Landsbygden

Bild

 

 

Matilda Lundström, nummer 2 på listan till kommunvalet, kryssa en röst för Landsbygden


Nulägesbeskrivning

Landsbygden i Boden är fantastisk och har utvecklats mycket under den senaste mandatperioden. Mycket finns kvar att förädla. Landsbygden är en resurs som i mångt och mycket förbises.

Bristerna i infrastruktur – vägar, bredband och mobiltäckning – kräver engagemang på alla politiska nivåer. Skolvägarna är många gånger osäkra. Gång- och cykelvägar är sällsynta på landsbygden och alltför ofta av undermålig kvalitet. Brister finns när det gäller samhällsservice – VA, hemtjänst, äldrevård, förskola, skola, sjukvård – och kommersiell service – butik, drivmedel, kassatjänster – som riskerar att förvärras. Offentliga inköp går med några få undantag landsbygden förbi – livsmedel, ”gröna produkter” – trots att det finns lokala producenter som kan konkurrera både med kvalitet och pris.

Framtidsvision

En hållbar utveckling för Boden innebär att hela kommunens resurser, både i staden och på landsbygden, tas tillvara. Boden behöver en modern landsbygd med ett attraktivt centrum. I Centerpartiets Boden är det möjligt att bygga, bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. Den pandemi som har genomsyrat de senaste åren har visat på var människor vill bo för att må bra. Det är människornas intresse och engagemang som ska vara avgörande för var utveckling sker. Kommunledningen ska även under nästa mandatperiod verka för att hela Bodens kommun utvecklas. I Centerpartiets Boden utvecklas stad och land - hand i hand. I hela bebyggda Boden ska telefon och anslutning till internet vara en basservis som alla har rätt till. I byarna ska en bra trafikmiljö finnas för gående och cyklister som är lättframkomlig och upplyst. Kultur ska vara en naturlig del i hela kommunen och stimuleras på landsbygden då detta är något som ökar välbefinnandet och trivsel.


Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen


 • Alla kommunens beslut ska landsbygdssäkras. Här ska servicepunkterna vara en naturlig remissinstans.
 • En utvecklingsstrategi för de gröna näringarna tas fram där närodlat även fortsättningsvis lyfts upp i jämförelsen med ekologisk i de kommunala upphandlingarna.
 • Fortsätta att utveckla kommunala servicepunkter så att kommunen kommer närmare privatpersoner och företagare i hela kommunen
 • I kommunens upphandlingspolicy ska krav på kvalitet och höga djurskyddskrav sättas högt. Upphandlingen delas upp i mindre delar för att ge möjlighet för även lokala livsmedelsproducenter att kunna lämna in anbud. Kravet på Närodlat ska vara högt.
 • Upphandlingspolicyn utvecklas så att skolor och förskolor framförallt på landsbygden ska får handla lokalt i första hand.
 • Prioritera underhåll och renovering av befintligt vägnät på landsbygden.
 • Bidraget till enskilda vägar behöver återinföras/höjas.
 • Minst 15 procent av de ekonomiska resurserna som finns avsatta för GC-vägar i kommunen ska avsättas för landsbygden.
 • Sätt tryck på Trafikverket, PTS och andra aktörer så att landsbygdens behov av fungerande infrastruktur tillgodoses.
 • Skapa säkra busshållplatser.
 • Kommunen ska ha en strategisk plan för att kvalitetssäkra alla skolvägar.
 • Hemtjänsten som verkar på landsbygden får rätt förutsättningar för att utföra tjänsterna på ett kvalitetssäkert sätt, säkra tiden hos kunden och säkerställ utbildad personal mm.
 • Alla allmänna vägar ska vara farbara året runt vilket kräver bättre bärighet och tjälsäkring, samt snöröjning.
 • Mobiltelefonbolagen åläggas att samordna sin infrastruktur för att upprätta en täckning i hela kommunen. Innan kopparkabeln klipps ska alternativ vara på plats.
 • Tänka smart när samhället och andra aktörer investerar i bredband så att nyttan av infrastrukturen kan maximeras.
 • Digital allemansrätt med bredband till samtliga hushåll är viktig grundförutsättning för att hela Boden ska leva och utvecklas. Ett offentligt ansvar för att bygga stomnät för digital kommunikationen är nödvändigt. Bredband till 100 procent av hushållen 2026 är Centerpartiets krav för Boden.
 • Jordbruket och livsmedelsproduktionen bör utvecklas mer. Norrbottens naturliga tillgång till sol ger mer smak och fin kvalitet på mjölk, kött och grönsaker. Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på miljöhänsyn samt djurskydd som motsvarar kraven för svensk livsmedelsproduktion.
 • Självförsörjandegraden måste öka så att hänsyn tas till tillgänglighet vi olycka eller katastrof.
 • Rundradio i hela kommunen så att det går att lyssna på utsändningen av Kommunfullmäktigemötena.
 • Fler områden på landsbygden, LIS-områden, öppnas upp för strandnära bebyggelse.
 • Etableringen av fjärrvärme stimuleras även på landsbygden.
 • Samlingslokalerna är ofta ett viktigt nav för bygdeutvecklingen och behöver stöd för drift och underhåll. I varje större by behöver det finnas en scen och möjlighet att via bredband ta emot kulturaktiviteter på distans. Kultur är viktigt för att människor ska trivas och utvecklas. Kulturen ska vara tillgänglig i hela kommunen.
 • Trygghetslarmen ska fungera i hela kommunen.
 • Då kommunen avser att bygga på jordbruksmark ska ersättningsmark utses och en ständig tanke på ökad självförsörjningsgrad finnas med i besluten.
 • På en del platser i kommunen är kostnaderna för att bygga högre än vad huset är värt när det är färdigbyggt. Det gör att det blir svårt att få fram nya bostäder i dessa delar, trots att de har bostadsbrist. Därför vill vi förenkla värderingsreglerna för bostadsbyggande på landsbygden.
 • På landsbygden vågar få privata bostadsföretag bygga. Och det ställer stora krav på Bodenbo.
 • För att göra det lättare att möta behovet av bostäder i hela kommunen vill vi se över reglerna. Bland annat så att bostadsbolagen kan värdera hela sitt bostadsbestånd vid en förtätning. På så vis påverkar inte det enskilda byggprojektet helheten på samma sätt. Dessutom borde man ha möjlighet att skriva av investeringen snabbare i stället för att skriva ner värdet.
 • Avskaffa det generella strandskyddet, så det blir lättare att bygga hus och utveckla näringsverksamhet i glesbefolkade områden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.