Lärare och rektorer

För att elever ska lyckas i skolan behövs bra och engagerade lärare. Sverige behöver fler lärare och för att fler ska vilja arbeta som lärare måste vi höja yrkets status. Vi vill därför se tydliga karriärvägar, högre lön till bra lärare, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med eleverna.

Centerpartiet vill:

  • Se tydliga karriärvägar för lärare och skolledare
  • Att lärare och skolledare ska garanteras kompetensutveckling
  • Att läraren ges tid att vara lärare, det vill säga undervisa

sol-has-bg sol-light-text

Genom att satsa på lärare blir eleverna vinnare

Man brukar säga att man minns bra lärare genom hela livet. Har du tänkt på att riktigt bra lärare också kan påverka hela ens liv?

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling. Tyvärr är bristen på lärare stor.

Höj läraryrkets status

För att fler ska vilja bli lärare måste läraryrkets status höjas. För att göra det måste lärarutbildningen vara bra, utmanande och grundas i forskning. Det behövs fler fristående lärarutbildningar för att det ska finnas fler vägar in i läraryrket.

Alla lärare måste också få återkommande kompetensutveckling, större inslag av kollegialt lärande samt mindre detaljstyrning. Det behövs även tydliga karriärvägar, skolledare som leder det pedagogiska utvecklingsarbetet och mer klassrumsnära forskning.

Förbättra lärarutbildningen

Elevens framgång i klassrummet beror till stor del på läraren. En lärarutbildning av högsta kvalitet är därför grundläggande. Läraryrket är ett akademiskt hantverksyrke, likt exempelvis läkare och tandläkare, där teori och praktik vävs samman.

En nybliven lärare ska både ha den teoretiska kunskapen och kunna använda den i klassrummet. Vi vill därför att lärarutbildningen ses över för att bättre motsvara skolans behov. Utbildningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och innehålla mer praktik. Det behövs återkommande samverkan med omgivande skolor så att studenterna kan omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi vill också ha fristående lärarutbildning och fler initiativ liknande Teach for Sweden. Teach for Sweden rekryterar personer från andra akademiska yrken än lärare. Det gör att fler hittar in i klassrummen, där de kan göra skillnad. Det är viktigt att utveckla och ta vara på de ledartalanger som finns och skapa fler vägar till läraryrket.

Garantera kompetensutveckling för lärare och skolledare

Svenska lärare får enligt OECD:s statistik mindre kompetensutveckling än lärare i andra länder. Det vill vi ändra på. Här ser vi ett stort behov av ett tydligt och utökat statligt ansvar.

Lärare och skolledare måste få återkommande kompetensutveckling under sin karriär för att utvecklas och fortbildas. Vi vill att alla lärare och skolledare ska garanteras en kvalitativ och relevant kompetensutveckling.

Ge läraren tid att vara lärare

Skickliga lärare är lärare som engagerar och återkopplar till eleverna. Vi måste kunna garantera eleverna kvalitet och kreativitet i skolan.

För att elever ska nå sin fulla potential måste det bli ett större fokus på undervisningen. Vi vill därför minska den administrativa börda som idag ligger på lärare och skolledare.

Lärare måste ges mer tid till att undervisa eleverna. Dokumentation som inte leder till att öka elevens lärande ska bort.

Vi vill också att det införs lärarassistenter. Denna nya yrkesgrupp ska ägna sig åt att stödja lärare med administrativa uppgifter så som blankett- och informationshantering, hjälpa till med teknik och förberedande av klassrummen. Lärarassistenter bör även kunna vara ett stöd åt läraren i undervisningen och göra det möjligt att arbeta i mindre grupper.

Bra rektorer och lärare ska ha bra lön

I de länder som presterar högt i internationella mätningar har lärarna högre löner än i Sverige och även tydligare karriärmöjligheter. Vi vill att lönen borde vara starkare knuten till kompetens. Bra lärare ska ha bra betalt.

Tydliga karriärvägar ska finnas för både lärare och skolledare. Vi vill därför bland annat utöka antalet förstelärare, som ska handleda och coacha nyexaminerade lärare.

Vi vill också öppna upp för tjänster som kombinerar undervisning i grund- och gymnasieskolan med forskning och samarbete på universitetsnivå. För att fler duktiga lärare och rektorer ska vilja arbeta på skolor i utanförskapsområden vill vi att de ska ha mer betalt.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.