Sjukvård

Vården och omsorgen ska finnas närmare, hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet. Vårdköerna i landet har vuxit sig alltför långa, vilken vård man får skiljer sig beroende på var i landet man bor och alldeles för få människor har en fast läkarkontakt. Det vill vi ändra på.

Centerpartiet vill:

  • Skapa en tryggare vård och ge alla patienter rätt till en fast läkarkontakt
  • Korta köerna i sjukvården i hela landet
  • Öka patientens valfrihet i sjukvården

sol-has-bg sol-light-text

En bra vård i hela landet

Att vården finns där när vi behöver den är en fråga om trygghet. Vi vill att alla människor i hela landet ska känna sig säkra på att de får träffa en läkare när de är sjuka. Att de inte ska behöva vänta för länge på att få behandling eller operation. Det kräver att köerna kortas och att fler får chansen till fast läkarkontakt. Det ställer också krav på att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal.

Närmare vård och fast läkarkontakt

Primärvården är den vård som finns närmast människor, som till exempel vårdcentralerna. Att primärvården fungerar är avgörande för att vården som helhet ska hålla hög kvalitet. Primärvården ska vara patientens väg in i sjukvården följa patienten genom vårdkedjan. Men idag är primärvårdens ställning inom svensk vård mycket svag. Köerna för att få träffa en läkare har ökat och endast drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. När det är alltför svårt att få tid hos sin läkare, söker sig människor istället till akutmottagningarna med långa väntetider som följd.

Ett av de främsta skälen till problemen i primärvården handlar om bristen på läkare som vill arbeta i där. Det fattas idag mer än tusen läkare i primärvården. Många vårdcentraler bemannas därför till stor del av inhyrda läkare. Det gör att många patienter ofta får träffa flera olika läkare – något som i slutändan minskar kvaliteten och som till och med kan leda till att allvarliga sjukdomar kan missas. Att få läkare väljer att arbeta i primärvården beror på att de saknar förutsättningar att göra ett bra jobb. Primärvårdsläkaren har idag små möjligheter att påverka sin arbetssituation och har ofta ansvar för många patienter. Det gör att många läkare upplever stress. På så sätt är svensk primärvård raka motsatsen till andra länders system, där läkaren ofta kan driva sin egen mottagning med ansvar för en mindre grupp patienter som man känner väl.

Därför vill vi förändra och stärka primärvården och ge alla människor rätt till en fast läkarkontakt. Primärvården ska kunna bestå både av större vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. På så sätt kan det bli möjligt för en läkare med mindre startkapital att starta en egen mottagning med ansvar för färre patienter. Erfarenheter från Norge visar att det är möjligt att förbättra primärvården genom att ge läkare större möjligheter att driva egna verksamheter i egen skala.

Med fler läkare inom primärvården ökar tillgängligheten, vilket blir bättre för patienterna. En primärvårdsreform som ger bättre möjligheter att driva små mottagningar ökar också förutsättningarna för att bedriva vård även i mer glest befolkade delar av landet. Som en del av denna utveckling behöver även vårdvalen utvecklas för att göra det lättare och mer attraktivt att även etablera vårdmottagningar på mindre orter och i glesbygd.

Korta vårdköerna

De senaste åren har köerna i sjukvården vuxit och många människor tvingas idag vänta länge på att få träffa en läkare eller få tid för operation eller behandling. Skillnaderna i väntetid mellan olika regioner är dessutom stora. Det är en allvarlig utveckling som måste vändas.

Tillsammans med Alliansregeringen var Centerpartiet med och införde viktiga reformer för att korta köerna. Patienternas rätt att välja vårdgivare stärktes, man öppnade för fler utförare i vården och införde den så kallade Kömiljarden för att belöna regioner som klarade att korta vårdköerna. Reformerna gav resultat och köerna minskade kraftigt. Under de senaste åren har utvecklingen vänt. Sedan Kömiljarden avskaffades under förra mandatperioden har vårdköerna vuxit stadigt.

De växande köerna skapar en ojämlik sjukvård. De gör att ekonomi och bostadsort spelar en allt för stor roll för vilken vård man får och när. För att vända detta krävs ett nytt politiskt ledarskap som kan skapa en mer rättvis och tillgänglig vård som finns närmare människor.

För att köerna i den svenska sjukvården ska bli kortare krävs att drivkrafterna för sjukvårdens aktörer att korta köerna stärks. Regioner behöver prioritera att människor ges vård i tid. Därför är det positivt att Centerpartiet och Liberalerna tillsammans med regeringen enats om att återinföra en ny och uppdaterad kömiljard. Den nya kömiljarden ska garantera tillgänglighet genom hela vårdkedjan - från diagnos och utredning till operation eller behandling och återbesök.

För att kunna korta köerna och öka tillgängligheten för patienten, måste fler aktörer få möjlighet att hjälpa till att utföra vården. Hotet mot valfriheten i välfärden har skapat en stor osäkerhet för alla de patienter som valt en privat vårdcentral, men också för de anställda och företagare som verkar i branschen. Goda möjligheter för vårdföretagare att bedriva vård är en förutsättning för att inte minst de småföretagare som dominerar vård- och omsorgssektorn ska kunna överleva.

Det är därför glädjande att det genom Januariavtalet nu finns en överenskommelse om att värna patienternas valfrihet och att det inte ska införas vinstförbud i välfärden. Tack vare överenskommelsen kan fokus nu skiftas från jakten på privata utförare till hur kvaliteten i välfärden kan öka, genom höjda kvalitetskrav och bättre kontroll av både offentliga och privata verksamheter.

Utveckla vården på nätet

De långa vårdköerna och den digitala utvecklingen gör att allt fler patienter vill ha möjlighet att kontakta sin läkare genom sin telefon eller dator. Digital vård är ett sätt för människor att få snabb hjälp oavsett var de befinner sig. Det bidrar också till att avlasta den övriga vården.

Centerpartiet vill därför ge patienter rätt till digitala vårdkontakter med sin läkare eller med annan vårdpersonal i primärvården. Det gör att sjukvården kommer närmare människor. Inte minst för den som bor i glesbygd och har långt till närmaste vårdcentral är det betydelsefullt. Det kan handla om planerade vårdbesök hos läkaren på vårdcentralen som sker genom videosamtal. Vi vill också göra det möjligt för patienter att kontakta 1177 genom videosamtal. När vårdpersonal och patient kan se varandra underlättar det sjukvårdsrådgivningen.

Ökad valfrihet och inflytande för patienterna

Vi vill att människor ska ha rätt att välja vilken vårdcentral eller mottagning de vill gå till. Tack vare den vårdvalsreform som Centerpartiet var med och införde med Allianseregeringen, har patienterna fått ökad valfrihet i vården. Det har lett till både fler vårdgivare och kortare köer och människor värderar idag möjligheten att kunna välja högt. Därför vill vi ta nästa steg och utveckla valfriheten ytterligare.

Skillnaderna i väntetid mellan olika regioner är stora. Det finns även skillnader i kvalitet eller vilka behandlingar man har rätt till. Vi tycker att det är fel att man ska behöva vänta längre på en behandling eller operation beroende på var man bor. Eller att patienter i en region inte får rätt till samma vårdkvalitet som i ett annat. Vi vill att den lag som bland annat reglerar patientens rättigheter – Patientlagen – förändras så att man ska kunna välja vård i hela landet. Om kötiden till en operation är kortare i grannregionen, ska man kunna välja att bli opererad där.

Det kräver också att patienten får tydligare information om både väntetider och kvalitet. Men idag saknas idag tydlig och lättillgänglig information om både tillgänglighet och vårdkvalitet. Patienten måste redan hos läkaren på vårdcentralen få information om vilka vårdgivare – både i hemregionen och i andra regioner – som kan erbjuda vård inom Vårdgarantins gräns. Därför föreslår vi att 1177 byggs ut till en nationell portal där patienten enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.


Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.