Varför budget nu ?

Det är stor osäkerhet ekonomiskt inför 2021, däremot vet vi att verksamheterna inom Social och Barn och utbildningsförvaltningarna behöver fungera även efter Corona.

Ett sätt att skapa lugn och stabilitet inför kommande år är att jobba fram ett förslag till budget där vi beräknar kostnadssidan, utan att veta hur intäktssidan blir.

Västerviks kommun har sparat resultat i något som heter Resultatutjämningsreserv (RUR). Den innehåller idag ca 150 milj. kr och den kan bokföringsmässigt kompensera när skatteintäkterna viker. Ingen har någon annan uppfattning än att skatteintäkterna kommer att vika nu, och då kan den lösas upp till så stor del som behövs för att reglera kommunens resultat så det blir ett nollresultat.

Efter Corona kommer många reflektioner att göras, många nya arbetssätt att utvärderas och erfarenheter som gjorts kommer att utmynna i nya arbetsmetoder som visat sej effektiva. För att kunna utvärdera och implementera behövs tid, och det är precis det förvaltningarna inte har nu.

Därför behövs det en budget för 2021 som ger förvaltningarna andrum att utvärdera och arbeta in nya arbetssätt och metoder som tagits i bruk under den här svåra situationen.

Ingela Svensson( C) Ordförande Socialnämnden