Jämställd vård

Svensk sjukvård är i världsklass, men det finns tyvärr fortfarande stora könsskillnader. Vi måste se till att kvinnor och män får likvärdig vård, oavsett sjukdom. Vi vill stärka vårdutbildningarna, satsa på forskning och följa upp könsskillnaderna i vården årligen.

Centerpartiet vill:

  • Se till att kvinnor inte får vänta längre på akutsjukvård eller får kortare sjukskrivning än män för liknande sjukdomstillstånd.
  • Inrätta ett forskningsprogram på tio år om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor.
  • Ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att löpande analysera ojämställdhet inom hälso- och sjukvården.

sol-has-bg sol-light-text

Gör Sverige till ett jämställt land – även när det gäller vården

Kvinnor får vänta längre på akutsjukvård och får kortare sjukskrivningar. Det gör det svårare att upptäcka sjukdom och få rätt behandling i tid.

Den ojämställda vården är ett av våra stora samhällsproblem. Din hälsa, din möjlighet att överleva svår sjukdom eller få behandling ska inte bero på vilket kön du har.

Jämställd vård på riktigt

Studier visar att det finns skillnader mellan den vård som kvinnor och män får. Kvinnor underbehandlas jämfört med män vid hjärtsjukdom, stroke, diabetes och benskörhet. Män får dyrare mediciner och hjälpmedel som till exempel rullstolar. Information vid cancerbesked kan också skilja sig åt. Samhället måste därför göra mer för att vården ska bli jämställd och rättvis på riktigt.

Ökad forskning på sjukdomar som drabbar kvinnor

Forskning på sjukdomar som främst drabbar kvinnor har dessutom ofta låg status och brist på medel. Det finns vanliga tillstånd som drabbar kvinnor som helt enkelt inte varit registrerade som en officiell diagnos, till exempel skador på bäckenbotten vilket drabbar så många som var tionde kvinna. Endometrios, är en annan sjukdom som många har svårt att få hjälp med. Ungefär 250 000 personer i Sverige har endometrios, varav ungefär hälften har besvär som i någon mån påverkar deras liv. Vi anser att hela vårdkedjan behöver rustas för att hitta och hjälpa patienter med endometrios i rätt tid och med adekvata insatser.

Det eftersatta kunskapsläget hindrar utvecklingen av effektiva metoder. Därför vill vi inrätta ett nationellt forskningsprogram på tio år som ska förbättra kunskapsläget om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor och stärka förutsättningarna för jämställd vård och omsorg.

Mer kunskap om ojämställdheten inom hälso- och sjukvården

Redan 2014 rekommenderade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att det bör utvecklas en nationell modell för att mäta och följa upp ojämlik vård. Staten behöver också utvärdera effekten av metoder som prövas för ökad jämlikhet.

Vi vill att en myndighet får ett permanent uppdrag att analysera ojämställdhet inom hälso- och sjukvården. Myndigheten bör även kartlägga och utvärdera pågående insatser.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.