Val 2022

Äppelodling

Valprogram Simrishamns kommun 2022 – HÄR VILL VI LEVA!

Detta dokument utgör grunden för vår politik inför valet i september 2022 och under kommande mandatperiod. Det ska ses som ett brett dokument och ramverk, från vilket man lyfter frågor i olika sammanhang och på olika nivåer - ”från det lilla till det stora”.

Våra övergripande budskap är:

 • HÄR VILL JAG LEVA - DET SKALL FUNGERA ATT LEVA I HELA KOMMUNEN GENOM HELA LIVET
 • TILLSAMMANS GÖR VI DET BÄSTA FÖR HELA SIMRISHAMNS KOMMUN

 • VI ÄR ETT LIBERALT, GRÖNT OCH BORGELIGT PARTI

 • VI TROR PÅ MÄNNISKANS EGEN KRAFT ATT GÖRA SKILLNAD

 • ALLA MÄNNISKOR HAR LIKA VÄRDE OCH KAN OCH SKA BIDRA TILL VÅRT GEMENSAMMA SAMHÄLLE

 • EN RÖST PÅ CENTERPARTIET ÄR EN RÖST FÖR MOD OCH NYTÄNKANDE FÖR ATT HITTA BREDA POLITISKA LÖSNINGAR

 • EN RÖST PÅ CENTERPARTIET ÄR EN RÖST PÅ EN LÖSNINGSINRIKTAD OCH HANDLINGSKRAFTIG POLITIKER

Vi för en lösningsinriktad politik inom:

 • Landsbygdsfrågor - hela Simrishamns kommun
 • Klimat och miljö
 • Företagsverksamhet
 • Utbildning och livslångt lärande
 • Vård och omsorg
 • Kulturfrågor
 • Föreningslivet och en aktiv fritid

Vi utvecklar hela Simrishamns kommun - staden och alla de 62 byarna

Simrishamns kommun delar vissa utmaningar med glesbygdskommuner, t.ex. brister i infrastruktur, vård och omsorg, svårigheter att attrahera yngre familjer att flytta till kommunen, en åldrande be- folkning, utmaningar för företagen att hitta rätt kompetens m.m.

Vi vill att kommunen växer - att fler väljer att bo i vår kommun, fler med olika bakgrund, kompetens och i olika åldrar

Vi skapar de bästa förutsättningarna för:

 • barn att växa upp i Simrishamns kommun - tryggt, bra förskolor och skolor,tillgång till aktiv fritid
 • familjer i alla former, att leva och verka i kommunen
 • äldre att leva ett aktivt liv och få tillgång till trygg och tillgänglig vård och omsorg
 • företagande i hela Simrishamns kommun

Vi vill skapa ett tryggt samhälle där människor hjälps åt och vågar lita på varandra. Att känna trygg- het är ett av våra grundläggande behov. Sociala kontaktnät är viktiga. Vi vill ta bort otrygga miljöer och skapa trygga områden. Vi fortsätter satsningen på utomhusmiljöer och gator i hela kommunen. Det kan handla om att förbättra belysning, ta bort buskage, måla gångtunnlar ljusa och skapa mer levande parker, torg och gröna områden med lekplatser, grillplatser, odlingsmöjligheter, utegym mm.

Vi stärker kommunens aktiva samarbete med ideella föreningar för att underlätta det lokala infly- tandet. Byalag och föreningar är viktiga för engagemang, utveckling i byarna och för demokratin.Vi skapar aktiva forum för medborgardialoger, med regelbundna samtal kring den lokala utveckl- ingen och kommunövergripande frågor. På så sätt ökar medborgarnas inflytande och den demokra- tiska processen.

Vi ser över nuvarande regelverk kring kollektivtrafiken för att effektivisera användning och sam- ordning av regiontrafik, skolbussar och färdtjänst. Man ska kunna bo och arbeta i hela kommunen och då ska vara möjligt att ta sig mellan hem, jobb, skola, fritidsaktiviteter, vård m.m. på ett smidigt och miljövänligt sätt.Vi utvecklar den anropsstyrda trafiken för att bibehålla och öka möjligheterna att resa kollektivt, samtidigt som resandet sker effektivt och miljövänligt. ”Snurringen” uppdateras och blir mer flexibel. Detta för att bli en viktigare del i resandet i Simrishamn, både vad gäller vardagsresor och resor under lov och semestrar.

Vi ser till att det finnas säkra vägar och cykelvägar, som binder ihop byarna i kommunen.

Vi ökar tillgången på laddstolpar.

Simrishamns kommun ska vara en trygg plats att bo och verka i. För att motverka en negativ sam-hällsutveckling arbetar vi aktivt för att vända oro och rädsla till hopp och framtidstro. Mycket av sam-hällsklimatet och debatten skapar känslor av otrygghet och utsatthet. Utomhusmiljöer, sociala nät-verk och aktiviteter, medbestämmande och närvarande polis är viktiga delar för att öka tryggheten.

Vi förbättrar miljö- och klimatarbetet i hela Simrishamns kommun

Miljöarbete är en av Centerpartiets prioriterade frågor. Vi vill lämna efter oss ett jordklot där kom- mande generationer kan leva. Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet ligger till grund för den hållbarhetspolicy som kommunen antagit.

Vi följer nämndernas och bolagens handlingsplaner enligt hållbarhetspolicyn. Och snabbar på ut- vecklingen, till exempel genom att ytterligare minska och ställa om resande, transporter och upp- värmning inom kommunens verksamhet

Vi vill att kommunen i snabb takt satsar på solceller på kommunala byggnader.

Vi ser över möjligheterna att minska kommunens generella miljöpåverkan och påverkan på Öster- sjön genom att fortlöpande identifiera och hantera risker. Vi följer och arbetar förebyggande kring frågor kopplade till höjning av vattenståndet i Östersjön.

Vi arbetar för att öka självförsörjningsgraden i Simrishamns kommun.
Vi breddar utbudet av närproducerad mat och dryck till att omfatta all kommunal verksamhet.

Vi fortsätter uppgradera och underhålla vårt VA system så att alla i Simrishamns kommun får en tryggad försörjning av vatten hela året. Detta genom att bl.a. reinvestera 40 Mkr. varje år, de kom- mande 4 åren.

Vi sätter mål för hur vi använder vår gemensamma resurs dricksvatten. Målet bör vara 100 liter vat- ten dag/person. Detta gör vi genom omställning av befintligt system och informationskampanjer.

Vi utvecklar och använder högrenat avloppsvatten till bevattning, att spola toaletter och inom indu- strier på olika sätt. Och även hur vi kan använda andra näringsämnen som blir över efter vattenre- ningen.

Vi uppgraderar detaljplaner och bygglovsprocesser för bättre planering och för att bygga ett hållbart samhälle. Och vi vill utveckla metoder att uppmuntra privatpersoner att satsa på solceller.

Vi skapar de bästa förutsättningarna för att driva företag i hela Simrishamns kommun

Det lokala näringslivet är motorn i samhället. I Simrishamns kommun finns några stora verksam- heter och större företag samt många små företag. Bra företagsklimat är en av Centerpartiets grund- pelare eftersom det skapar arbetstillfällen och ger möjlighet att utveckla hela Simrishamn kommun. I kommunen finns ca 56 % av jobben i småföretagen. Det finns drygt 3 300 registrerade företag, men i mindre än hälften av dessa får ägarna sin huvudsakliga inkomst från företaget. Under 2021 startade 210 nya företag i Simrishamns kommun, vilket är rekord. Men samtidigt är den långsiktiga trenden att både antal företag med anställda minskar och möjligheterna att få sin huvudsakliga inkomst från företaget minskar. Det vill vi ändra på!

Vi stärker kommunens uppdrag inom näringslivsområdet för att skapa förutsättningar för företag att både utvecklas och etableras i Simrishamns kommun. Kommunen bör förstärka och intensifiera sina insatser inom näringslivsutveckling. Simrishamns Näringslivsutvecklings AB (SINAB) bör ges ett utvidgat och förtydligat mandat, med bl.a. fokus på nya företagsetableringar inklusive uppsökande rekryteringsinsatser. Organisation, kompetens, arbetssätt och externa kontaktnät skall anpassas till ny verksamhetsinriktning.

Vi underlättar för företag inom jordbrukssektorn och bidrar till utvecklingen av både den gröna och blå näringen att fortsätta finnas, utvecklas och etableras.

Vi inrättar en ”företagskuvös” för att underlätta start och tillväxt av nya entreprenörer och företag. Kopplat till dessa skall finnas olika typer av nyföretagarstöd och mentorer som genom lång och bred erfarenhet av företagande kan bidra till start och tillväxt av nya företag. I Simrishamn finns en stor kompetensbank hos våra seniora medborgare, med bred erfarenhet av entreprenörskap och företa- gande.

Vi satsar på utbildning och livslångt lärande

Barns utveckling och lärande är avgörande för hur deras framtida liv blir och hur vårt samhälle ut- vecklas. Kommunen skall erbjuda bra förskolor och skolor med utbildad personal. Vi ska ha skolor som når sina mål där elever går ut med fullständiga betyg .

Förskola och skola upp till åk 3 kommer att finnas kvar i de byar där de finns nu. Det skall vara nära till förskolan och skolan för de mindre barnen och familjen ska kunna välja skola. Behov av nya, eller renoverade, lokaler för förskolor och skolor skall tillgodoses på bästa sätt utifrån barnens behov och personalens arbetsmiljö.

Gymnasieskolan utvecklas och får gemensamma lokaler där elever, lärare och annan personal er- bjuds en utvecklande och trygg studie- och arbetsmiljö. Antalet elever som söker och antas till gym- nasieskolan ökar. Gymnasieskolan ses som en viktig motor i kommunens nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

De högskoleförberedande programmen utvecklas i samarbete med kommunens och omvärldens behov nu och i framtiden. Kontakter utvecklas med universitet och högskolor i vår närmiljö och vi bygger relationer för att eleverna efter vidare utbildning vill komma tillbaka och verka i kommunen.

De praktiska yrkesförberedande programmen utvecklas och kopplas till arbetsmarknadens behov av kompetens. Detta sker i samverkan med företag och verksamheter i kommunen och i närområdet.

Den snabba förändringstakt som arbetslivet har och fortsätter att ha, ställer krav på livslångt lärande. Vi utvecklar möjligheterna till livslångt lärande genom ökad vuxenutbildning och högre utbildning på Campus Österlen, i samarbete med närliggande lärosäten. Detta görs i samverkan med näringsli- vet och kommunen, som är en stor arbetsgivare. Satsningen tar sikte på Österlens struktur och behov av kompetens.

Vi satsar på bästa omsorgen och vården genom hela livet

Alla Simrishamns medborgare skall ha nära till omsorg och vård med hög kvalitet

Det ska finnas tillgänglig och god omsorg och vård med hög kvalitet utifrån de äldres behov och önskemål i hela kommunen. Bemötande av äldre och omsorgstagande är viktigt och avgörande. Omsorgen ska utgå från den äldres önskemål och behov enligt självbestämmande-principen, både vad gäller boende och omsorg

Äldreboende finns kvar i byarna, har hög kvalitet och erbjuder god miljö

Vi fortsätter kompetenshöjning av omsorgspersonal - t.ex. demensutbildning, utbildning inom gerontologi/äldrekunskap, psykisk hälsa/ohälsa, ensamhet och bemötande bl.a. genom det statligt finansierade Äldreomsorgslyftet

Anhörigstöd utvecklas, breddas och erbjuds fler anhöriga

Vi fortsätter erbjuda närproducerad mat och dryck inom all äldreomsorg och förbättrar matsituationen för att förhindra undernäring och ensamhet. Den enskilde ska få möjlighet att bestämma vad, när samt hur hen vill äta för att minska risken för undernäring och skapa en förbättrad social matsituation.

Vi fortsätter utveckla samarbetet med frivilligorganisationer. En frivilligsamordnare tillsätts som utvecklar och stöttar både brukare och medborgare som vill hjälpa till på olika sätt

Alla kvinnor och barn ska känna sig trygga i alla situationer - oavsett bakgrund. Det är fokus i alla verksamhet att fånga signaler på missförhållanden och otrygghet. Vid behov ska stöd och skydd erbjudas

Utbildning om psykisk hälsa och ohälsa genomförs för fler elever på gymnasieskolan. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat, vilket märks tydligt inom gymnasieskolan i kommunen. Idag genomförs YAM utbildning - en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever mellan 14-16 år.  Ökat stöd för vårdnadshavare erbjuds - t.ex. utbildningsinsatser och samtalsstöd

Vi satsar på ökad valfrihet i primärvården för alla åldrar och behov. Därför agerar vi tillsammans med Centerpartiets regionpolitiker för att säkerställa öppnandet av en offentlig vårdcentral i Simrishamn. 

Inom primärvården ska varje patient ha en egen vårdkontakt

Vården fokuseras mer på förebyggande arbete och friskvård t.ex hälsosamtal och stöd för hälsosamma levnadsvanor

Sjukhuset utvecklas, inte avvecklas. Under de senaste åren har vi sett flera tecken på att en nedmontering av sjukhuset pågår och detta vill vi ändra på. Istället skall sjukvården på Simrishamns sjukhus fortsätta i en omfattning som utgår ifrån medborgarnas behov idag och i framtiden. Vår befolkningsstruktur med stor andel äldre behöver anpassad nära sjukhusvård. Nu är ca 35% av invånarna 66 år och äldre

Centerpartiet arbetar inom regionen för att förbättra vården för alla åldrar, inom hela Skåne. Vården görs tillgänglig och utvecklas för att möta dagens och framtidens vårdbehov. Vården skall innehålla såväl digitala alternativ som fysiska möten

Nära vård är viktig i livet slutskede. Vi vill undersöka möjligheten att etablera ett hospis i Simrishamn som erbjuder möjligheten, för både den det berör och de anhöriga, att välja en trygg sista tid i hemmet eller på hospis

Vi skapar de bästa förutsättningarna för ett rikt kulturliv i hela Simrishamns kommun för alla åldrar

För Centerpartiet är kulturen budbäraren mellan dåtid, nutid och framtid, samt en viktig del i den de- mokratiska processen. Kultur bidrar också till hälsa och välmående.

Simrishamn fortsätter utvecklas som kulturkommun - genom att underlätta samarbete mellan kul- turutövare inom hela kommunen, med andra kommuner och med privata aktörer.

Våra framgångsrika bibliotek fortsätter utvecklas - för att främja läsandet och kulturlivet för barn och vuxna.

Våra framgångsrika museum fortsätter utvecklas - det är en viktig bärare av dåtid, nutid och fram- tid.

Aktivitets- och kulturplatser får stöd och utvecklas för att möjliggöra fler aktiviteter, på olika platser, för medborgarna i Simrishamns kommun. Platser för gemensamma aktiviteter för alla åldrar, där kul- turutövare inom olika grenar kan nätverka, samarbeta och presentera sig. Vilket också är ett sätt att främja småföretagandet inom kulturområdet.

Vi stöttar föreningslivet och möjligheterna till en aktiv fritid i hela Simrishamns kommun

Centerpartiet utvecklar föreningslivet och bidrar till en meningsfull fritid för alla ålderskategorier.

Vi stöder lokala föreningsinitiativ och aktiviteter för unga, vuxna och seniora.

Det lokala engagemanget är viktigt för att hela Simrishamns kommun ska leva och för demokratipro- cessen. Det nuvarande stödet med bland annat landsbygds- och föreningssamordnare samt före- ningsbidrag kvarstår och utvecklas utifrån medborgarnas och föreningars behov. Olika samverkans- former ses över och utvecklas.

Medborgardialoger utvecklas i våra byar. Olika former av medborgardialoger ska finnas för att stödja det lokala föreningslivet och utveckla målet med en aktiv fritid för alla.

Vi fortsätter satsning på mötesplatser för alla - såväl unga som äldre- vilket möjliggör ett aktivt och socialt liv som främjar fysisk och psykisk hälsa och motverkar ensamhet. Möteslokaler underhålls och fräschas upp, utifrån ändamål.

Vi utvecklar våra fritidsanläggningar och vår simhall för att bli mer klimatsmarta och kunna möta krav från medborgarna och framtidens miljökrav. Att kunna simma är livsnödvändigt men också en bra motions- och rekreationsform.

Vi iordningställer hundrastplatser på fler ställen i kommunen.
Vi verkar för att fler hundar får vara på fler stränder efter kl. 20, året runt. Många medborgare har hund, vilket är en viktig del av mångas liv och fritid.

Den 3 maj, 2022

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.