Centerpartiet lokalt

Missbruk

Vi vill ha ett samhälle som är fritt från droger. Det bästa är om ingen börjar med droger alls och därför vill vi satsa på det förebyggande arbetet. Personer som befinner sig i ett missbruk måste få bättre tillgång till vård och behandling än idag. Vi anser att sjukvården ska ha det samlade ansvaret för missbruksvården.

Centerpartiet vill:

 • Förhindra narkotikamissbruk genom förebyggande insatser
 • Att sjukvården tar över ansvaret för missbruksvården
 • Att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk
 • Att sprutbytesprogram ska finnas i alla delar av landet där det finns behov

Ett klart och tydligt nej till droger

Centerpartiet arbetar för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. En nyckel är att se till att polisen och tullen stoppar narkotikan att nå in i Sverige.

Narkotikan kommer till Sverige från andra länder, därför är det viktigt att tullen kan komma åt smugglingen och att flera länder samarbetar. Polisen ska förhindra att narkotika sprids. Internet spelar en stor roll för droghandeln, därför måste insatser riktas dit. Det måste även gå snabbare att narkotikaklassa nya preparat så att det går lättare att bekämpa dem.

Vi har som utgångspunkt att möta människor i den situation de befinner sig. Det innebär att det är lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation, som att förebygga att personer hamnar i narkotikamissbruk. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med god missbruksvård som innehåller insatser för skademinimering, som exempelvis minskad spridning av blodsmittor.

Centerpartiet har länge drivit frågan om att sjukvården ska ta över ansvaret för missbruksvården och att missbruksvården i högre grad måste präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller somatisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att i första hand behandla den aktuella sjukdomen och i andra hand att i största möjliga mån lindra symptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet och missbruksvården ska inte vara något undantag. Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i högre grad ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer med missbruksproblem.

Vi anser även att tillgängligheten till så kallade sprutbytesprogram – där injektionsnarkomaner får tillgång till rena sprutor och hälsovård – måste öka. Såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar sprutbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av HIV och Hepatit C. I Sverige beskriver Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten sprutbyte som en ren hälsopolitisk åtgärd och rekommenderar samtliga Sveriges landsting att införa sådan verksamhet snarast. Idag kräver lagen att kommunen godkänner nya sprutbytesprogram, vilket innebär ett hinder för att nya program ska kunna etableras. Vi anser att kravet ska slopas.

Centerpartiet vill:

 • Förhindra narkotikamissbruk genom förebyggande insatser
 • Att barn och unga ska prioriteras i det drogförebyggande arbetet
 • Öka samarbetet med ideella organisationer
 • Att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk
 • Att de behandlingsmetoder som används ska vara prövade så att man vet att de fungerar
 • Att sprutbytesprogram ska finnas i alla delar av landet där det finns behov
 • Att landstingen ska få det samlade ansvaret för missbruksvården
 • Att lagarna ska ändras så att det går snabbare att narkotikaklassa nya preparat
 • Att tullen ska arbeta mer för att förhindra smuggling av droger
 • Att polisen ska arbeta aktivt för att bekämpa narkotika, särskilt på internet
 • Ha mer internationellt samarbete mot narkotika

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....