Vård, hälsa och trygghet

Hjälp och stöd
i livets alla skeden

Vi vill att Eskilstuna ska vara en trygg plats att leva på, en plats där människor känner stolthet och framtidstro. Vi vill också att alla får den omsorg och det stöd som behövs och att alla känner trygghet i att hjälpen och vården finns nära. Och vi vill ha ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv som hjälper individer att växa och utvecklas.

Trygghet

Vi vill att det ska kännas tryggt att leva i Eskilstuna. Det kan handla om att känna sig trygg i det område man bor och vistas i, att kunna försörja sig och att barn ges de bästa möjligheterna till god inlärning i trygga skolmiljöer. Trygghet handlar också om att känna tillit och delaktighet och att få rätt hjälp och stöd i rätt tid.

Därför vill vi:

 • att det individuella stödet till kommuninvånarna i form av till exempel handläggare, stödpersoner och mötesplatser stärks
 • att en digital medborgarportal med individanpassat stöd och livshändelsebaserade
  e-tjänster inrättas
 • att digitala postlådor för myndighetsbrev med flerspråksstöd och mottagningsbekräftelse inrättas
 • att samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården, polisen och socialtjänsten stärks ytterligare
 • att samverkan mellan regionen och kommunen förstärks, särskilt när det gäller barn och unga med komplexa behov
 • att samverkan mellan kommunen och näringslivet ökar i syfte att skapa trygga gemensamma miljöer
 • att Eskilstuna Kommunfastigheter AB breddar och utvecklar arbetet med Det trygga boendet i syfte att öka tryggheten i bostadsområden samt motverka våld i nära relationer.
Elevhälsa

Låt alla elever lyckas! Vi vill ge skola och förskola resurser, metoder och regler för att hitta svårigheter innan de blir problem.

Därför vill vi:

 • att skolan gör nödvändiga anpassningar efter elevers individuella förutsättningar och psykiska hälsa i förhållande till läroplan och kursmål
 • att lärarnas arbetsbelastning minskar så att tid finns för planering, efterarbete och extra stöd till behövande elever
 • att skolmiljön och skolundervisningen anpassas efter barn med särskilda behov och inte tvärtom
 • att skolan arbetar förebyggande för att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland elever
 • att systematiska hälsoundersökningar införs i skolan
 • att trygghet, studiero och stressreducering är i fokus vid all nybyggnation och renovering av skolor, genom till exempel mindre studierum, dämpad belysning och särskilda ytor för återhämtning, avskildhet och studiero
 • att trygghetsteam införs på samtliga skolor
 • att rörelse och fysisk aktivitet främjas i skolan
 • att idrottsföreningarna ges större möjligheter att på regelbunden basis komma till skolor och fritidshem för att presentera sin verksamhet.
Familj

Oavsett vilken familjekonstellation man ingår i behöver barn få en trygg uppväxt och tillvaro. Vi vill att alla familjer får de bästa förutsättningarna för ett fungerande familjeliv och yrkesliv.

Därför vill vi:

 • att föräldrar som behöver hjälp och råd i vardagen eller i föräldraskapet får utökat stöd, till exempel genom en föräldrasupportlinje
 • att tidiga ingripanden görs när det finns oro för ett barn eller en familj
 • att satsningen Trygga unga bevaras och utvecklas
 • att befintliga mötesplatser, familjecentraler och fritidsgårdar utvecklas och bevaras
 • att stödet till familjer i särskilt utsatta områden stärks
 • att stödet till familjer som lever med till exempel funktionsvariationer, psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller andra typer av utsatthet stärks
 • att stödet till människor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck stärks.
Äldre

Våra äldre har gjort stora insatser för Eskilstuna. De förtjänar därför en trygg och sammanhållen äldrevård. Men många hamnar idag i kläm mellan olika system och får inte den omsorg som de behöver och har rätt till. Så vill vi inte ha det. Ingen ska behöva oroa sig för att bli äldre i vår kommun.

Därför vill vi:

 • att äldre och deras närstående får mer makt över vården och omsorgen, däribland att kunna planera sin vård och påverka sitt äldreboende eller sin hemtjänst
 • införa valfrihet inom äldreomsorgen så att äldre ges möjlighet att välja hemtjänstleverantör eller vilket äldreboende man vill bo på
 • att samverkan mellan kommunen och regionen förbättras
 • att läkarnas tjänstgöringstid ökar på våra äldreboenden och att läkarna involveras i den kommunala omsorgens vårdplanering
 • att det är maximalt 25 medarbetare per chef inom äldreomsorgen så att alla ska ha tillgång till stöd från närvarande chefer
 • att alla som arbetar med omsorg i äldreomsorgen minst har en undersköterskeutbildning samt att sjuksköterskekompetens finns tillgänglig dygnet runt
 • att det är maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare för att de äldre inte ständigt ska behöva möta nya människor
 • att alla medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds möjligheten att utöka sina kunskaper och utvecklas i sina yrken
 • att det byggs fler trygghetsboenden för att motverka otrygghet, ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre, i synnerhet på landsbygden
 • att kommunen sänker åldersgränsen för subvention för att driva trygghetsboenden från 70 till 65 år, i enlighet med det statliga stödet till bostäder för äldre personer
 • att det ska finns tillgång till snabbt och fritt bredband samt IT-coachning på samtliga äldreboenden
 • att det ska vara möjligt att få äldreomsorg utan biståndsbedömning, vilket innebär att äldre över en viss ålder inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst utan automatiskt får rätt till ett antal timmars hjälp
 • att personer som tar emot omsorg i kommunen inte utsätts för risker kopplade till covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar som kan förebyggas med vaccin
 • att det hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande arbetet för äldre stärks, till exempel genom att mötesplatserna utvecklas med fler möjligheter till förebyggande träning för äldre.
Kultur och fritid

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv är en skyddsfaktor. Musik, konst och idrott får människor att må bra och utvecklas. I kultur- och föreningslivet finns även många goda förebilder.

Därför vill vi:

 • att öppettiderna på fritidsgårdarna utökas så att de inte krockar med till exempel läxläsning och för att barnen ska ha en plats att vara på även under helgen
 • att lovstödet bevaras och utvecklas
 • att utlåningsmöjligheterna för instrument och sportutrustning ökar
 • att idrottsföreningar ges förutsättningar att utveckla sina egna anläggningar och verksamhet
 • att kommunen fortsätter ställa krav på en rättvis fördelning av träningstider och resurser samt verkar för en mer jämlik fördelning av nyttjandet av kultur- och fritidsverksamheter
 • att språkkaféer och föreningsliv för kulturella mötesplatser uppmuntras
 • att kulturutbudet i skolan utökas, i synnerhet på landsbygdsskolorna, och att satsningar sker på ungdomskultur och ungdomars eget skapande
 • att kulturutbudet för äldre breddas och att kulturens betydelse för hälsan får en given plats i äldreomsorgen
 • att biblioteken och bokbussarna bevaras och utvecklas
 • att hembygdsföreningar får aktivt stöd och att samlingsplatser på landsbygden bevaras och utvecklas
 • att kommunens friluftsområden bevaras och utvecklas
 • att historiskt värdefulla byggnader och miljöer bevaras
 • att ett kultur- och fritidperspektiv alltid finns med i stadsplaneringen för friskare kommuninvånare.
Jämställdhet och jämlikhet

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet att påverka sitt liv och samhället, oavsett exempelvis hudfärg, kön, religion eller sexuell tillhörighet.

Därför vill vi:

 • att kommunen driver på för fler kvinnor i ledande positioner och stärker kvinnors företagande
 • att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
 • att deltidsnormen för många kvinnor på arbetsmarknaden bryts
 • att kommunen arbetar aktivt för att människor ska behandlas utifrån de individer de är, inte utifrån vilket kön de har
 • att rättigheterna för HBTQIA-personer stärks
 • att lika lön ges för likvärdigt arbete
 • att nolltolerans mot sexuella trakasserier ska gälla i kommunen.
Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och fler människor lider av ångest, oro och andra psykiska besvär. Idag tar det ofta alldeles för lång tid att få hjälp. Det tycker vi är fel, speciellt när barn och unga drabbas.

Därför vill vi:

 • att den psykiska ohälsan som ökat under pandemin möts upp, till exempel genom ökad digital kompetens som ett sätt att bryta isolering och ensamhet och stävja oro baserad på okunskap
 • införa en nollvision för suicid enligt Suicide Zero
 • att arbetet mot psykisk ohälsa och drogberoende samordnas bättre mellan kommunen, regionen, frivården, polisen och frivilligorganisationerna
 • att alla som arbetar med barn och unga ska ha kompetens kring psykisk ohälsa.
Funktionsnedsättning

Vi vill ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Därför vill vi:

 • att människor med funktionsnedsättning ges ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd och sin service
 • att människor med funktionsnedsättning får förutsättningar till ett bra liv genom tillgång till individanpassade bostäder, service och meningsfull daglig verksamhet
 • att stödet till anhöriga som vårdar personer med funktionsnedsättning stärks
 • att fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning skapas
 • att vardagen görs lättare för människor med funktionsnedsättning genom god samhällsplanering, till exempel genom lättillgänglig kollektivtrafik
 • att en inventering genomförs av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i kommunens kultur- och föreningslokaler
 • att kommunens särskolor stärks i organisation, pedagogik och lokalplanering.
Lag och ordning

Ett brott som aldrig inträffar drabbar varken offer, samhälle eller gärningsman. Därför vill vi stärka det brottsförebyggande arbetet, men naturligtvis måste hjälpen och stödet finnas här och nu om brott har begåtts.

Därför vill vi:

 • ytterligare stärka samverkan mellan kommunen och polisen
 • att det brottsförebyggande arbetet i socialt utsatta områden stärks
 • att föräldrar och föreningar uppmuntras att nattvandra i högre grad
 • att trygghetsvandringarna bevaras och breddas till att gälla hela kommunen
 • att det skapas fler levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar för att på så sätt skapa färre tillfällen som lockar till brott
 • att avhopparstöd utan vårdnadshavares samtycke från 12 års ålder införs
 • att stödet till kvinnojouren, ungdomsjouren och brottsofferjouren stärks
 • att ett häkte placeras i kommunen
 • att nolltolerans mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska gälla
 • att det drogförebyggande arbete stärks
 • att undervisning om kriminalitet och droger införs för elever från förskoleklass.

Talespersoner

Malin Kruhsberg
malin.kruhsberg@centerpartiet.se
073-683 80 80

Leena Kumpula
leena.kumpula@centerpartiet.se
076-166 32 55

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.