Helhet

Stads- och landsbyggnad

Likvärdiga satsningar
i hela kommunen

Vi vill att hela Eskilstuna ska leva. Därför vill vi ha likvärdiga, men inte nödvändigtvis likadana, satsningar både i staden och på landsbygden. Vi vill också att god service, kollektiva färdmedel och en bredd av olika boendealternativ ska finnas tillgängliga i hela kommunen. Och vi vill att det ska vara lika lätt att driva företag såväl på landsbygden som i tätorten och i logistikparken.

Bostäder

Vi vill att krångliga regler och arbetssätt, som gör att efterfrågad byggnation förhindras eller tar för lång tid, tas bort. Eskilstuna ska vara en välkomnande kommun, där det är lätt att bosätta sig där man önskar.

Därför vill vi:

 • att detaljplaner görs enklare och flexiblare för att snabba på byggandet i kommunen
 • att bygglovsprocessen förenklas och förbättras för att snabba på småhusbyggandet i kommunen
 • att stadsnära detaljplaner tillåter att bostäder och företagslokaler blandas
 • att fler bostäder utanför tätorten byggs, till exempel vid grusgropen mitt emot Kjula skola
 • att fler trygghetsboenden byggs, till exempel vid järnvägsstationen i Ärla
 • att fler trähus byggs
 • att strandskyddet förändras för att inte fortsätta bromsa byggnationen på landsbygden
 • att Torshälla fortsätter utvecklas som en attraktiv bostads- och företagsetableringsort.
Etableringar

Vi vill att näringslivet i kommunen främjas i alla led, inte minst vid nyetableringar samt breddningar av befintlig verksamhet.

Därför vill vi:

 • fortsätta utvecklingen av logistikparken genom god energiförsörjning, bra kommunikationer samt bostäder och service i närområdet
 • att fler företagslokaler på landsbygden utöver dem som är ämnade för lantbruksverksamhet undantas från kravet på bygglov, för att göra det enklare att öppna gårdsbutiker, starta bed and breakfast-verksamhet eller liknande.
Jordbruksmark

Nyinflyttningar och företagsetableringar är bra för Eskilstuna, men samtidigt vill vi att kommunen är försiktig i sin hantering av marktillgångar eftersom det är mycket svårt att omvandla hårdgjord yta till jordbruksmark igen.

Därför vill vi:

 • att exploatering av brukningsvärd åkermark i all väsentlighet undviks
 • att kommunen avyttrar minst 1 000 hektar åkermark till lantbrukare som är bättre lämpade att genomföra nödvändiga markförbättringar
 • att större tilltro ges till markägarnas kunskap om sin egen mark i avvägningar mellan olika intressen
 • att mindre ianspråktaganden av jordbruksmark inte nagelfars lika hårt som större exploateringar
 • att möjlighet ges för markägare att kalla in en oberoende granskare av jordbruksmarkens värden, till exempel en syneförrättare, vid platsbesök där risk för avslag i bygglovsprocessen föreligger
 • att exploatering av högkvalitativ jordbruksmark undviks vid en eventuell utveckling av Gunnarskäl
 • att åkermark får användas för att bygga solcellsparker i större utsträckning än för byggnation och övrig exploatering, eftersom åkermarken åter kan tas i produktion om det skulle behövas.
Service

Hela Eskilstuna ska leva, därför vill vi ha likvärdiga satsningar både i tätorten och på landsbygden. Satsningar behöver däremot inte se likadana ut. En ny fotbollsarena eller simhall i tätorten kan motsvara en upprustad fotbollsplan och badplats på landsbygden.

Därför vill vi:

 • att kommunens satsningar fördelas mer rättvist mellan stad och landsbygd
 • att servicen på landsbygden bevaras och utvecklas
 • att det införs fler F-9-skolor på landsbygden, till exempel i Kjula och Alberga
 • att landsbygdsskolorna utvecklas och inte hotas av nedläggning vid varje årsbudget
 • att mobil- och fibernäten fortsätter att byggas ut och utvecklas, med målet att alla hushåll och arbetsplatser, där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025
 • att belysningen på landsbygden förstärks.
Cykel

Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Vi vill att det ska vara enkelt att cykla i Eskilstuna, oavsett om du bor i stan eller på landsbygden. Cykelbanorna ska vara sammanhängande och fler cykelparkeringar bör byggas.

Därför vill vi:

 • att fler cykelvägar och annan säker infrastruktur för cyklister byggs, i synnerhet utmed våra landsvägar
 • att fler cykelvägar och busshållplatser förses med väderskydd, gärna genom solpaneler
 • att kommunens cykelbanor är sammanhängande
 • att fler skyddade cykelparkeringar byggs
 • att elsparkcykelställ placeras ut på lämpliga platser i kommunen för att skapa bättre ordning och säkerhet i hur elsparkcyklar parkeras.
Kollektivtrafik

Vi vill att det blir enklare att resa kollektivt i kommunen. Det ökande antalet EPA-traktorer och de växande bilköerna i stadskärnan är tydliga tecken på att dagens kollektivtrafik inte fungerar tillfredsställande.

Därför vill vi:

 • att kommunen utreder hur kollektivtrafiken bättre kunde motsvara det faktiska behovet, till exempel genom att använda de nya lösningar som elektrifieringen erbjuder
 • att kommunen arbetar för att göra det lättare och bekvämare att byta mellan olika typer av kollektivtrafik och mellan kollektivtrafik och andra färdmedel
 • att ett digitalt planeringsverktyg för resor med kollektivtrafik tas fram
 • att anropsstyrd kollektivtrafik eller annan behovsanpassad kollektivtrafik införs
 • att kollektivtrafiken till mindre orter förbättras, till exempel genom att stadsbussen som vänder i Husbybyn åker fram till Hållsta och att landsortsbussen till Näshulta går ner och vänder vid Näshulta kyrkby
 • att biodrivmedel eller eldrift är krav vid upphandling av kollektivtrafik och skolskjuts
 • ha fler kollektivtrafikturer på de orter där många barn och unga bor för att främja utövning av fritidsintressen.
Trafik

För många människor är bilen nödvändig för att få vardagen att fungera och därför måste trafiken rulla i kommunen.

Därför vill vi:

 • ha smarta helhetslösningar kring trafikföringen i Logistikparken
 • förbättra trafiksituationen på Västerleden, till exempel genom särskilda avkörningsfiler vid vissa av rondellerna
 • att bidraget till underhåll av enskilda vägar förstärks
 • utreda möjligheten att införa en särskild avsedd yta för motorburna ungdomar.
Flyg

Flyget är ett viktigt transportmedel, men det finns mycket att göra så att det blir mer miljövänligt och mer effektivt. Vi vill att flygplatsen i Eskilstuna utvecklas med hänsyn både till klimatet och kommunens utveckling.

Därför vill vi:

 • att flygplatsen i Kjula i första hand utvecklas som en knutpunkt för specialflyg
 • att i första hand regionala näringslivet driver på utvecklingen av flygplatsen
 • att laddstolpar för laddning av elflyg anläggs för att framtidssäkra anläggningen.
Skolskjutsar

Vi vill ha ett modernare skolskjutsreglemente. Barn som behöver skolskjuts ska erbjudas en tjänst som är nutidsenlig, flexibel och anpassad efter deras behov.

Därför vill vi:

 • att kommunen reviderar reglerna för skolskjuts utifrån barnens bästa
 • att skolskjutsservicen utökas till att även gälla mellan fritidshemmet och bostaden
 • att kommunen utreder möjligheten att använda modern teknik för att få bättre reda på hur behoven av skolskjuts ser ut vid olika tillfällen
 • att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras
 • att så kallade omvända skolskjutsar införs, så att barn som bor i saten kan välja en skola på landsbygden och få skolskjuts dit.
Parkeringar

Parkeringsplatser är en nödvändighet för våra bilburna kommuninvånare, men vi vill gärna se bredare lösningar när det gäller parkeringar. Många parkeringar skulle kunna nyttjas bättre under dygnets alla timmar.

Därför vill vi:

 • att avgiftsfria pendlarparkeringar eller infartsparkeringar anläggs på platser där det är lätt att byta till kollektivtrafik, till exempel vid rondellen där väg 230 och 214 möts samt där väg 53 möter Sveavägen, för att minska trafikbelastningen i stadskärnan
 • att laddstolpar för laddning av elbilar ska vara en självklar del av kommunens parkeringslösningar
 • att smarta digitala mobilitets- och delningslösningar, som kombinerar t ex kollektivtrafik, hyrcykel och bilpooler ska vara en självklar del av kommunens parkeringslösningar.

Talesperson

Anders Nordin
anders.nordin@centerpartiet.se
070-398 49 39

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.