Bild

Krisberedskap

Eskilstuna ska stå redo om krisen kommer

Klimatförändringar, smittsamma sjukdomar, tekniska kollapser och terrorism är några exempel på hot och risker som samhället står inför. Vi vill att Eskilstuna ökar sin förmåga att hantera olika typer av kriser och störningar.

Kommunens krisberedskap

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Eskilstuna kommun måste arbeta mer för att minska riskerna för att något drabbar verksamheten, men även stärka beredskapen för att kunna hantera allvarliga störningar.

Samverkan vid kris

Svensk krishantering bygger på att de som är ansvariga för olika delar samverkar, det vill säga att både myndigheter, kommuner, företag, frivilligorganisationer och människor hjälps åt för att hantera krisen. Eskilstuna måste stärka banden med i synnerhet kringliggande kommuner och det lokala näringslivet i sin krisberedskap.

Ökad lokal livsmedelsproduktion

För att vi ska kunna klara oss själva i händelser av störningar och kriser behöver vi stärka vår försörjningsförmåga. Den lokala livsmedelsproduktionen måste få förutsättningar att öka, däribland genom att kommunen prioriterar och underlättar för lokala aktörer att leverera varor till verksamheten, stöttar direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter samt undviker exploatering av brukningsvärd jordbruksmark.

Ökad lokal energiproduktion

Även den lokala produktionen av biodrivmedel måste öka för att göra oss mindre sårbara vid kriser och minska vårt beroende av utomstående aktörer. Vid utbyggnad av förnybar energi bör småskaliga producenter prioriteras, då det är svårare att slå ut många småskaliga anläggningar än ett fåtal stora.

Eget ansvar vid kris

Även kommuninvånarnas egen förmåga att klara sig själva i händelse av kris måste stärkas. Om invånarna är är förberedda och tar ansvar klarar samhället en svår påfrestning bättre.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022–2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser ytterligare stärks
 • att kommunen ökar sin samverkan med näringslivet och civilsamhället samt regionen och närliggande kommuner gällande krisberedskap
 • öka den lokala livsmedelsproduktionen genom att bland annat prioritera och underlätta för lokala aktörer att leverera varor till kommunen, stötta direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter samt undvika exploatering av brukningsvärd jordbruksmark
 • att fler stadsodlingar anläggs för att öka egenförsörjningen av grönsaker hos våra kommuninvånare
 • att den lokala tillverkningen av biodrivmedel ökar för att klara drivmedelsförsörjningen i händelser av störningar och kriser och göra oss mindre beroende av utomstående aktörer
 • att alla typer av småskalig energiproduktion uppmuntras, då det är svårare för angripare att slå ut hundratusentals småskaliga elanläggningar än ett fåtal stora
 • att kommunen uppmuntrar till och arbetar aktivt för att kommuninvånarna ska kunna klara sig själva i 72 timmar vid en eventuell kris
 • att det beslutade alternativet för reservvatten genomförs med hög prioritet
 • att vatten- och avloppsystemet skyndsamt ses över både vad det gäller skötsel och nyinvesteringar för att anpassa kommunen för till exempel rikligare nederbörd
 • att kommunen utvecklar sin beredskapsplanering för smittsamma sjukdomar
 • att kommunen utvecklar sin beredskapsplanering för cyberattacker och cyberterrorism.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.