Västeråsmajoriteten har enats om en politisk viljeinriktning

NYHET. Västeråsmajoriteten har enats om politisk viljeinriktning för mandatperioden med tre fokusområden. Under de kommande fyra åren ska kommunorganisationen fokusera på att vara en jämlik, trygg och socialt hållbar kommun, en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun samt en kommun med hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och ett starkt näringsliv.

Den politiska viljeinriktningen visar vilken riktning Västeråsmajoriteten vill att kommunen ska ta under de kommande fyra åren. Mottagare är stadens nämnder och bolag, som ansvarar för att arbeta utifrån de tre fokusområdena.

Viljeinriktningen ska leva under hela mandatperioden för att skapa stabilitet och förutsägbarhet. Senare i år kommer varje nämnd att sätta sina respektive mål för 2024, med utgångspunkt i de tre fokusområdena. Till detta kopplas även kommunens vision, som just nu är under omarbetning, och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

– Vi i Västeråsmajoriteten höjer ambitionsnivån kring hållbarhet. Vi stärker den sociala hållbarheten genom att göra det lättare för alla barn och unga att få ta del av kultur-, idrotts- och friluftslivet och den miljömässiga hållbarheten genom att öka takten för att minska kommunens fossilberoende och öka den biologiska mångfalden, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Den nya politiska viljeinriktningen ska beslutas i kommunfullmäktige i april. Samtidigt tas beslut om en utvecklad och förbättrad styrmodell för kommunens verksamheter, som bland annat innebär tydligare mål och en förändrad budgetprocess.

Ta del av hela den politiska viljeinriktningen , 182.7 kB.