Alla ska ha rätt att vara den man är i Eskilstuna

JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET. Centerpartiet är ett liberalt och feministiskt parti. Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Det innebär att vi står upp för alla människors rätt att få vara den man är. Ingen ska särbehandlas eller begränsas på grund av kön, könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

I ett ojämlikt samhälle begränsas allas frihet. Det måste vi förändra. Alla människor i vår kommun ska kunna vara fria och trygga oavsett vem man är. Därför vill vi stärka arbetet mot diskriminering och ojämlikhet.

– Diskriminering är ett allvarligt problem som skadar både samhället och individen. Den som inte får ett jobb eller sämre lön på grund av sitt kön, inte släpps in på krogen på grund av sin hudfärg eller inte vågar pussa sin partner offentligt för att hen är av samma kön, begränsas, säger Leena Kumpula (C), vård-, hälso- och trygghetspolitisk talesperson och ordförande för Centerkvinnorna i Eskilstuna.

Våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Brott utförda i hederns namn, som att bli tvingad till äktenskap eller att bli könsstympad, drabbar också alltför många.

– Detta är de yttersta konsekvenserna av ett icke jämställt samhälle. Vi kan inte fortsätta att flytta på våldsutsatta kvinnor och barn, vi måste bli bättre på att skydda de utsatta och flytta våldsutövaren. Vi måste jobba för att ha ett genus- och normtänk i allt våldspreventivt arbete i alla Eskilstunas verksamheter och stödet till kvinnojouren, ungdomsjouren och brottsofferjouren måste stärkas, säger Leena Kumpula (C).

Våld i nära relationer, sexualbrott och hedersrelaterat våld drabbar människor med funktionsnedsättning extra hårt på grund av deras utsatthet och beroendeställning. Bristande förståelse och tillgänglighet hindrar även människor med funktionsnedsättning från att leva sina liv fullt ut.

– Vi vill ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsnedsättningar vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället, vare sig hindret beror på funktionsnedsättningen i sig eller hur man bemöts på grund av den, säger Leena Kumpula (C).

Fortfarande utsätts många HBTQIA-personer för diskriminering, våld och hatbrott. Det är oacceptabelt. Förutom att öka arbetet för att förebygga diskriminering och hatbrott, vill vi även öka kunskaperna om HBTQIA-personers situation i kommunen.

– Vi vet att många HBTQIA-personer mår väldigt dåligt och redan i ung ålder lider av depression eller visar tecken på depressiva symtom. Eskilstuna kommuns fritidsgård EQUAL gör ett fantastiskt arbete med att stärka unga i sin identitet och erbjuda en trygg plats där de kan vara sig själva fullt ut. Liberalerna vill konkurrensutsätta våra fritidsgårdar, men med det följer en risk att fritidsgårdar som EQUAL inte får en chans att leva vidare. I framtiden ska inte särskilda fritidsgårdar behövas, men idag gör det tyvärr det och därför vill vi värna om och fortsätta att skydda dem, säger Leena Kumpula (C).

Vi vill även minska lönegapet mellan män och kvinnor, stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag och öka möjligheterna för kvinnor att ta höga positioner i näringslivet. Knappt en tredjedel av alla nya företag i Sverige 2020 startades av kvinnor, en procent av allt riskkapital går till kvinnor och drygt 26 procent av landets företagare är kvinnor. Det är ett rejält underbetyg för Sverige.

– Ju fler kvinnor som startar och driver företag desto fler steg tar vi mot ett mer jämställt samhälle. Fler kvinnor som företagare betyder också fler kvinnor i bolagsstyrelser, fler kvinnor som äger kapital och fler kvinnor med makt i näringslivet. Vi behöver verkligen bryta ner de hinder som finns för ett mer jämställt företagande. Vi vill att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att försörja sig och att driva sina idéer, säger Mia Forslöf (C), företag-, arbetsmarknads- och utbildningspolitisk talesperson och toppkandidat med fokus på jämställt företagande.

Läs mer om våra satsningar på jämlikhet och jämställdhet