Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Carl-Göran Svensson och Mikael Stamming har i en debattartikel i YA satt fokus på Centerpartiets vilja att säkra kommunens vattenförsörjning. Investeringar måste till så bevattningsförbuden på sommaren på sikt kan upphöra och att näringslivet kan räkna med säkra vattenleveranser.

Underhållet av vatten- och avloppsledningars är tyvärr mycket eftersatta sedan lång tid.

Ingen kan ha missat det, genom ett stort antal akuta läckor. Brist på vatten under sommartid har varit återkommande, med bevattningsförbud som resultat.

Simrishamns kommun äger sina va-anläggningar både över och under jord. Dåligt underhåll orsakar kapitalförstöring, som urholkar kommunens tillgångar och ökar kostnaderna efterhand. Detta är inte önskvärt ur flera aspekter.

Kommunen äger anläggningarna och Österlen VA AB sköter driften.

Det betyder att ansvaret för anläggningarnas standard ligger på Simrishamns kommun.

Men Österlen VA AB utför den drift som kommunen beslutar. Detta är en viktig distinktion, som tyvärr få känner till.

Det är också viktigt att skilja mellan SKATTEKOLLEKTIV och VA-KOLLEKTIV.

VA-kollektivet är i ekonomiskt hänseende helt fristående från kommunens övriga verksamheter som skola, omsorg med mera. Jämför sophämtning och miljötillsyn där varje abonnent själv står för sina utgifter. Besluten fattas precis som för VA av kommunen som har ansvaret men inte sköter driften.

Utifrån ett miljö-hållbarhetsperspektiv har kommunen prioriterat vattenfrågorna som viktiga. Detta ligger i linje med vad hela Sverige nu gör inom VA.

Centerpartiet har under många år varit drivande i dessa frågor men inte fått accept fullt ut för hur viktiga de är och kommer att vara för kommunens utveckling. Centerpartiet kommer att fortsätta det politiska arbetet inom detta viktiga område med hög prioritet. Vi vill täppa till läckaget och säkra vattnet, men det kräver mer investeringar inom VA området!

Besöksnäringen - med turism/restaurang/övernattning - som är viktig del under en intensiv period från april till september är beroende av säkra vattenleveranser precis som alla privata abonnenter. Men tyvärr säger lagstiftning inom VA att hushållen är ”Prio Ett” vid brist. Då riskerar näringslivet att bli utan vatten. Det kan vi inte riskera. Detta är en viktig kunskap och det motiverar mer än väl att kommunen säkrar vattenleveranser för alla som är beroende av vatten i sin dagliga verksamhet - både hushåll och näringsliv. Det bör samtidigt ligga i linje med kommunens ambitioner om ett livskraftigt näringsliv och inflyttning av nya invånare.

VA frågorna kommer under lång tid framöver att vara en viktig del i kommunens utveckling.

Investeringar krävs, de är nödvändiga för att uppnå målen inom hållbarhet, miljö och inte minst vatten till hushåll och näringsliv. Centerpartiet vet att det inte finns några genvägar! Centerpartiet i Simrishamn har VA frågorna högt på vår agenda idag och framtiden.

Carl-Göran Svensson (C) Mikael Stamming (C)

Relaterade nyheter