Gruppledaren har ordet

Jag är kandidat till Riksdagen i valet 2022 för Centerpartiet i Norrbotten.

Jag känner mig hedrad och ödmjuk inför möjligheten att få vara med och utveckla Norrbotten och Sverige på riksnivå.

Jag vill verka för ett än bättre företagsklimat där fler företag kan etablera sig och utvecklas genom att underlätta regelverk och minska avgifter. Företagande är det som skapar förutsättningar för skola, vård och omsorg. Att ha ett jobb att gå till, att känna sig behövd är något av den mest grundläggande tryggheten för människan.

Vi behöver dra lärdom av den pandemi som vi nu förhoppningsvis är i slutfasen av. Vad kan detta föra med sig när vi tittar på framtidens arbetsplats, skola, vård och omsorg. De digitala lösningar som nyttjats kan även göra Sverige närmare i en större kontext. Detta ökar möjligheten att arbeta, leva och bo där den enskilde vill. För detta måste bland annat bestämmelser runt strandskyddet förändras för att underlätta möjligheterna att bygga på attraktiva platser.

För att människor ska kunna bidra till utveckling med sin fulla potential måste de känna sig trygga. För att skapa trygghet måste vi bland annat aktivt arbeta med brottsbekämpning, där tidiga insatser så väl som mer resurser till rättsväsendet en del av lösningen.

Norrbotten är rikt på naturtillgångar och om vi som bor och verkar här ska stimuleras att utvinna dessa måste del av vinsten stanna på orten där tillgångarna finns. Det gäller såväl naturtillgångar som elproduktion. Om vi ska göra ingrepp i naturen så måste det ställas krav på att det finns förutsättningar att ta hand om den miljöpåverkan som sker. Det skall även fungera att leva i anslutning till utvinningen under tiden som produktion sker. Vi behöver också utveckla arbetet med integrationen på ett mycket tydligare sätt än idag så att vi klarar den kompetensförsörjning som de planerade etableringarna kommer att kräva. De människor som av olika anledningar kommer hit, måste mötas av tydliga krav på vad som förväntas av dem, det måste också finnas avdelade resurser för att de snabbt ska kunna bli den tillgång de kan och vill vara för samhället.

För mig är trygghet också att utveckla totalförsvaret. Jag är för att den militära delen såväl som den civila delen behöver utvecklas och att detta måste ske nu. Den förmåga vi bygger upp måste även gå att nyttja för alla olika kriser som samhället kan ställas inför. Vikten av självförsörjningsgrad är något som har tydliggjorts under pandemin, här måste vi bli bättre på att nyttja det som är lokalproducerat som en del i att utveckla detta. Lokalproducerat behöver bli en tydligare del i såväl de lokala upphandlingarna som i den privata konsumtionen.

Det här är en del av de frågor som jag brinner för och kommer att driva. Är det något du funderar på eller vill veta mer om, tveka inte att kontakta mig.

Jag är ödmjuk inför ditt stöd och kommer att göra allt jag kan för att förvalta det förtroende som jag får.

Johan Gröhn

Gruppledare, Kommunalråd

Din framtida representant i Sveriges riksdag.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.