Varje elev ska trivas och lyckas i skolan

Bild

Skolorna ska lägga en god grund för kunskap, eget tänkande, sund hälsa och trygghet och fortsatt vara bland de bästa i landet för alla elever. Det ska finnas bra vuxennärvaro på lektioner och raster. Mobbning och utanförskap ska motverkas. Skolor ska finnas i alla delar av kommunen och Rindö skola ska vara kvar. För att uppmuntra barns rörelse och aktivitet vill vi genomföra ett skolgårdslyft. Barn med särskilda behov ska få det stöd som de behöver.

 • Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till fortsatta studier på gymnasienivå.
 • Skolor ska finnas i alla delar av kommunen och vara ändamålsenliga utifrån modern pedagogik. Skolan på Rindö ska finnas kvar.
 • Varje skola ska ha ett elevhälsoteam där unga ges tillgång till tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser och där psykisk hälsa integreras i de befintliga elevhälso­kontrollerna.
 • Alla grundskoleelever ska få undervisning i psykisk hälsa under skoltiden. Personalen ska ha rätt kompetens och deras metodik ska vara förankrad i forskning.
 • Genomföra ett skolgårdslyft! Barns rörelse och aktivitet uppmuntras om våra skolgårdar är
 • Mätta barn orkar hela dagen. Vår skolmat ska hålla hög kvalité när det gäller miljö- och djuromsorg, vara god och klimatsmart. När det är möjligt ska vi i första hand välja närodlade och ekologiska produkter helt fria från antibiotika.
 • Erbjuda frukost till de barn som kommer tidigt till fritis.
 • Undersöka möjligheten att förskjuta skolstarten på högstadiet till klockan nio på morgonen för piggare elever under hela skoldagen.
 • Alla skol- och fritidsmiljöer ska vara fria från mobbning, utanförskap och kränkningar. Bra vuxennärvaro såväl i klassrum som på raster.
 • Skola och föräldrar ska ha ett nära samarbete med bra ömsesidig kommunikation så att vi motverkar övergrepp, hot och våld i den fysiska miljön och i sociala medier.
 • Alla barn har rätt till en uppväxt fri från pornografi, machokulturer och andra oönskade påtryckningar. Därför ska Innehållsfilter vara uppdaterade på alla digitala plattformar som skolor och förskolor tillhandahåller.
 • Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla aktiviteter under skoltiden.
 • Våra skolor ska vara attraktiva arbetsplatser, vilket underlättar rekryteringen av behöriga pedagoger.

Malin Forsbrand
Gruppledare
Fredrik Östman
Vice gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.