Bild

Landsbygdsutveckling

Eskilstuna ska ha Sveriges modernaste landsbygd

Eskilstuna ska ha en levande och modern landsbygd, där bostadsmöjligheterna är många, kommunikationerna goda och servicen nära. Och företagen, inte minst de gröna näringarna som levererar sund och säker mat till kommunens invånare, ska kunna blomstra och växa lika mycket i hela kommunen.

Bostäder

Att säkra tillgången till olika typer av bostäder är viktigt för att kunna flytta till eller bo kvar på landsbygden oavsett ålder och plånbok. Ju fler som bor på landsbygden, desto fler arbetstillfällen och företag kommer i slutändan också att finnas där. Därför vill vi att krångliga regler och arbetssätt, som gör att efterfrågad byggnation förhindras eller tar för lång tid, tas bort.

Jobb och företagande

Vi vill att Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Och det ska självklart vara lika lätt att driva företag på landsbygden som i tätorten. Genom ett aktivt arbete för att skapa fler jobb kan vi få fler människor att arbeta och bo på landsbygden. Det gör i sin tur det enklare att behålla och hålla en hög kvalitet på landsbygdens skolor, äldreomsorg och övrig service.

Livsmedelsproduktion

Vi vill att den lokala livsmedelsproduktionen får förutsättningar att växa, så att fler jobb och företag på landsbygden kan skapas och kommuninvånare får större tillgång till sund och säker mat. Mer närproduktion stärker också vår krisberedskap.

Service och infrastruktur

Oavsett var i kommunen du bor ska du ha rätt till äldreomsorg, skola och annan service av hög kvalitet. Att bygga ut bredbandet, bygga fler cykelvägar, utöka kollektivtrafikturerna, anlägga fler pendlarparkeringar och se över skolskjutsreglementet är viktigt för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen.

Skog

Den svenska skogen är värdefull, både för virket och för att den tar upp och lagrar koldioxid och bevarar den biologiska mångfalden. Privata skogsägare gör i dag stora insatser för att vårda och bruka skogen ansvarsfullt. Så måste det få forsätta vara.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022-2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att fler bostäder utanför tätorten byggs, till exempel genom att detaljplaner görs enklare och flexiblare,
 • att bygglovsprocessen förenklas samt att mindre ianspråktaganden av jordbruksmark oftare tillåts
 • att strandskyddet förändras för att inte fortsätta bromsa byggnationen på landsbygden
 • att den lokala livsmedelsproduktionen ökar genom att bland annat prioritera och underlätta för lokala aktörer att leverera varor till kommunen samt undvika exploatering av brukningsvärd jordbruksmark
 • att kommunen avyttrar minst 1 000 hektar åkermark till lantbrukare som är bättre lämpade att genomföra nödvändiga markförbättringar
 • att det byggs fler trygghetsboenden för att motverka otrygghet, ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre, i synnerhet på landsbygden
 • att fler företagslokaler på landsbygden utöver dem som är ämnade för lantbruksverksamhet undantas från kravet på bygglov, för att göra det enklare att öppna gårdsbutiker, starta bed and breakfast-verksamhet eller liknande
 • att kommunens satsningar fördelas mer rättvist mellan stad och landsbygd
 • att servicen på landsbygden bevaras och utvecklas
 • att landsbygdsskolorna bevaras och utvecklas
 • att det införs fler F-9-skolor på landsbygden, till exempel i Kjula och Alberga
 • att kollektivtrafiken till mindre orter förbättras, till exempel genom att stadsbussen som vänder i Husbybyn åker fram till Hållsta och att landsortsbussen till Näshulta går ner och vänder vid Näshulta kyrkby
 • att anropsstyrd kollektivtrafik eller annan behovsanpassad kollektivtrafik införs
 • att kommunen arbetar för att göra det lättare och bekvämare att byta mellan olika typer av kollektivtrafik och mellan kollektivtrafik och andra färdmedel
 • att omvända skolskjutsar införs, så att barn som bor i staden kan välja en skola på landsbygden och få skolskjuts dit
 • att fler cykelvägar och annan säker infrastruktur för cyklister byggs, i synnerhet utmed våra landsvägar
 • att bidraget till underhåll av enskilda vägar förstärks
 • att mobil- och fibernäten fortsätter att byggas ut och utvecklas, med målet att alla hushåll och arbetsplatser, där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025
 • att belysningen på landsbygden förstärks
 • att biblioteken och bokbussarna bevaras och utvecklas
 • att hembygdsföreningar får aktivt stöd
 • att samlingsplatser på landsbygden bevaras och utvecklas
 • att villkoren för turism på landsbygden förbättras

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.