Interpellation ”Riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun”

Kan man bevilja skolskjuts till en elev utan att det uppkommer en kostnad?

9 september 2015

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin angående
”Riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun”

Det är bra med tydliga riktlinjer så att alla, föräldrar, tjänstemän och politiker, kan utläsa vad som gäller. Sen 2014-12-16 har vi i kommunen nya ”Riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun” men blev det i praktiken som vi tänkte?

Kan man bevilja skolskjuts till en elev utan att det uppkommer en kostnad?

Enligt riktlinjerna:
”Om förälder väljer att placera sitt barn i en fristående skola eller annan skola än basskolan inom kommunen kan eleven få skolskjuts förutsatt att det fungerar inom ramen för redan befintliga skolskjutsar.
Utgångspunkten är att det inte ska innebära ökade kostnader för kommunen.”

  1. Väljer man en annan skola än sin närmaste, får man då ingen skolskjuts?
  2. Flyttar man inom kommunen får man då inte skolskjuts till sin gamla skola?
  3. Om man väljer den fristående grundskolan får man då inte skolskjuts om man inte är berättigad skolskjuts till basskolan? Dvs har mer än 5 km till basskolan.

Eftersom ” Utgångspunkten är att det inte ska innebära ökade kostnader för kommunen”?

Jag var med och tog beslutet på Barn- och utbildningsnämnden, men först nu blivit medveten om det motsägelsefulla i riktlinjerna. Och försämringen för eleverna.

Grundskoleelever har rätt att välja skola inom kommunen i mån av plats. Det låter bra, men är inte genomförbart för alla föräldrar.

”Riktlinjer för skolskjutsar i Gnesta kommun” togs 2008-04-29 på nämnden.
”Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Gnesta kommun”, beslut 2013-06-10
”Riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun” beslut 2014-12-16

Beslut 2014-12-16, det nu gällande!
”Skolskjuts beviljas till elevens basskola samt även till annan skola belägen i kommunen om detta inte medför merkostnader”
”Med basskola menas den skola som eleven geografiskt tillhör”
Om förälder väljer att placera sitt barn i en fristående skola eller annan skola än basskolan inom kommunen kan eleven få skolskjuts förutsatt att det fungerar inom ramen för redan befintliga skolskjutsar. Utgångspunkten är att det inte ska innebära ökade kostnader för kommunen.”

Förra beslutet från … 2013-06-10

”Skolskjuts beviljas till elevens basskola samt även till annan skola belägen i kommunen om detta inte medför merkostnader”

Med basskola menas den skola som eleven geografiskt tillhör. Vid flytt till annan del i kommunen kan eleven få gå kvar i sin gamla skola och kan då beviljas skolskjuts om det fungerar med redan befintliga skolskjutsar, särskild skjuts anordnas ej.

Väljer man som förälder/vårdnadshavare att placera sitt barn i en fristående skola eller annan skola än basskolan i kommunen gäller samma regler som ovan. Elever i år 7 – 9 (undantag elever i Gnesta tätort) har rätt till busskort och skolskjuts till kommunens 7 – 9 skola.”

Gnesta 2015-08-26
Ingalill Fredriksson (C)
2:e vice ordf Barn- och utbildningsnämnden

SVAR:

Svar på interpellation ”Riktlinjer för skolskjuts i Gnesta kommun”

Ingalill Fredriksson har frågat mig tre frågor. Jag har valt att besvara fråga ett och två i ett sammanhängande svar. Fråga tre besvaras därefter.

  1. Väljer man en annan skola än sin närmaste, får man då ingen skolskjuts?
    2. Flyttar man inom kommunen får man då inte skolskjuts till sin gamla skola?

I skolskjutsriktlinjerna går det att läsa under den första rubriken som heter ”Skolor i Gnesta kommun” följande: ”Skolskjuts beviljas till elevens basskola samt även till annan skola belägen i kommunen om detta inte medför merkostnader. Med basskola menas den skola som eleven geografiskt tillhör. Om en förälder väljer att placera sitt barn i en fristående skola eller annan skola än basskolan inom kommunen kan eleven få skolskjuts förutsatt att det fungerar inom ramen för redan befintliga skolskjutsar. Utgångspunkten är att det inte ska innebära ökade kostnader för kommunen” Med det sagt går det att få skolskjuts om man väljer en annan skola under förutsättning att det inte innebär ökade kostnader för kommunen. Efter att ansökan om skolskjuts är inlämnad görs alltid en bedömning i varje enskilt fall och i de fall där de kan ske utan merkostnader beviljas skolskjuts. Detta gäller även om man flyttar inom kommunen.

  1. Om man väljer den fristående grundskolan får man då inte skolskjuts om man inte är berättigad skolskjuts till basskolan? Dvs har mer än 5 km till basskolan.

Om det i bedömningen bedöms att man är berättigad till skolskjuts till sin basskola men väljer en annan skola i kommunen tillhandahåller vi skolskjuts om detta kan ske utan att det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I detta avseende anger Skolverket i en juridisk vägledning om skolskjutsar att bedömningen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i den skola som han eller hon skulle ha placerats i.

Ytterligare i interpellationen går det att utläsa en ytterligare fråga ”Kan man bevilja skolskjuts till en elev utan att det uppkommer en kostnad? Det går att bevilja skolskjuts till en elev utan att det uppkommer en merkostnad. Skolskjuts kan ske med allmänna kommunikationer, särskild skolbuss eller skoltaxi. Ett exempel på när det har beviljats skolskjuts utan att det uppkommit en merkostnad var då en elev beviljades att åka med en skoltaxi som redan fanns på den aktuella vägsträckan. I det fallet skrevs det i beslutet att godkännandet av skolskjuts gäller så länge det går en skoltaxi på den vägsträckan.

Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Ingalill Fredrikssons åsikt om att det är viktigt med tydliga riktlinjer så att det går att utläsa vad som berättigar till skolskjuts.

Svaret skrivet av ordf Linda Lundin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.