Centerpartiet lokalt

Sjukvård

Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men kan bli ännu bättre. Till exempel genom att låta dig som patient bestämma mer över din egen vård. Du ska få den vård du behöver oavsett var du bor eller hur mycket pengar du har.

Centerpartiet vill:

  • Öka valfriheten i vården så att alla patienter kan välja var de ska få vård i
  • Minska de skillnader i vårdkvalitet som finns i olika delar av landet. Var du bor ska inte avgöra om du får bra vård eller inte
  • Skapa en tryggare vård och ge alla patienter rätt till en ansvarig läkare
  • Öka tillgången till vård i hela landet

En bra vård i hela landet

Även om sjukvården i Sverige är bra, kan den bli bättre. Inte minst för dig som patient. Ofta kommer systemet först och patienten sen, när det i själva verket ska vara tvärtom.

Sjukvården som bedrivs i Sverige betalas med skattepengar, oavsett om vården ges av ett privat företag eller ett landsting. Eftersom det är just skattepengar som betalar är det viktigt att vården ska ges efter behov. Det betyder att du ska få den vård du behöver oavsett var du bor, varifrån du kommer, hur mycket pengar du har eller hur gammal du är.

Det är du som patient som ska stå i centrum när det handlar om vård. Vården ska utformas efter dig och dina behov, inte tvärtom. Vi vill att du ska kunna bestämma mycket mer över din vård än vad du kan idag. Eftersom alla människor är unika och har olika behov, känns det också självklart att alla människor ska kunna välja mer själva.

Minska köerna i sjukvården

Vårdens kvalitet i Sverige är mycket hög, men tillgängligheten är alldeles för dålig. De växande köerna i sjukvården gör att vården bli mer ojämlik. Skillnaderna i tillgänglighet är idag stor mellan landstingen. Om köerna tillåts växa mer kommer vi hamna i ett läge där bostadsort och ekonomi spelar allt större roll för vilken vård man få och när.

För att kunna korta köerna och öka tillgängligheten för patienten, behöver fler aktörer få möjlighet att hjälpa till att utföra vården. Med en åldrande befolkning ökar behoven och vi behöver ställa allt högre krav på att få ut mer vård för varje skattekrona. Att fler fristående utförare får vara med och leverera vård och omsorg, är direkt avgörande för att klara detta. Nuvarande regering har lagt för mycket tid på att göra det svårare för välfungerande vårdcentraler och kliniker och för lite på att lösa problemet med köerna i sjukvården.

För att korta vårdköerna vill Centerpartiet införa en tillgänglighetsmiljard, som bygger på att den som behöver vård snabbt ska kunna få behandling. Satsningen ska garantera tillgänglighet genom hela vårdkedjan - från diagnos till återbesök. Vi vill att vårdgarantin skärps så att patienten får rätt att träffa en läkare inom tre dagar, jämfört med sju dagar som gäller idag

Stärk vården som finns nära människor

När man är sjuk ska man ha rätt att snabbt träffa en läkare och få den vård man behöver, oavsett var i landet man bor. Då måste den vård som finns närmast människor – primärvården – byggas ut och vi måste få fler läkare att vilja jobba där. Ett sätt att göra det handlar om att göra det möjligt att driva mindre vårdenheter. Ett annat sätt är att flytta vård som inte behöver utföras på sjukhus till primärvården. Många gamla och sköra patienter kan också få hjälp i hemmet genom att hembesök från team bestående av olika vårdkompetenser. Även digitala lösningar kan bidra till ökad tillgänglighet till vård.

Många av problemen i svensk sjukvård beror på bristen på fasta läkare. Trots att det finns många läkare i Sverige är vi ett av de sämsta länderna vad gäller fast läkarkontakt. I vissa landsting har endast en tredjedel av patienterna en fast läkarkontakt. Samtidigt arbetar omkring 1000 stafettläkare i den svenska vården, vilket leder till sämre kvalitet samtidigt som kostnaderna blir högre.

För att öka tillgängligheten och få fler läkare att vilja arbeta i primärvården, vill vi att läkare ska få möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala. Det ska finnas både stora vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. På så sätt kan det också bli lättare att bedriva vård även i mer glest befolkade delar av landet.

För de flesta patienter är det läkaren på vårdcentralen som utgör den viktiga kontaktpunkten med vården. Därför vill vi att alla patienter ska få rätt till en ansvarig läkare, som kan lotsa patienten genom vården.

Öka patienternas inflytande

Patientens ställning i sjukvården måste stärkas genom ökat inflytande, mer självbestämmande och bättre information. 2014 införde den dåvarande Alliansregeringen en patientlag som bland annat ger patienter möjlighet att välja offentligt finansierad öppenvård i hela landet. Det är en viktig reform som stärker patientmakten. Vi vill utvidga lagen till att gälla även slutenvården.

Patienterna måste även få bättre information om vårdens kvalitet och tillgänglighet. Det saknas idag tydlig och lättillgänglig information om både tillgänglighet och vårdkvalitet. Patienten måste redan hos läkaren på vårdcentralen få information om vilka vårdgivare – både i hemlandstinget och i andra landsting – som kan erbjuda vård inom Vårdgarantins gräns. Det ska också vara möjligt för patienter att på ett tydligt sätt få information om vårdgivares kvalitet och resultat. Därför föreslår Centerpartiet att 1177 byggs ut till en nationell portal där patienten enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....