Bild

Seniorer och äldre

Ingen ska behöva oroas för att bli äldre i Eskilstuna

Seniorers och äldres livserfarenhet och kompetens gör dem till en stor tillgång för vår kommun. Samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre – som mer förebyggande hälsovård, fler bostäder, säkrare bostadsområden och en tryggare och mer sammanhållen äldreomsorg.

Bostäder

Det måste finnas många olika varianter av bostäder för seniorer och äldre i vår kommun. Utöver fler bogemenskaper och vård- och omsorgsboenden behövs fler trygghetsboenden. Ett trygghetsboende är en alldeles ideal mellanform för att motverka otrygghet, ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre.

Trygghet och tillgänglighet

På många sätt är Eskilstuna en trygg kommun att åldras i. Men den grova brottsligheten och ungdomsbrottsligheten orsakar otrygghet, särskilt inom vissa utsatta områden. Därför behöver vi öka tryggheten i våra bostadsområden. En viktig trygghetsaspekt, inte minst på landsbygden, är även att servicen finns nära. God tillgång till kommunikationer är också trygghetsskapande.

Hälsofrämjande arbete

Den förebyggande hälsovården är viktig för att bevara och främja äldres hälsa samt stärka livskvaliteten. Även friluftslivet är viktigt för våra aktiva seniorer. Kulturens omvittnade betydelse för hälsan gör att den bör ha en given plats i äldreomsorgen.

Digitalisering

Många äldre har en mycket god digital vana och använder sig av internet dagligen. Samtidigt finns det en grupp – framför allt av personer över 80 år – som saknar tillräckliga digitala kunskaper. I takt med att samhället digitaliseras behöver vi se till att alla kan använda sig av digitala tjänster samt erbjuda alternativ till den som har svårt att nyttja dessa. Det är också mycket angeläget att bredbandsutbyggnaden fortsätter.

Äldreomsorg

Eskilstunas äldreomsorg ska hålla hög kvalitet. Det är viktigt att alla äldre känner trygghet i sin tillvaro och får den vård och omsorg de behöver och har rätt till, oavsett om det är hemma med hemtjänst, på trygghetsboende eller på vård- och omsorgsboende. Alla äldre i kommunen ska kunna välja och påverka sin omsorg.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022–2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att detaljplaner görs enklare och flexiblare för att snabba på byggandet i kommunen
 • bygga fler trygghetsboenden för att motverka otrygghet, ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre, i synnerhet på landsbygden
 • att det skapas fler levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar för trivsel samt för att skapa färre tillfällen som lockar till brott
 • att det brottsförebyggande arbetet i socialt utsatta områden stärks
 • att kollektivtrafiken till mindre orter förbättras, till exempel genom att stadsbussen som vänder i Husbybyn åker fram till Hållsta och att landsortsbussen till Näshulta går ner och vänder vid Näshulta kyrkby
 • att fler cykelvägar och annan säker infrastruktur för cyklister byggs, i synnerhet utmed våra landsvägar
 • att servicen på landsbygden bevaras och utvecklas
 • att det hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande hälsoarbetet utökas
 • att kommunens friluftsområden bevaras och utvecklas
 • att kulturutbudet för äldre breddas och att kulturens betydelse för hälsan får en given plats i äldreomsorgen
 • att hembygdsföreningar får aktivt stöd och att samlingsplatser på landsbygden bevaras och utvecklas
 • att mobil- och fibernäten fortsätter att byggas ut, med målet att alla hushåll och arbetsplatser, där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025
 • att det ska finns tillgång till snabbt och fritt bredband samt IT-coachning på kommunens samtliga äldreboenden
 • att äldre och deras närstående får mer makt över vården och omsorgen
 • att införa valfrihet inom äldreomsorgen genom exempelvis lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att äldre kan välja hemtjänstleverantör eller äldreboende
 • att samverkan mellan kommunen och regionen förbättras – läkartiden behöver öka på våra äldreboenden och läkarna behöver involveras i den kommunala omsorgens vårdplanering
 • att det är maximalt 25 medarbetare inom äldreomsorgen per chef så att alla ska ha tillgång till stöd från närvarande chefer
 • att det är maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare för att de äldre inte ständigt ska behöva möta nya människor
 • att alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen som minst ska ha en undersköterskeutbildning före år 2030
 • att alla medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds möjligheten att utöka sina kunskaper och utvecklas i sina yrken
 • att fler utbildningsplatser skapas för undersköterskor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.