Frihet

Företag, arbetsmarknad och utbildning

Blomstrande näringsliv och jobb åt alla

Vi vill att Eskilstunas förskolor och skolor ska hålla högsta kvalitet och att högre utbildningar går hand i hand med arbetsmarknads behov. Vi vill också att det ska vara enkelt att få ett jobb, både för den som är ny på arbetsmarknaden och för den som kanske har arbetat ett helt liv. Och vi vill att Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i.

Förskola

Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola där man lämnar barnen på dagarna. Vi behöver höja kompetensen, minska barngrupperna och uppmuntra valfrihet. Det är du som förälder som vet vilken barnomsorg som är bäst för just ditt barn.

Därför vill vi:

 • att vårdnadshavare fritt ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för just deras barn
 • att storleken på barngrupperna inte överstiger de nationella rekommendationerna för förskola och fritidsverksamhet
 • att kommunen verkar för ett barnskötarlyft med tydliga anställningskrav och jobbgaranti efter avslutad utbildning.
Grundskola

Vi vill ha en grundskola som tar tillvara varje barns kreativitet och energi. Alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Varje elev måste även få hjälp och stöd för att utvecklas och lära sig, utifrån just sina förutsättningar.

Därför vill vi:

 • att kommunen tillhandahåller tydlig och tillgänglig information om hur skolvalet går till och vad valet innebär samt aktivt inbjuder till rådgivning till de familjer som önskar
 • att skolvalet görs gemensamt för alla skolor i en av kommunen samlad funktion, som också ska ge relevant information om respektive skola och dess kvalitet
 • att likvärdigheten stärks i alla kommunens skolformer
 • att skolans främsta uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap
 • att kunskapsresultaten förbättras i grund- och gymnasieskola genom fokus på de nationella målen
 • att de nationella proven är normgivande för betygssättningen
 • att pojkar och flickor får pedagogiskt stöd för att nå likvärdiga kunskapsresultat
 • att skolan har en individuell anpassning för barn som har behov av snabbare studietakt
 • att samtliga kommunens skolor anses vara attraktiva arbetsplatser
 • stärka samverkan mellan hem och skola samt skola och socialtjänst
 • att arbetet med trygghet och studiero prioriteras i skolan, till exempel genom att säkerställa att endast personer med anknytning till skolan vistas på skolans område
 • att skoleleverna har en trygg och säker väg till och från skolan
 • att små skolor får ett så kallat strukturtillägg
 • att landsbygdsskolorna bevaras och utvecklas
 • att kommunen är ledande i den digitala pedagogiska utvecklingen genom att till exempel utveckla digitala klassrum och läromedel
 • att verksamheten i Basklass stärks
 • utöka sommarskolan och göra den likvärdig mellan de olika skolorna
 • att närproducerad mat serveras i så hög grad som möjligt i skolan.
Gymnasium
Idag står många branscher utan arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög. Vi vill att kopplingen mellan studier och arbetsmarknaden blir bättre. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen.

Därför vill vi:

 • att kommunen erbjuder en gymnasieskola för alla, med högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och en modern lärlingsutbildning
 • att gymnasial yrkesutbildning erbjuds i samklang med arbetsmarknadens behov
 • att samarbetet mellan utbildning och näringsliv stärks
 • skapa fler utbildningsplatser i bristyrken, såsom barnsköterskor och undersköterskor
 • att elever i kommunens skolor uppmuntras till entreprenörskap
 • att frågor om etik, värderingar och demokrati får större utrymme i skolan
 • att samtliga skolformer arbetar preventivt med ett synsätt som stävjar våld
 • att kommunen har en skyldighet att bereda plats för gymnasiepraktikanter inom kommunens egen verksamhet.
Vuxenutbildning

Vi vill ha en vuxenutbildning som gör det lätt för människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) måste också höjas.

Därför vill vi:

 • att en satsning görs för att anställa och utbilda skolundersköterskor som stöd till skolsköterskor genom undersköterskeutbildningar med spetskompetens och praktik inom skolhälsan
 • att språkundervisningen sker även ute på arbetsplatserna, till exempel att man lär sig yrket och svenska språket i kombination (YH och SFI)
 • utveckla biblioteksfilialer för ökad tillgång till litteratur och IT-coaching.
Arbetsmarknad

Arbetslösheten är alldeles för hög i Eskilstuna. Vissa grupper står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att ta sig in eller tillbaka dit. Vi måste göra det enklare för människor att få ett jobb att gå till.

Därför vill vi:

 • att kommunen aktivt arbetar för att öka möjligheterna för människor att ta sig in på eller tillbaka till arbetsmarknaden
 • att kommunen gör det lättare att få och praktisera enkla jobb
 • att kommunen aktivt verkar för kvinnors och mäns lika möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, i synnerhet bland utrikesfödda
 • att arbetssökande ska kunna avidentifieras i anställningsprocessen i kommunen för att alla ska ha samma möjligheter att få jobb.
Näringsliv

Vi vill att Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel.

Därför vill vi:

 • att kommunen uppmuntrar och skapar fler möjligheter att driva och starta företag
 • att Eskilstunas varumärke byggs starkare och tydligare, med fokus på att Eskilstuna är en klimatkommun och etableringsort i framkant
 • inrätta en näringslivsnämnd eller ett näringslivsutskott som säkerställer kommunens nära samarbete med Eskilstunas näringsliv
 • att kommunens taxor är rimliga och konkurrenskraftiga vid nyetableringar
 • att tidsprocesserna kortas gällande tillstånd och tillsyn för företag
 • arbeta för en attitydförändring och ökad kunskap och förståelse hos kontrollanter och tillståndsgivare gentemot näringslivets aktörer och deras verksamheter
 • att forskning och samarbete ytterligare stärks mellan kommunen, näringslivet och Mälardalens universitet
 • att satsningar görs för att främja kvinnors företagande
 • att kommunen underlättar för mindre och lokala företag att lämna anbud genom direktupphandling med särskilda bestämmelser kring lokalanknytning.
Integration

Integrationen är helt avgörande. Det är oerhört viktigt att den som kommer till Sverige och Eskilstuna tidigt får ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. Därför ska vi ha ett bra och effektivt mottagande på nivåer som vi som kommun kan hantera.

Därför vill vi:

 • att stödet och hjälpen till nyanlända stärks så att de i tidigt skede får kunskap om hur vårt samhälle fungerar och snabbare blir integrerade
 • att kommunens flyktingmottagande ligger på nivåer så att vi klarar tillgång till bostad, utbildning och arbete i syfte att ge en så bra start för individen som möjligt.
Innerstadsutveckling

Vi vill att Eskilstuna ska ha en levande stadskärna som lockar till umgänge, upplevelser och utveckling.

Därför vill vi:

 • förenkla för idédrivna företagare att genomföra aktiviteter i centrum
 • att fler bostäder byggs i centrum för en mer levande stadskärna och ökad trygghet.
Turism

I Eskilstuna finns det mycket att se och göra. Vi vill att alla ska kunna ta del av vår kommun och allt den har att erbjuda i form av natur, kultur och upplevelser.

Därför vill vi:

 • att besöksnäringen stärks och utvecklas
 • att villkoren för turism på landsbygden förbättras
 • att Torshälla utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva besöksdestinationer med kulturen i fokus.

Talesperson

Mia Forslöf
mia.forslof@centerpartiet.se
070-822 96 40

Mer AV vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.