Nu kommer valfrihetsreformen!

Kvartetten har presenterat den valfrihetsreform vi talat om sedan vi inledde vårt samarbete. Det är en reform vars syfte är att öka valfriheten för den enskilde inom hemtjänsten.

Förslaget innebär att vi möjliggör för företag att erbjuda tjänster inom hemtjänsten. På det sättet får den enskilde bättre omsorg och ett ökat inflytande. Ambitionen är att öka nöjdheten hos de som har hemtjänst, därför innehåller reformen även ett strukturerat kvalitetsarbete. Det är dessutom en reform som bidrar till att stärka det lokala näringslivet. Kort och gott en reform som kommer bidra till en bättre omsorg i Norrköping.

Sedan årsskiftet har en vi i kvartetten och i respektive parti arbetat med en modell för valfrihet som passar Norrköping och som möter de krav vi har på framförallt kvalitet för den enskilde. För att genomföra en valfrihetsreform måste kommunen inom gällande lagstiftning, LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller LOV (Lagen om valfrihet) utforma de krav som ska gälla samtidigt som den enskildes möjlighet att aktivt göra sina val förstärks. 
Under arbetet har arbetsgruppen tagit del av de möjligheter som finns inom respektive lagstiftning, besökt och tagit del av flera kommuners arbete för att se hur ett införande kan ske på bästa sätt och inte minst hur vi kan undvika de fallgropar som en del kommuner hamnat i. Den slutsats vi dragit är att Norrköpings kommun inom ramen för Lagen om valfrihet kan ställa de krav som vi ser nödvändiga för en valfrihetsreform samt att LOV i större utsträckning än LOU stärker möjligheterna att välja för den enskilde vilket är centralt. Därför föreslår Kvartetten att Norrköpings kommun inför en valfrihetsreform baserad på Lagen om valfrihet. I det förslag som presenterats har vi, efter lärdomar från andra kommuner, tagit de delar vi bedömer är nödvändiga och byggt på med de krav och önskemål vi har i Norrköping. På det viset kan vi skapa lika villkor för företag och enskilda och samtidigt begränsa nackdelarna, exempelvis att vi har kontroll över kommunens kostnader. 

Kvartettens ambition är att reformen ska bli bra från början, då behövs förberedelser. Inte minst handlar det om relevanta uppföljningssystem för kvalitet och ekonomi. Om den enskilde, kommunen och den som utför tjänsten ska känna sig trygga måste vi först säkerställa att alla delar fungerar. Därför kommer vi se till att systemen finns, provköra dem i den kommunala organisationen för att senast årsskiftet 2017/2018 införa reformen.

Karin Jonsson (C)
Lars Stjernkvist (S)
Kikki Liljeblad (S)
Olle Johansson (S)
Reidar Svedahl (Fp)
Eva-Britt Sjöberg (Kd)

Dokument om valfrihetsreformen
Powerpointpresentationen