Bild

Barn och unga

ALLA BARN I kommunen Ska FÅ FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

Barn och unga har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. En bra skolgång och meningsfull fritid ger våra barn kompetens och frihet att själva välja väg i livet. Genom tidigt agerande och samordnade insatser riktade mot såväl barnen själva som deras föräldrar kan eventuella svårigheter rättas till innan de växer till problem.

Förskola och skola

Alla barn ska ha en stabil och trygg bas att stå på, med en förskola och skola som är inkluderande och tar tillvara varje barns kreativitet och energi. En lyckad skolgång är den största friskhetsfaktorn för våra barn och unga.

Elevhälsa

Låt alla elever må bra och lyckas! Våra skolor och förskolor måste ha resurser och metoder att upptäcka barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ utveckling. Och skolmiljön och undervisningen måste anpassas efter barnen och deras behov. Inget barn ska behöva känna att man inte passar in eller att skolan inte är till för dem.

Vägval

Vi vill ge unga många fler alternativ i fråga om goda vägval, som leder bort från utanförskap och kriminalitet. I samverkan med sjukvård, socialtjänst och polis ska skolan, föreningslivet och föräldrar jobba förebyggande och uppmuntrande med barn och unga i riskzonen.

Familj

Vi vill att alla familjer får de bästa förutsättningarna för ett fungerande familje- och yrkesliv. Alla föräldrar som behöver hjälp i vardagen eller i föräldra­skapet ska därför kunna få stöd, så att alla barn får en trygg tillvaro och uppväxt.

Kultur och fritid

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv är en skyddsfaktor. Musik, konst och idrott får våra barn och unga att må bra och utvecklas. I kultur- och föreningslivet finns även många goda förebilder.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022–2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att det individuella stödet till kommuninvånarna i form av till exempel handläggare, stödpersoner och mötesplatser stärks
 • att en digital medborgarportal med individanpassat stöd och livshändelsebaserade
  e-tjänster inrättas
 • att digitala postlådor för myndighetsbrev med flerspråksstöd och mottagningsbekräftelse inrättas
 • att samverkan mellan hem, skola, hälso- och sjukvården, polisen och socialtjänsten stärks
 • att samverkan mellan regionen och kommunen förstärks, särskilt när det gäller barn och unga med komplexa behov
 • att samverkan mellan kommun och näringslivet ökar i syfte att skapa trygga gemensamma miljöer
 • att föräldrar som behöver hjälp i vardagen eller i föräldraskapet får utökat stöd
 • att tidiga ingripanden görs när det finns oro för ett barn eller en familj
 • att satsningen Trygga unga bevaras och utvecklas
 • att befintliga mötesplatser, familjecentraler och fritidsgårdar utvecklas
 • att öppettiderna på fritidsgårdarna utökas så att de inte krockar med till exempel läxläsning och för att barnen ska ha en plats att vara på även under helgen
 • att idrottsföreningar ges förutsättningar att utveckla sina verksamheter
 • att trygghetsvandringarna bevaras och breddas till att gälla hela kommunen
 • att trygghetsteam införs på samtliga skolor
 • att storleken på barngrupperna inte överstiger de nationella rekommendationerna för förskola och fritidsverksamhet
 • att kunskapsresultaten förbättras i grund- och gymnasieskola
 • att lärarnas arbetsbelastning minskar så att tid finns för planering, efterarbete och extra stöd till behövande elever
 • att skolan arbetar förebyggande för att motverka fysisk och psykisk ohälsa
 • att arbetet med trygghet, studiero och stressreducering prioriteras i skolan
 • att landsbygdsskolorna bevaras och utvecklas
 • att så kallade omvända skolskjutsar införs, så att barn som bor i saten kan välja en skola på landsbygden och få skolskjuts dit
 • att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
 • att rättigheterna för HBTQIA-personer stärks
 • att alla som arbetar med barn har kompetens kring psykisk ohälsa
 • att stödet till barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck stärks
 • att avhopparstöd utan vårdnadshavares samtycke från 12 års ålder införs
 • att stödet till ungdomsjouren och brottsofferjouren stärks
 • att undervisning om kriminalitet och droger införs för elever från förskoleklass.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.