IT och skola

Svensk skola ska ligga i framkant när det gäller modern teknik i skolan. Med den nya tekniken kommer nya pedagogiska möjligheter. Digitaliseringen har även ökat möjligheten till fjärrundervisning. Det gör att kompetens kan delas mellan skolor, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Centerpartiet vill:

  • Att det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningsväsendet
  • Ha en tydlig och långsiktig satsning på ett nationellt digitalt lärarlyft
  • Att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen

sol-has-bg sol-light-text

Den nya tekniken som pedagogiskt redskap

Vill vi ha en skola som ligger i framkant och som ser till varje enskild elevs behov? Då måste vi lära oss att dra nytta av den moderna tekniken.

Digitala hjälpmedel i klassrummet höjer skolresultatet när de används rätt. Studier visar att elever med de rätta digitala hjälpmedlen fortare kan lära sig att läsa och skriva. De kan även vara till nytta för personer med inlärningssvårigheter. Det digitala lärandet måste bli en naturlig del av elevers undervisning.

Satsa på nationellt digitalt lärarlyft

Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning, men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. Vi vill ha en tydlig och långsiktig satsning på ett nationellt digitalt lärarlyft. Personalen i skolan ska kunna använda den moderna tekniken på bästa sätt i sin undervisning. Vi vill även att lärarutbildningarna ska ha med det digitala perspektivet i alla relevanta ämnen. Lärare och skolledare måste även få en återkommande kompetensutveckling i digitalt lärande.

Det finns brist på digitala läromedel. Skolverket bör därför undersöka vad man ska göra för att öka tillgången till digitala läromedel i skolorna. Fler bra digitala läromedel skulle hjälpa eleverna i deras inlärningsprocess. Det hade även gjort det möjligt med distansundervisning.

Fjärrundervisning avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad

Den digitala tekniken, så som fjärrundervisning, har öppnat för nya sätt att undervisa. Kompetenta lärare är nyckeln till att elever lyckas i skolan. Sverige har brist på lärare och det är ett stort problem. Detta problem är ofta ännu mer påtagligt för skolorna på landsbygden. Skolan är i många fall navet i bygden och alla elever ska ha en skola inom rimligt avstånd. Det får dock inte vara på bekostnad av kvaliteten. Vi ser fjärrundervisning som avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad. Men den är också viktig för nyanlända elevers tillgång till modersmålslärare och studiehandledare. Vi tycker att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen. Vi vill även att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, samt ökar kvaliteten och tillgängligheten på kunskap.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.