Felsyn att begränsa bostadsbyggandet på landsbygden

STADS- & LANDSBYGGNAD. Vi i Centerpartiet i Eskilstuna gläds åt att landsbygden fått större fokus i den reviderade översiktsplanen. Det är hög tid att perspektivet vrids utåt i kommunen. Däremot måste byggandet på landsbygden underlättas ytterligare.

Vi ser mycket positivt på fortsatt byggnation i serviceorterna Kjula, Ärla, Alberga, Hållsta, Hällberga och Näshulta samt i utvecklingsnoderna Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla, samt att detaljplaner som bidrar till landsbygdens utveckling prioriteras.

Utanför serviceorterna och utvecklingsnoderna är intriktningen att koncentrera bostadsbyggandet till de stråk som leder dit. Vi hade hellre sett en annan, mer tillåtande grundstruktur, men förstår intentionen med att från kommunens sida försöka bevara så mycket brukningsvärd jordbruksmark som möjligt.

Däremot anser vi att det är en felsyn att begränsa bostadsbyggandet bortom dessa områden och stråk. Kommunen bör givetvis arbeta för att bevara värdefull jordbruksmark, men man måste samtidigt underlätta för och stötta de företag som brukar den skyddsvärda marken och de landsbygdsbor som håller den övriga landsbygden vid liv. Det anser vi inte att man gör genom att begränsa möjligheterna för dessa människor att utveckla och bredda sina verksamheter, trygga ekonomin eller hålla samhället runt sig aktivt och levande.

Som översiktsplanen ser ut just nu skyddas jordbruksmarken olika. Där bevarandet av jordbruksmarken står i konflikt med kommunens vilja att utveckla en attraktiv och hållbar stad, som det prioriterade stråket mot Sundbyholm som omgärdas av Sörmlands kanske finaste åkermark, bedöms bostadsbyggande vara av väsentligt samhällsintresse. Samtidigt bedöms bostadsbyggande utanför prioriterade områden och stråk inte vara av väsentligt samhällsintresse, trots att det är just där själva motorn i omställningen till den gröna ekonomin finns.

Både staden och landsbygden ger näring i skapandet av en långsiktigt hållbar och levande kommun och bevarandet och utvecklingen av de båda borde rimligtvis anses ha samma väsentliga samhällsintresse.

Därför vill vi att:

  • Bostadsbyggande utanför prioriterade områden och stråk möjliggörs och ges möjlighet att få företräde.
  • Definitionen av brukningsvärd jordbruksmark ses över så att obrukbar jordbruksmark kan bebyggas i större utsträckning.
  • En inventering av kommunens vattendrag genomförs med syfte att avskriva vattendrag som inte bör betraktas som skyddsvärda.
  • Ny sammanhållen bebyggelse på landsbygden med minst tio bostäder undantas från detaljplanekravet.