Integration

Centerpartiets migrationspolitik tar sin utgångspunkt i medmänsklighet och humanism och en syn att det är bra att människor från andra länder kommer till Sverige. Människor som kommer från olika delar av världen av olika skäl bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan. Bodens kommun behöver invandrare för att växa och få arbetskraft då vi har en åldrande befolkning. Den kommande etableringen av H2GS ställer krav på att vi lyckas intressera människor från andra länder att flytta till Boden. För att kompetensförsörjningen ska vara möjlig krävs en fungerande och effektiv integrering av nyanlända in i samhällslivet så väl som integrera dem i samhället för att kompetensförsörjningen ska vara möjlig. För dem som tvingats fly är situationen mycket svår. Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet som vi i Boden tydligt värnar. Det gör även andra kommuner i Sverige och värden även om det finns krafter som verkar i motsatt riktning. Det finns svenska kommunerna och andra länder i Europa som behöver ta ett större ansvar för flyktingar och ge dem ett så bra mottagande som möjligt.

Vår vision är ett Boden där möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla.

Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha samma chans att få ett jobb, en bostad, utbildning eller starta ett företag. Vi vill att flyktingar, arbetskraftsinvandrare och andra som kommit till Boden och fått uppehållstillstånd ska bo kvar i kommunen och berika vårt samhälle. Vi vill att de unga ensamkommande flyktingarna som redan getts utbildning, lärt sig språket och börjat integrera sig i samhället blir kvar i kommunen. Vi vill arbeta med inkludering och se ett samhälle där utrikesfödda och svenskfödda i olika åldrar är integrerade med varandra samt uppmuntra och stödja civilsamhällets insatser för integration.

 

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen

 

 • Effektivare integration. Snabbare få kommuntillhörigheter och därmed krav på svenska utbildning.
 • Tidiga krav på svenska kunskaper och tydliga satsningar för att nå dessa.
 • Integrera föreningar för en snabbare integration
 • Ta vara på de kompetenser som de asylsökande har. Fortsätt att utveckla BIS för att möjliggöra detta.
 • Låta de nya svenskarna bidra så fort som möjligt genom tidiga tidsbegränsade uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
 • Förenkla regler så fler kan få jobb
 • Fler enkla jobb som möjliggör en tidig start på arbetsmarknaden
 • Hjälp att starta egna småföretag utvecklas på fler språk.
 • Försvara den enskilda människans frihet genom att stå upp för asylrätten
 • Snabbt få tillgång till språk- och utbildningsinsatser
 • Minska handläggningstider samtidigt som rättssäker handläggning säkerställs
 • Ett brett kulturliv där traditionell kultur utvecklas med nya influenser
 • Öka insatserna för behandling av akuta stressymptom
 • Att asylprocessen är kort så att den som får uppehållstillstånd snabbt kan integreras och den som får avslag snabbt kan återvända.
 • Att återvändandet för dem som får avslag blir mer sammanhållet, humant och effektivt.
  En utökning av den samhällsinformation som ges under asyltiden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.