerpartiet vill:

  • Det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningsväsendet.
  • En tydlig och långsiktig satsning på ett nationellt digitalt lärarlyft för lärare.
  • Fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor

Den nya tekniken som pedagogiskt redskap

För att vara en skola som ligger i framkant och som ser till varje enskild elevs behov måste vi dra nytta av den moderna tekniken. Det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningsväsendet.

Digitala hjälpmedel i klassrummet höjer skolresultatet när de används rätt. Studier visar att elever med de rätta digitala hjälpmedlen fortare kan lära sig att läsa och skriva och kan vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter. Det digitala lärandet måste bli en naturlig del av elevers undervisning. Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. Vi vill därför ha en tydlig och långsiktig satsning på ett nationellt digitalt lärarlyft. Centerpartiet vill att lärarutbildningarna ska ta in det digitala perspektivet i alla relevanta ämnen och att lärare och skolledare får en kontinuerlig uppdatering i digitalt lärande.

Det finns även en brist på digitala läromedel och Skolverket bör därför undersöka förutsättningarna för att öka tillgången till digitala läromedel. En ökad tillgång till kvalitativa digitala läromedel skulle inte bara stärka den pedagogiska inlärningsprocessen i klassrummet utan även möjliggöra för distansundervisning.

Den digitala tekniken, så som fjärrundervisning, har öppnat upp för nya undervisningsmöjligheter. Kompetenta lärare är nyckeln till framgångsrika elever. Bristen på lärare i allmänhet och på riktigt bra lärare i synnerhet, är ett stort problem. Detta problem kan vara än mer påtagligt för skolorna på landsbygden. Skolan är i många fall navet i bygden och alla elever har rätt till en skola inom rimligt avstånd - men det får inte vara på bekostnad av kvalitén. Vi ser fjärrundervisning som avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad. Men den är också avgörande för nyanlända elevers tillgång till modersmålslärare och studiehandledare. Centerpartiet tycker att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, samt ökar kvalitén och tillgängligheten.

 

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson