Missbruk

Personer som befinner sig i ett missbruk måste få bättre tillgång till vård och behandling än i dag. Vi anser att sjukvården ska ha det samlade ansvaret för missbruksvården. Samhället måste också arbeta förebyggande för att undvika att människor fastnar i missbruk.

Centerpartiet vill:

  • Den som vill bli fri från sitt missbruk ska snabbt få behandling
  • Sjukvården tar över ansvaret för missbruksvården
  • Sprutbytesprogram ska finnas i alla delar av landet där behov finns

sol-has-bg sol-light-text

Förbättra tillgången till behandling vid missbruk

Människor måste mötas utifrån den situation de befinner sig i. Därför är det lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation, som att förebygga att personer hamnar i narkotikamissbruk. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med god missbruksvård.

Vi behöver minska missbrukares utsatthet, förebygga överdoser och begränsa spridningen av hepatit och HIV. Därför bör det utredas om konsumtionsrum, som finns i Norge och Danmark, ska inrättas också i Sverige. Forskning visar att fler fångas upp till vård, behandling och stöd i hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom brukarrummen. Brukarrummen har även bidragit till minskad offentlig droganvändning, färre kasserade sprutor och färre ordningsstörningar i de områden där de etablerats.

Låt sjukvården ta över ansvaret för missbruksvården

Vi har länge drivit frågan om att sjukvården ska ta över ansvaret för missbruksvården och att missbruksvården i högre grad måste grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller fysisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att både behandla sjukdomen och i största möjliga mån lindra symptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet. Missbruksvården ska inte vara något undantag.

Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i större utsträckning ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer med missbruksproblem.

Fler sprutbytesprogram

Vi anser även att tillgängligheten till så kallade sprutbytesprogram – där injektionsnarkomaner får tillgång till rena sprutor och hälsovård – måste öka.

Med rena sprutor minskar risken för spridning av blodsmittor som HIV och Hepatit C. Genom sprutbytesprogrammet erbjuds också vård till människor med injektionsmissbruk, vilket kan bli en väg in i behandling.

Såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar sprutbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av HIV och Hepatit C.

I Sverige beskriver Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten sprutbyte som en ren hälsopolitisk åtgärd. De rekommenderar samtliga Sveriges regioner att införa sådan verksamhet snarast.

Vi arbetar för att det ska finnas sprutbytesprogram överallt i landet där det finns behov.

Minska tillgången till narkotika

Sverige behöver fortsatt ha en restriktiv narkotikapolitik. Innehav, köp och försäljning av heroin, kokain, cannabis och andra droger är och ska vara olagligt.

Samhället måste arbeta aktivt för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp.

En nyckel för att lyckas minska tillgången är att se till att polisen och tullen stoppar narkotikan att nå in i Sverige. Narkotikan kommer till Sverige från andra länder, därför är det viktigt att tullen kan komma åt smugglingen och att flera länder samarbetar.

Polisen ska förhindra att narkotika sprids. Internet spelar en stor roll för droghandeln, därför måste insatser riktas dit.

Det måste även gå snabbare att narkotikaklassa nya preparat så att det går lättare att bekämpa dem.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.