Miljön

Nulägesbeskrivning

I grunden har Bodens kommun en god yttre miljö. När det gäller inomhusmiljön finns mycket att göra. Kommunen har ett särskilt ansvar för skolor, förskolor och andra offentliga lokaler. Inte minst klimatet under vinterhalvåret innebär stor vikt av en giftfri inomhusmiljö.

Framtidsvision

Bodensarna skall garanteras en giftfri miljö i alla kommunens lokaler.
Upphandlingen har lagts om så att maten i skolor och äldreboenden tillagas på plats av i huvudsak råvaror från lokala livsmedelsproducenter. I majoriteten av de nybyggda husen nyttjas trä som byggmaterial.

Kommunen ska bedriva verksamhet som får god effekt på miljön eller ger ett lågt klimatavtryck. Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett par dygn. Boden måste därför snabbt förbättra livsmedelsberedskapen för krig. För att kunna göra det behöver Sveriges bönder bättre villkor. Det handlar om att öka andelen närproducerad mat. Då måste svenskt jordbruk vara mer konkurrenskraftigt. Det behöver bli billigare att driva jordbruk, så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Det handlar också bland annat om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga insatsvaror till jordbruket. Det behövs också en plan för hur livsmedel ska komma ut i butikerna, när det exempelvis råder brist på lastbilar eller elen är borta. Närproducerat ska utgöra grunden för den kommunala upphandlingen samtidigt som det är ett varumärke för de lokala restaurangerna.


Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen


 • Kommunens parkeringspolicy för central staden förbättras för att öka tillgången på parkeringar och underlätta handeln. Fler P-höghus.
 • Fler motorvärmare som minskar kallstarter erbjuds.
 • Säkerställ att grönområden för rekreation och för att hantera skyfall bevaras ochutvecklas när staden förtätas.
 • Skapa bättre förutsättningar att bygga i hela kommunen genom uppdaterade detaljplaner och fler fördjupade översiktsplaner.
 • Införa system för skattelättnader eller mer generösa avskrivningsregler för energieffektiviserande investeringar. Det måste löna sig för kommuner, företag och privatpersoner att var klimatsmart.
 • Attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik i hela kommunen med fler och smarta lösningar på kommunikation baserad på brukardialoger.
 • Kollektivtrafiken byggs ut och kompletteras med beställningstrafik i hela kommunen.
 • Gång- och cykelvägar anläggs i och mellan alla villaområden i kommunen.
 • På landsbygden tas anpassade GC vägar fram som säkrar kommunikationen längs mindre trafikerade vägar.
 • Cykelbanor till Sunderby sjukhus (asfalt), till Bredåker, till Unbyn och mellan Harads och Bodträskfors skapas.
 • Norrbotniabanan byggs färdigt i hela sin sträckning för att erbjuda miljösmart kommunikation före 2030.
 • Haparandabanans utvecklingspotential tas till vara och utvecklas med fler hållplatser.
 • Kommunen ska kunna erbjuda en giftfri tillvaro i sina lokaler, skolor och boenden.
 • Avloppsvatten renas från läkemedelsrester och andra farliga ämnen.
 • Ställ krav på giftfria produkter i offentlig upphandling.
 • Stärk produktionen av närodlad och närproducerad mat samt minska matsvinnet för att starkt minska klimattrycket.
 • Wifi på tåg och bussar så att fler kan jobba under transporten
 • Utöka antalet ladd stationer för elbilar så att nyttjandet stimuleras. Säkerställ att dessa finns vid pendlarstationer.
 • Utveckla nyttjandet av biogas mellan Luleå-Boden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.