Gruppledaren har ordet

Politisk verksamhetsrapport 2019 för Centerpartiet i Boden.

I dessa Cornatider blir det allt tydligare att en hållbar politik som vi benämner Närodlad är det som fungerar både i ett fungerande samhälle såväl i det sargade samhälle som vi idag kan uppleva att vi lever i. Jag hoppas ni är riskmedvetna samt följer Folkhälsomyndighetens råd. Tvätta händer, ta inte i hand och om ni är i riskgrupp var extra försiktig. Framförallt låt er styras ev er Närodlade övertygelse, handla närodlat och ta hand om de som ni har nära.

Här kommer en beskrivning av vår politiska verksamhet 2019.

Vi har i sedan valet 2018 tre mandat i Boden fullmäktige. Dessa innehavs av Johan Gröhn, Helge Stålnacke och John Öberg. Ersättare är Ann-Christine Rutqvist och Eva-Britt Larsson.

Vi ingår i koalition Framtid Boden bestående av S(17) Sjvp(4) C (3) och MP(1) 25/49.

I Kommunstyrelsen ingår Johan Gröhn som ordinarie och Astrid Sundström Lindström som ersättare.

Johan Gröhn är kommunalråd på 40% och tillsammans med Astrid ingår de i ledningsgruppen som företräder Framtid Boden och har möte minst varje måndag.

Vi har under 2019 haft 8 stycken gruppmöten. Gruppmöten är öppna för medlemmar och för presumtiva medlemmar den första timmen, oftast 18-19. Här kan deltagandet öka under 2020.

Astrid Sundström Lindström är ledamot i Kultur, fritid och ungdomsnämnden samt i Tekniska utskottet.

Johan Gröhn är ordinarie ledamot och ordförande (20%) i Miljö- och byggnämnden. Stefan Lindbäck är ersättare i densamma.

Ann-Christine Rutqvist är ledamot och vice ordförande (35%) i Utbildningsnämnden.

Helge Stålnacke ledamot i Socialnämnden samt dess arbetsutskott.

Matilda Lundström är ersättare i överförmyndarnämnden och ledamot i valnämnden. Eva-Britt Larsson är ersättare i valnämnden och ledamot i Boden Bo. Lili-Marie Lundström är ersättare i fastighetsutskottet och ersättare i BEAB. Robert Larsson är kommun revisor.

John Öberg har större delen av året gått skola på annan ort och har därför skriftligen inkommit med synpunkter till gruppmötena. Under 2020 ska vi utveckla gruppmötena med möjlighet till telefonmöte.

Förutom detta ingår vi i styrelsen för de flesta kommunala bolagen inom Bodens kommun.

Miljö- och byggnämnden

Det som vi jobbat med under året är att lägga ett närodlat fokus på verksamheten. I miljö- och byggnämnden har det inneburit att utgå från individen och att genomföra information som är tillgänglig för den det berör. Vi har jobbat med att förändra de styrningar som får påverkan på tex kostnaden för den som inte har ett fungerande avlopp. Sådana saker som av tex SKL’s (i dag SKR) jurister angett som olagligt har vi inte jobbat med, vilket ett annat parti i Boden drivit. Vi strävar mot en Serviceinriktad myndighetsutövning.

Socialnämden

Under slutet av året invigdes Björknäsgårdens äldreboende, Norrbottens modernaste, som drivs av Norlandia. Här finns 126 lägenheter, ljusa lokaler, inglasade altaner, bibliotek, träningsrum, solrum och café. Midgårdarna och Åcenter har avvecklats som särskilt boende. Åcenter förbereds som biståndsbedömt trygghetsboende. Detta för att få ett bestånd som mer stämmer överens med behoven inom äldrevården.

Utredningen om rätten till heltid effektueras som ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare. Personalen i Harads var först ut att se över arbetsuppgifter och schematekniska lösningar.

Utbildningsnämden

Centerpartiet har genom ett tillägg i skolutredningen lagt fokus på service på landsbygden.

Efter intensivt arbete får förskolan i Bredåker ytterligare 2 miljoner under 2020 respektive 2021 i budget samt förskolan Mimers Brunn, i Vittjärv har fått utökat antal platser. Senast efter 2021 ska det finnas en helhetslösning för Luleå Älvdal.

En omfattande utredning har genomförts för att komma till rätta med gymnasieskolans ekonomi. Slutrapporten visade att trots färre elever hade antalet lärartimmar ökat. Skolan har allt sedan dess arbetat på ett förtjänstfullt sätt med sitt förändringsarbete. Beslut har tagits att skolan även i fortsättningen heter Björknäs gymnasium.

Arbete pågår för införande av en ny organisation, 2020101, där Elevhälsan, IKT (Information, kommunikation och teknologi och CMN, central mottagning för nyanlända samlas för att möjliggöra att elevhälsofrågor ska få en än större påverkan i skolutvecklingsfrågor generellt.

Kostverksamheten är organiserad inom utbildningsförvaltningen som egen resultatenhet. Nytt regelverk för upphandling av livsmedel som innebär en styrning mot ett minskat klimatavtryck, genom att prioritera Lokalt producerat samt minska matsvinnet i verksamheten. Glädjande att ett avtal finns tecknat för att köpa kött av ett lokalt företag, i Harads. Vi har bidragit till att tjänsten fått styrningar vid upphandling som prioriterar Lokalproducerat.

Kultur fritid och unga

Kultur, fritid och unga granskar tidigare ingångna avtal.och söker förändring så de mer passar de ambitioner kultur, fritid och unga har för att främja aktivitet. Regelverk ses över försatt öka likvärdighet, jämställdhet och aktivitet. En Utredning av de fastigheter som används för fritidsverksamhet har genomförts av Fastighetsförvaltningen. Beslut ska fattas om fastigheternas framtid, reinvestering, nyinvestering eller rent av avveckling.

Övrigt

Vi har bidragit till att öka samarbetet mellan Bodens kommun och Bodens garnison inför kommande försvarsbeslut. Tydligast resultatet är arbetet med att få fler civila tjänster från HRC i Stockholm till Boden. Vi har haft ett tydligt fokus på att besöka verksamheter och företag för att få ett bra beslutsunderlag och ett bra kontaktnät för kommande beslut samt höra deras syn på vad som utvecklar Boden.

Vi har varit bidragande till den omorganisation som sker i Kommunen för att spara 15-30 miljoner.

Vi har bidragit till att kommunikationerna i Boden ökar och även startat upp verksamhet som ska ta ett helhetsgrepp över kommunikationer i hela Bodens kommun.

Bodens kommun står i en mycket ansträngd ekonomisk situation. Vi har en demografi med många unga och många äldre som är utmanande. Vi har fastigheter som inte underhållits på ett sätt som de borde ha gjorts på. Vi har verksamheter i kommunen som har gått och går med många miljoner minus. Här kommer att krävas nya lösningar som hanterar problemet samtidigt som Boden utvecklas i den riktning som vi alla vill. Boden är en tillväxt stad och det är vi en del av.

Vi har på ett tydligt sätt jobbat för de punkter som vi lovade i valet 2018. Vi ser utmaningarna i Boden och vi kommer med lösningar.

Ta inte i hand fast ta hand om er och era nära.

Johan Gröhn

Gruppledare

Centerpartiet i Boden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.