Hållbarhet

Klimat och miljö

Gröna företag och klimatsmart vardag

Vi vill att Eskilstuna ska vara en modig kommun i framkant, där tillväxt och nya jobb skapas med största hänsyn till klimatet och miljön. Vi vill också att det ska vara enkelt för människor att leva miljö- och klimatsmart i sin vardag. Och vi vill att det ska vara lätt för våra företag att snabbt ställa om till en fossilfri och effektsmart verksamhet.

Förnybar energiproduktion

Vi tror att en mångfald av förnybara energikällor i både stor och liten skala – som vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – utgör den bästa basen i ett klimatsmart, robust och försörjningstryggt elsystem.

Därför vill vi:

 • att Lilla Nyby utvecklas till ett centrum för lokal förnybar energiproduktion av olika slag
 • att investeringar i lokal förnybar energiproduktion eller energilagring ska ha enkla tillståndsprocesser och låga ansökningsavgifter
 • att vindkraftverk byggs i de av kommunen utpekade områdena, på redan bebyggd mark eller i redan bullriga miljöer, samt att närboende får skälig ekonomisk ersättning
 • att framställningen av biodrivmedel ökar
 • att ytterligare en tankstation för biogas anläggs
 • att anläggningar för energilagring i olika former installeras
 • att kraftvärmen bevaras och utvecklas som en trygghet i kommunens elförsörjning
 • att skogsbränsle till kommunens bioanläggningar i första hand tas från närliggande producenter
 • att värmeanläggningarna som i huvudsak eldas med olja ställs om till fossilfri drift
 • att möjligheterna för lokal infångning och lagring av koldioxid, till exempel genom bio-CCS, utreds.
Elförsörjning

Mälardalsregionen expanderar och vi är mitt i en stor klimatomställning. Samtidigt är effektbristen i elnätet ett växande bekymmer i vårt område, vilket riskerar att bromsa denna utveckling. Vi vill att kommunen verkar för god kapacitet i infrastrukturen för att möta framtidens utmaningar och efterfrågan.

Därför vill vi:

 • att infrastrukturen planeras för dubblerad elanvändning till 2045
 • att elnätsinfrastrukturen anpassas för att möta efterfrågan på el och nätkapacitet som framtidens näringsliv och transporter ställer
 • att logistikparken anpassas för att kunna möta olika aktörers ökande efterfrågan på fossilfria transporter med till exempel tillräcklig nätkapacitet för laddning
 • att smartare effektanvändning uppmuntras genom exempelvis effektbaserade avgifter
 • att möjligheterna att öppna fjärrvärmenätet för restvärme från industrin utreds
 • att fler laddplatser installeras
 • att infrastruktur för elflyg finns med vid utvecklingen av flygplatsen.
Grönt näringsliv

Vi står inför en grön nyindustrialisering. Med rätt drivkrafter kan fler människor komma i arbete samtidigt som vi minskar utsläppen och stärker den svenska ekonomin. Vi vill snabba på den utvecklingen genom att göra det lönsamt för våra lokala företag att välja klimatsmarta alternativ.

Därför vill vi:

 • att företag som väljer klimat- och miljösmarta alternativ till exempel erbjuds lägre ansökningsavgifter eller hjälp med beräkningar och strategier

 • att högre krav ställs på att företag som etablerar sig i kommunen har höga klimat- och miljöambitioner.
Livsmedelsproduktion

Vi vill att den lokala livsmedelsproduktionen får förutsättningar att växa, så att fler jobb och företag på landsbygden kan skapas och kommuninvånare får större tillgång till sund och säker mat. Mer närproduktion stärker också vår kris- och konfliktberedskap.

Därför vill vi:

 • att den att den lokala produktionen och förädlingen av livsmedel ökar
 • att närproducerad mat serveras i så hög grad som möjligt i kommunens egna verksamheter
 • att kommunen säkerställs som långsiktig köpare genom utveckling av omlastningscentralen (OLC)
 • att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark i all väsentlighet undviks
 • att upphandlingarna oftare delas upp volymmässigt för att göra det möjligt för mindre lokala livsmedelsproducenter att leverera mat till kommunen direkt i stället för genom grossist
 • att information går ut till lokala företag med påminnelser om aktuella upphandlingar för att underlätta också för mindre företag som saknar den administration som större företag har
 • att direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter ökar, till exempel genom så kallade Reko-ringar
 • att fler stadsodlingar anläggs
 • att möjligheten undersöks till avtal med enskilda lantbrukare och trädgårdsodlare om leverans av produkter till kommunen och samtidigt koppla detta till praktikplatser åt unga.
Krisberedskap

Klimatförändringar, smittsamma sjukdomar, tekniska kollapser och terrorism är några exempel på hot och risker som samhället står inför. Vi vill att Eskilstuna har en god förmåga att hantera dessa.

Därför vill vi:

 • att kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelserytterligare stärks
 • att kommunen ökar sin samverkan med näringslivet och civilsamhället samt regionen och närliggande kommuner gällande krisberedskap
 • öka den lokala livsmedelsproduktionen och tillverkningen av biodrivmedel för att klara händelser av kris och krig
 • att alla typer av småskalig energiproduktion uppmuntras, eftersom det är svårare för angripare att slå ut hundratusentals småskaliga elanläggningar än ett fåtal stora
 • att kommunen uppmuntrar till och arbetar aktivt för att kommuninvånarna ska kunna klara sig själva i 72 timmar vid en eventuell kris
 • att det beslutade alternativet för reservvatten genomförs med hög prioritet
 • att vatten- och avloppsystemet snabbt ses över både vad det gäller skötsel och nyinvesteringar för att anpassa kommunen för till exempel rikligare nederbörd
 • att kommunen utvecklar sin beredskapsplanering för smittsamma sjukdomar
 • att kommunen utvecklar sin beredskapsplanering för cyberattacker och cyberterrorism.
Återvinning

Eskilstuna gör redan mycket bra när det gäller återvinning, men vi vill att kommunen blir ännu bättre på att ta hand om och återvinna det som vi förr bara såg som skräp.

Därför vill vi:

 • att återvinningen av restprodukter från hushåll och näringsliv fortsätter att utvecklas och förfinas
 • att förbättringar av befintligt system eller ett alternativt system utreds inför att färgsorteringsanläggningen inom kort föråldras
 • att ReTuna-konceptet utvecklas
 • att matsvinnet minskar.
Vatten och avlopp

Eftersom vi har haft så gott om vatten i Sverige har vi skapat system som slösar vatten i onödan. Vi vill att vårt vatten används mer hållbart med hjälp av smart utbyggnad, vattensnål teknik och förändrat beteende hos konsumenterna.

Därför vill vi:

 • att kommunen uppmuntrar och arbetar aktivt för minskad vattenförbrukning, till exempel genom smarta vattenmätare som mäter den faktiska förbrukningen i lägenheter
 • att kommunen säkerställer att vatten- och avloppssystemen på mindre tätorter i kommunen har kapacitet att klara en ökande befolkning
 • att kommunen vid bedömningen av enskilda avlopp ska kunna bevisa att en anläggning inte uppfyller lagstadgade krav.
Skog

Den svenska skogen är värdefull, både för virket och för att den tar upp och lagrar koldioxid. Skogen är också en viktig pusselbit i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden – och dessutom ger den underbara promenader. Vi vill därför värna vår skog.

Därför vill vi:

 • att kommunen verkar för att skogs- och jordbruk på kommunal mark sköts på ett sätt som inte missgynnar angränsande privat mark, till exempel genom ogräsbekämpning och övervakning av granbarkborrepopulationer
 • att mindre skogsområden bevaras nära bostadsområden och att träd planteras i stadsmiljön för bättre miljö och goda rekreationsmöjligheter
 • att skötseln och underhållet av våra naturområden och reservat stärks, eftersom de är viktiga miljöer för rekreation och biologisk mångfald.

Talesperson

Arne Jonsson
arne.jonsson@centerpartiet.se
070-841 12 33

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.