Bild

Jämlikhet och Jämställdhet

Alla ska ha rätt att vara den man är i Eskilstuna

Centerpartiet är ett liberalt och feministiskt parti. Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Det innebär att vi står upp för alla människors rätt att få vara den man är. Ingen ska särbehandlas eller begränsas på grund av kön, könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Kvinnligt företagande

Vi vill arbeta för att bryta normen att kvinnor jobbar deltid, stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag och öka möjligheterna för kvinnor att nå höga positioner i näringslivet. När ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna till det bättre även utanför styrelserummen.

Jämlik vård och omsorg

Beroende på var i landet man bor, om man är man eller kvinna eller hur lång utbildning man har skiljer sig vården och omsorgen åt. En viktig utmaning är därför att göra den mer jämlik. En jämlik vård och omsorg är också en jämställdhetsfråga. Kvinnor är till exempel klart överrepresenterade bland personalen inom äldreomsorgen. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är därför en förutsättning för att många kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden.

HBTQIA+

Att bli kär i en person av samma kön, ett annat kön eller oavsett kön, att ha en monogam eller icke-monogam relation eller att skaffa barn med en kärlekspartner eller en vän – oavsett vad som stämmer in på dig ska alla ha samma rättigheter och få samma bemötande. Förutom att öka arbetet för att förebygga diskriminering och hatbrott, vill vi även öka kunskaperna om HBTQIA-personers situation.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett akut och brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Brott utförda i hederns namn, som att bli tvingad till äktenskap eller att bli könsstympad, drabbar också alltför många. Vi vill att nolltolerans mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck ska gälla.

Funktionsnedsättning

Vi vill ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022–2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att stödet till kvinnojouren, ungdomsjouren och brottsofferjouren stärks
 • att kommunen driver på för fler kvinnor i ledande positioner och stärker kvinnors företagande
 • att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
 • att deltidsnormen för många kvinnor på arbetsmarknaden bryts
 • att kommunen arbetar aktivt för att människor ska behandlas utifrån de individer de är, inte utifrån vilket kön de har
 • att rättigheterna för HBTQIA-personer stärks
 • att lika lön ges för likvärdigt arbete
 • att nolltolerans mot sexuella trakasserier ska gälla i kommunen
 • att kommunen aktivt verkar för kvinnors och mäns lika möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, i synnerhet bland utrikesfödda
 • att arbetssökande ska kunna avidentifieras i anställningsprocessen i kommunen för att alla ska ha samma möjligheter att få jobb.
 • att nolltolerans mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska gälla
 • att människor med funktionsnedsättning ges ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd och sin service
 • att människor med funktionsnedsättning får förutsättningar till ett bra liv genom tillgång till individanpassade bostäder, viktig service och meningsfull daglig verksamhet
 • att stödet till anhöriga som vårdar personer med funktionsnedsättning stärks
 • att fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning skapas
 • att vardagen görs lättare för människor med funktionsnedsättning genom god samhällsplanering, till exempel genom lättillgänglig kollektivtrafik
 • att en inventering genomförs av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i kommunens kultur- och föreningslokaler
 • att kommunens särskolor stärks i organisation, pedagogik och lokalplanering.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.