Bodencenterns valprogram 2022

Fler medborgare i Boden som jobbar och mår bra.
Ett än attraktivare Boden där alla känner sig trygga och har en aktiv fritid. Där förskola, skola och äldrevård symboliseras av bra nära lokaler, modern teknik och bra arbetsmiljö.

Inledning

Boden står inför en enorm utveckling där etableringen av H2GS är den tydliga drivkraften. Den kommer sätta stora krav på den politiska ledningen av Bodens kommun. Allt måste följa de satsningar som görs för att Boden ska vara den plats där fler väljer att etablera sig och sina familjer och utveckla sina liv.

Centerpartiet i Boden har under den pågående mandatperioden varit med i den politiska ledningen. Vi har bedrivit en ansvarstagande och framåtsträvande politik som tydligt har utvecklat hela Bodens kommun. Detta är några av de saker som vi lovade 2018 och som vi uppnått under denna mandatperiod.

Vi har haft ett stort fokus på att få ekonomin i balans och har under mandatperioden gått från – ca 26 miljoner till + ca 30 miljoner. Detta har vi lyckats med utan någon skattehöjning vilket många andra varit förespråkare för. Vi har fått närodlade produkter att jämföras med ekologiska vid upphandling.

  • Vi har anpassat kraven på enskilda avlopp så att de som inte har lika stor miljöpåverkan inte har samma krav på anläggning, vilket blir billigare för ägaren.
  • Vi har fått till ett tillägg i skolutredningen som renderade i ett landsbygdstillägg.
  • Vi har varit med och skapat eller behållit en nära skolstruktur.
  • Vi har genom att införa nyttjandet av förskolemodul utökat förskolan i Bredåker till tre avdelningar.
  • Vi har hjälpt till att bevara macken i Harads.
  • Vi har bidragit till att öka samarbetet mellan Bodens kommun och Bodens garnison.
  • Vi har haft ett tydligt fokus på att besöka verksamheter och företag för att få ett bra beslutsunderlag och ett bra kontaktnät för kommande beslut samt höra deras syn på vad som utvecklar Boden.
  • Vi har varit med att formulera målet om plats 50 (68) i företagsklimat. Något som tydligt sätter an ambitionen att bli än företagsvänlig med tex serviceinriktad myndighetsutövning.
  • En omorganisation av kommunen som ska spara mellan 15-30 miljoner har införts 1/1 2021.
  • Servicepunkt i Unbyn har startat och är i full drift. Vilket gör att det nu finns tre servicepunkter i Bodens kommun.

Vi har jobbat med de punkter som vi lovade i valet 2018. Vi ser de utmaningar som Boden med sin enorma potential står inför och har förslag på hur utmaningarna ska lösas. Många saker som vi lovat har vi uppnått fast det finns framgent mycket att göra. Vi är beredd att leda Boden även under nästa mandatperiod för att möta upp den utveckling som sker i samhället. En röst på Centerpartiet är en röst som bidrar till utveckling i vår kommun så väl som i riket. Väldigt få frågor stannar vid kommungränsen varför detta är avgörande nu när så mycket ska uträttas och uppnås.
Centerpartiets styrka är att vi finns på alla nivåer, i kommun, i region och i riksdag, med en politik som är trovärdig och hållbar. Vår politik lyfter hela människan och utgår från dess behov. Det gäller att vara väl rustad och beredd! Nu startar vi resan Framåt mot val 2022 med ett tydligt ledarskap. Ett ledarskap som skapar fler medborgare i Boden som jobbar och mår bra.

Våra mål i valrörelsen


Centerpartiet i Boden är det parti som lyssnar på människor, tar deras problem och beskrivning av vardagen och dess utmaningar på allvar. Samtidigt ska vi presentera vår idé och våra konkreta förslag till lösningar. Centerpartiet möter medborgarna både vid personliga möten, via brev och sociala medier. Vi ser hela människan! Och jobbar för hela Bodens kommun.
Centerpartiet representeras av kandidater, medlemmar och sympatisörer som med engagemang deltar i valarbetet. Vårt arbete präglas av god samtalston och positiva överraskningar. Våra kandidater och valarbetare känner trygghet i och stolthet över de budskap som förmedlas. Det är medlemmarna som ger syre till denna verksamhet. Vi är ett parti som är för. För utveckling av ett Boden på väg Framåt!

 

Centerpartiet är en öppen och tillgänglig organisation. Vår krets engagerar nya medlemmar.

Väljare känner igen Centerpartiet genom alla politiska nivåer eftersom vi jobbar som en organisation. I kommunen omvandlas nationell och regional politik till konkreta förslag. Vi har en politik som utgår ifrån individen och allas lika värde. Vår politik är Närodlad. Vi är beredd att samarbeta med de som delar våra värderingar och där vi får mest genomslag för vår politik. Vem det är tar vi ställning till när vi sett utgången av detta val, för här ställer vi upp som ett parti med tydliga förslag och åsikter för vad vi är för. Vi är för det som leder Hela Bodens kommun Framåt!

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre
värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där
människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Vår politik bygger på reformer
som är viktiga i närområdet, där vi bor och lever– ”En närodlad politik”. Vi tar tillvara allas
potential att bidra till utveckling. Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på
jorden. Vi tänker göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb att gå till. En av våra allra största
utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste
alla ta ansvar. Vi är beredd att, med stöd av din röst, ta ansvar för vår och din framtid. Stöd
oss genom din röst på Centerpartiet för Hela Bodens Kommuns Bästa!


Hela Boden ska utvecklas snabbt och hållbart

Bodens Kommun ska fortsätta att utveckla företagsklimatet så att fler företag etableras och befintliga utvecklas genom förenklade regler och tillgängligare information och stöd. Detta samtidigt som den enorma företagsetableringen stimuleras av en kommun som är på tårna när det gäller att skapa förutsättningar för företag och kommuninnevånare.

Genom att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser regionaliseras, ska vinster från naturtillgångar stannar på orten. Då ökar möjligheten att bedriva verksamhet inom hela kommunen. I Boden och Norrbotten ska riktiga jobb skapas och inte endast ersättningsjobb.

Boden kommun tillsammans med föreningar och näringsliv skapar förutsättningar för nyanlända att utan fördröjning få kunskaper i svenska genom att snabbt komma i arbete och inbjuds att delta och bidra i föreningslovet. Ett snabbt beslut om kommuntillhörighet möjliggör att insatser för att integreras kan påbörjas.


Centerpartiet i Boden värnar alla kommuninnevånare, oavsett var du är född

 

Skolan i Boden ska vara modern och här får lärare möjlighet att vara lärare. Skolan är en trygg och utvecklande miljö både för elever och personal. Genom att stödja och stimulera elever får alla möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolor och skolor ska symboliseras av moderna tillgängliga lärmiljöer i hela kommunen.

Centerpartiet står bakom en utveckling och nyansering av Försvarsmaktens funktioner i Boden, vi har ett respektfullt arv att bära och vi har kunskaperna att göra det på ett bra och för samhället utvecklande sätt. Försvarsmakten skapar trygghet i samhället, något våra väljare tycker är viktigt. Här är viktigt att alla funktioner i samhället återtar den förmåga de en gång hade, att tillsammans stå emot hot och konflikter var än de kommer ifrån. Återinför en Militärdistriktsbefälhavare, med generalsgrad, som har i uppgift att föra samtal med det civila samhället så väl som sina militära motsvarigheter i de angränsande länderna. Försvarsmakten i Boden ska vara en naturlig del av föreningslivet genom att erbjuda en aktiv fritid till de som jobbar inom Försvarsmakten och tillvarata den ledarskapsförmåga som finns där.

Centerpartiet ser ett behov av polisväsende som är nära och lätt att komma i kontakt med för att ge medborgarna trygghet och hjälp när så behövs. Säkerställ att fler poliser stannar kvar i yrket och att poliser får vara poliser och inte administratörer. Nyttja ny teknik för att minska tiden som poliser måste sitta på kontor och administrera. Säkerställ att det finns åklagare och ett fungerande rättsväsende som gör att fler brott klaras upp.

Centerpartiet ser det som naturligt att alla ska ha tillgång till primärsjukvård inom ett rimligt avstånd från där de bor. Vård och stöd ska utgå från individens behov och ges så nära hemmet som möjligt. Ny teknik ökar den möjligheten. Med utveckling av mobil Primärvård blir vården mer tillgänglig i hela kommunen. Det ger ökad trygghet för den enskilde samtidigt som miljön gynnas.