JobbEN

Nulägesbeskrivning

Boden växer, och det finns ett stort behov av bostäder som möter efterfrågan för att fler ska både kunna jobba och bosätta sig här. Kommunikationer är bristfälliga när det gäller tåg, och även flyget behöver förstärkas. Underhållet på vägar är för dåligt.
Näringslivet förändras i kommunen. Tillväxten inom turistsektorn har ökat under senaste mandatperioden. Det är något Centerpartiet värnar då det skapar arbetstillfällen i de delar av kommunen som har stora möjligheter att utvecklas. Det privata näringslivet växer och näringslivsklimatet har markant utvecklats under den gångna mandatperioden. Att nyttja entreprenörer för att hitta billigare lösningar till samma kvalité bidrar till kommunens ekonomi. Den kommande etableringen av H2GS, Försvarsmaktens utveckling samt de jobb som skapas inom spelindustrin kommer att medföra fler som väljer att starta sina vuxna liv i Boden. Utvecklingskraften hos landsbygdens företagare tas tillvara på ett tydligt sätt och de tre servicepunkterna bidrar till att göra kommunens service tillgängligt för alla företagare i hela Bodens kommun. Bodens företagare har det svårt i de centrala delarna på grund av den parkeringssituation som råder.

Framtidsvision

Boden karakteriseras av enkla och tydliga besked för de som vill starta och driva företag. Serviceinriktad myndighetsutövning är ledordet i Boden. Avgifterna ska vara låga så att fler väljer att starta företag samt utveckla redan befintliga. En tydlig uppdelning finns mellan det som är kommunal myndighetsutövning och det som med fördel kan utföras att privata entreprenörer. Upphandlingar strävar efter att vara så lokala som möjligt. Närproducerat är det som serveras inom den kommunala verksamheten. Utbildningar för att starta eget, utveckla befintliga företag samt deltaga i upphandlingar utvecklas än mer än vi gjort under denna mandatperiod. Jobbskaparpolitiken omfattar även landsbygdens många småföretagare. En väl

fungerande infrastruktur som skapar säkerhet och trygghet finns. Sänkta skatter för att anställa och gör skattereglerna enklare. Sänkta kostnaderna för de första anställda. vi satsar på sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, slopade arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och sänkta arbetsgivaravgifter för nyrekryteringar i företag med upp till tio anställda. De som står långt från arbetsmarknaden behöver också få betydligt bättre möjligheter att få jobb.

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen

 • Delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras vilket skulle öka kommunens möjlighet till tillväxt.
 • Det av offentlig verksamhet som med fördel kan utföras av privata aktörer ska också öppnas för detta.
 • Ett nära samarbete fortsätter att utvecklas med näringslivets organisationer för att före 2026 lyfta Boden till en av de tio mest näringslivsvänliga kommunerna i Sverige(126(2018) idag 68 (2021)).
 • Stimulans att bygga ungdomsbostäder med rimlig hyra.
 • LOV (Lagen om valfrihet) förstärks och privata aktörer får den ersättning de har rätt till.
 • Kommunen ska förbättra samarbetet med grannkommuner och företag, öppna upp för jobb genom bättre kommunikationer.
 • Norrbotniabanan ska byggas så att den knyter ihop flygplatsen med övrig infrastruktur före 2030.
 • Kommunens upphandlingspolicy fortsätter att utvecklas så att fler mindre lokala företag kan vara med och konkurrera om leverans av livsmedel, varor, uppdrag och tjänster.
 • Centrum blir mer tillgängligt med bra parkeringar. Bygg P-platser på höjden.
 • Fler motorvärmare erbjuds för att ha effekt på miljön genom att undvika kallstarter.
 • Den fina miljön runt vattnen i Bodens centrum utvecklas så att fler får uppleva vår vackra stad och tillsammans med ett gott kulturutbud skapa en stad som fler vill bo och verka i. Kvarnägen blir det kultur- och aktivitetsområde som det har potential att bli.
 • Utveckla turistnäringen genom tydlig och lätt tillgänglig information. Nyttja modern teknik för att sprida den militärhistoria som utgör grunden till att Boden bildades.
 • Fler enkla jobb. Allt kräver inte universitetsutbildning.
 • Skapa positiva bilder för arbete inom vård, skola och verkstadsyrken.Attitydförändring behövs.
 • Inför fyskrav på vårdyrken så att statusen höjs och insatser för att undvika belastningsskador kan sättas in.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.