Bild

Stadsutveckling

Eskilstuna ska vara Sveriges grönaste stad

Vi vill att Eskilstuna ska växa hållbart. Stadsutvecklingen ska fokusera på att möta invånarnas och företagens behov och samtidigt erbjuda en långsiktigt bra livsmiljö för alla som bor och verkar i kommunen. I vårt Eskilstuna finns ingen konflikt mellan stad och landsbygd – båda delarna behövs och förstärker och utvecklar varandra.

Bostäder

Eskilstuna ska vara en välkomnande kommun med gott om bostäder för alla typer av människor och plånböcker. Bostadstyperna får med fördel gärna blandas för minskad segregation. Bostäder och företagslokaler får även gärna mixas i högre utsträckning, för mer levande och trygga områden under dygnets alla timmar. Skogsområden och grönytor bör bevaras runt våra bostadsområden för bättre miljö och goda rekreationsmöjligheter och vi ser gärna att fler stadsodlingar anläggs.

Etableringar

Företagsetableringar är bra för Eskilstuna, men jakten på jobb och utvecklingen av kommunen får inte leda till att vi stressar fram oåterkalleliga beslut. Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark bör i princip undvikas, inte minst vid en eventuell expolatering av Gunnarskäl som omgärdas av kommunens kanske finaste åkermark. Vi ser gärna en fortsätt utveckling av logistikparken med utbyggd elnätsinfrastruktur, bättre kommunikationer och fler bostäder i närområdet.

Service och infrastruktur

Oavsett var i kommunen du bor ska du ha rätt till äldreomsorg, skola och annan service av hög kvalitet. Att bygga ut bredbandet, bygga fler cykelvägar och skyddade cykelparkeringar, utöka kollektivtrafikturerna, anlägga fler pendlarparkeringar och se över skolskjutsreglementet är viktigt för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. Samhällsplaneringen spelar även en avgörande roll för att kunna uppnå en god och jämlik hälsa.

Tillgänglighet och trygghet

Vi vill ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsnedsättningar vara ett hinder för människor som vill arbeta, studera, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Alla ska även känna sig trygga i de områden där man bor, arbetar eller går i skolan och servicen ska alltid finnas nära.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022-2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att detaljplaner görs enklare och flexiblare samt att bygglovsprocessen förenklas så att fler bostäder byggs i kommunen
 • att bostäder och företagslokaler i högre grad blandas
 • att fler trygghetsboenden byggs
 • att fler trähus byggs
 • att fler bostäder byggs i centrum för en mer levande och trygg stadskärna
 • att den högkvalitativa jordbruksmark fredas vid en utveckling av Gunnarskäl
 • fortsätta utvecklingen av logistikparken genom god energiförsörjning, bra
  kommunikationer samt bostäder och service i närområdet
 • att mobil- och fibernäten fortsätter att byggas ut
 • att elnätsinfrastrukturen planeras för dubblerad elanvändning till 2045
 • att ytterligare en tankstation för biogas anläggs
 • att fler laddplatser installeras
 • att ett kultur- och fritidperspektiv alltid finns med i stadsplaneringen
 • att mindre skogsområden bevaras nära bostadsområden och att träd planteras i stadsmiljön för bättre miljö och goda rekreationsmöjligheter
 • att fler stadsodlingar anläggs
 • att det utreds hur kollektivtrafiken bättre motsvarar det faktiska behovet
 • att kommunen arbetar för att göra det lättare och bekvämare att byta mellan olika typer av kollektivtrafik och mellan kollektivtrafik och andra färdmedel
 • att fler kollektivtrafikturer på de orter där många barn och unga bor införs för att främja utövning av fritidsintressen
 • att trafiksituationen på Västerleden förbättras
 • att möjligheten att införa en särskild yta för motorburna ungdomar utreds
 • att fler cykelvägar och annan säker infrastruktur för cyklister byggs samt att fler skyddade cykelparkeringar byggs
 • att flygplatsen i Kjula i första hand utvecklas som en nod för specialflyg
 • att skoleleverna har en trygg och säker väg till och från skolan
 • att kommunen reviderar reglerna för skolskjuts utifrån barnens bästa
 • att avgiftsfria pendlarparkeringar eller infartsparkeringar anläggs på platser där det är lätt att byta till kollektivtrafik
 • att historiskt värdefulla byggnader och miljöer bevaras
 • att idrottsföreningar ges förutsättningar att utveckla sina anläggningar
 • att det skapas fler levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar för att på så sätt skapa färre tillfällen som lockar till brott
 • att vardagen görs lättare för människor med funktionsnedsättning genom god samhällsplanering, till exempel genom lättillgänglig kollektivtrafik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.