Skola och Utbildning

Bild


Astrid Sundström, lärare, nummer 3 på listan till kommunvalet, en röst för Skolan


Nulägesbeskrivning

Skolan i Boden brottas med växande svårigheter att rekrytera nya lärare och vikarier. För att vara attraktiv som arbetsplats för att behålla och locka till oss nya förskollärare, lärare, och fritidspedagoger krävs en satsning på god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Idag finns inte tillräckligt med resurser för barn och elever med behov av särskilt stöd.

Besparingar görs både för den Centrala Elevhälsans skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Skolorna får minskade resurser för barn i behov av särskilt stöd. Det som skulle kosta en liten peng i förskolan och i skolans tidiga år blir en gigantisk kostnad när eleven inte går ut med godkända betyg från åk 9 eller gymnasiet.

Framtidsvision

Bodens framtid finns i förskolan och skolan. Satsning på en bra förskola och skola är den enskilt viktigaste åtgärden för att ett friskare, jämlikare, och attraktivare Boden och en förutsättning för att vara och bli en än mer attraktiv kommun där fler väljer att bosätta sig. Tidig upptäckt av barn med behov av särskilt stöd måste ske så att insatser kan sättas in tidigt och därmed ge den undervisning de har rätt till, utifrån deras behov och förutsättningar. Det innebär att resurser ska sättas in tidigt, vilket i sin tur innebär en initial kostnadsökning för Bodens skolor, en investering för lägre kostnader längre fram under skolåren. Alla har rätt att få utvecklas till sin fulla potential. I Centerpartiets skola har resurser, ansvaret och besluten i största möjliga utsträckning flyttats ner till den enskilda skolan. Den kommunala förskolan och skolan måste ges samma frihet som friskolorna att utveckla sin verksamhet. I Centerpartiets skola tas beslut med utgångspunkt från individen. Centerpartiets skola är trygg för alla med en god kunskap om såväl funktionshinder, funktionsnedsättningar som HBTQI frågor. Bodens skola ska ligga i framkant när det gäller modern teknik i skolan. Med ny teknik kommer nya möjligheter till utveckling av pedagogik, mindre administration och bättre uppföljning av lärande. Digitaliseringen har även ökat möjligheten till fjärrundervisning. Det gör att kompetens kan delas mellan skolor. Men den är också viktig för nyanlända elevers tillgång till modersmålslärare och studiehandledare. Vi tycker att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen. Vi vill även att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, samt ökar kvaliteten och tillgängligheten på kunskap.

 

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen

 

 • Skolan i Boden måste prioriteras i kommunens fördelning av ekonomiska resurser.
 • Lokaler ska uppdateras och rustas enligt det antagna funktionsprogrammet så att beslutad struktur enligt Grundskoleutredningen uppnås skyndsamt. Förskolor och skolor i hela Bodens kommun ska ha en modern och tillgänglig lärmiljö.
 • Kommunen ska symboliseras av en attraktiv arbetsgivare som är mån om sin personal och ger dem förutsättningar att lyckas och utvecklas i sin yrkesutövning.
 • Kommunen ska arbeta aktivt och utåtriktat med LTU och andra aktörer för att rekrytera personal till skolan.
 • Säkerställ och öka trygghet i skolan genom fler närvarande vuxna. Trygghet är en förutsättning för en kreativ och lärande miljö.
 • Utrymme ska ges för relationsskapande aktiviteter mellan lärare och elever samt mellan skola och vårdnadshavare.
 • Lärarassistenter anställs för att säkerställa att lärarna får vara lärare.
 • Det behövs särskilda satsningar för att utbilda pedagoger i nyttjandet av digital teknik och läromedel i undervisningen.
  Distansöverbryggande teknik kan med fördel nyttjas mer inom gymnasieskolan och högstadiet.
 • Byskolor ska utvecklas till moderna lärmiljöer med god tillgång till digital teknik. Flexibla metoder och distansöverbryggande teknik kan underlätta för små landsbygdsskolor att klara kvalitet och lagkrav.
 • I samtliga skolor på landsbygden ska det finnas tillagningskök. Skafferiavtal ska stimulera en lokal affär.
 • Maten som serveras i förskola, skola och äldreomsorgen ska vara gjord av naturliga råvaror som så långt som möjligt är lokalproducerade.
 • Höj statusen på lärare. En lärare har utbildning och en lön som motsvarar kompetens och ansvar.
 • Möjliggöra aktiv skoltransport genom säkra cykel- och gångvägar.
 • Elevrådsfullmäktige 1ggr/termin för att säkerställa delaktighet i skolan från årskurs 7
 • Skapa ett starkt engagemang, delaktighet i beslutsfattande och ett entreprenöriellt förhållningssätt.
 • Support till lärare och elever när det gäller tex IT.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.