Stöd till näringslivet

En företrädare från restaurangbranschen har publicerat en bild med texten att Västerviks kommun höjer avgiften för markupplåtelse sommaren 2021 på Facebook, tyvärr så verkar hen blivit helt felinformerad. Vart hen fått denna felaktiga information ifrån vet vi inte. Vi kan bara beklaga att detta fått allt för stor spridning då det är väldigt missvisande.

När det gäller avgiften om markupplåtelse som företrädaren påstår att vi beslutade om att höja i måndags så är fakta i fallet att vi inte fattade något beslut alls. Däremot så lade Moderaterna ett yrkande om att förbereda eller utreda förutsättningarna för att ta bort avgiften. Vi vet dock redan hur det går till att ta bort avgiften och behöver därför inte utreda saken i fråga igen.

Då presidiet i kommunstyrelsen träffade restaurangnätverket så var bilden från Dan och Conny att det fördes en bra argumentation från företrädarna från restaurangerna om konsekvenserna av restriktionerna om hur antalet blir mindre med gäster som får befinna sig på serveringarna. Dessa argument har redovisats för de övriga ledamöterna ibland samarbetspartierna. Denna fråga och flera andra frågor om insatser i pandemin kommer med stor sannolikhet att bli aktuella att besluta om.

När ett flertal har sett denna publicerade bild, så börjar arga och ledsna känslouttryck synas och kommentarerna blir vassare och en del personer går till personligt angrepp i sina kommentarer. Det skrivs i kommentarerna att kommunen inte hjälpt eller stöttat branschen någonting, medan andra kommuner gör allt.

Låt oss då titta vilka insatser som faktiskt gjorts under det gångna året och det innevarande:

- Vi skjuter inte på investeringar, utan snarare tidigarelägger investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och viss infrastruktur.

- Vi ger elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger alternativt höjd ersättning för individuell lunch.

- Vi är extra generösa med uteserveringarnas ytor.

- Vi underlättar för kortare parkeringar intill butiker och restauranger för att hämta varor och takeaway.

- Vi har gett avgiftsbefrielse för markupplåtelse för exempelvis uteserveringar och torghandel under föregående år och fram till 31/3 än så länge under innevarande år.

- Vi gav tidsbestämda hyressänkningar till företag som hyr lokaler av de kommunala bolagen och tillhör utsatta branscher.

- Västervik Framåt AB ger utökad företagsrådgivning gällande möjliga statliga, regionala och lokala företagsstöd.

- Vi ger anstånd och förlängda betalningstider till utsatta företag vid begäran, såväl inom kommunen och de kommunala bolagen.

- Vi kortar ner betalningstider till leverantörer.

- Vi har en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, livsmedelstillsyn och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra snabba verksamhetsförändringar på grund av läget.

- Vi erbjuder i samverkan med Sparbanksstiftelsen och VUC möjlighet till kompetensutveckling för företagare utifrån förändrade förutsättningar under krisen.

- Erbjuder kompetensutveckling för företagare genom Campus.

- Ett unikt erbjudande gällande utvecklingsbidrag, efterställt lån, kapitaltillskott genom ett samarbete med Västerviks kommun, Sparbanksstiftelsen och VUC.

- Restaurangcheckar som julgåva till kommunens medarbetare till ett värde av 2 Mkr.

- Västerviks kommun och de kommunala bolagen har köpt lokala presentkort till sin personal till ett värde av 2,5 miljoner kronor de senaste 4 månaderna.

- Vi gav även ett utökat stöd till marknadsföring av destinationen under förra året.

- Extra satsning i form av ekonomiskt stöd för att stötta och utveckla handeln i City-samverkan.

- Vid det senaste kommunstyrelse sammanträdet så beslutade vi att föreslå kommunfullmäktige att reducera taxan för alkoholtillsyn med 50%

- Vi beslutade att öka marknadsföringen för hela destinationen med 1 250 000 :-

- Vi beslutade även att ge kommundirektören i uppdrag att ge förslag på möjligheter att reducera taxan för livsmedelstillsyn gällande restauranger, caféer och hotellnäringen. Vi ser att en sådan åtgärd skulle få ett bredare genomslag och framför allt nå betydligt fler företag vilket vi tycker är av stor vikt.

Dessa åtgärder har kostat ca 14,5 miljoner kronor. Ställer vi det i relation till det tillskottet vi gav barn och utbildningsnämnden så tycker i alla fall vi att det är en ganska kraftfull åtgärd.

När kommunen stöder individer, genom s.k. försörjningsstöd, krävs att individen står på bar backe. Bilen, villan och ibland även hunden ska vara såld och det får inte finnas några sparkonton. När kommunen stöder näringslivet blir utfallet både till dem som står i stor nöd och till dem som klarar sig utan stöd. Det är viktigt att skilja på stöd till företagare och stöd till näringslivet.

Avslutningsvis så vill vi bara tydliggöra för de som har gjort arga och ledsna känslouttryck och personliga kommentarer samt de som delat inlägget, att det är vi politiker som fattar beslut i dessa frågor inte kommunens tjänstepersoner. Vi kan även konstatera att det varken gynnar näringslivsklimatet, Västervik som sommarstad eller dialogen genom att gå ut med felaktiga uppgifter.

Dan Nilsson (S), Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP), Kenneth Hardy Axelsson (L), Jonas Jalkteg (WP) ledamöter i kommunstyrelsen.