Vård och omsorg

Bild

 

Malin Sax, leg. Sjuksköterska, nummer 5 på listan till kommunvalet, en röst för Vården

 

Nulägesbeskrivning

Centraliseringen och koncentrationen av sjukvården har även drabbat Boden. Trycket på Sunderby sjukhus från övriga länet innebär svårigheter att klara uppdraget som akutsjukhus för Luleå-Boden.

Framför allt drabbas multisjuka äldre som alltför ofta får åka ”jojo” mellan boendet och Sunderby sjukhus.

Bristerna på samordning mellan kommun och region innebär att vårdbehövande inom framför allt psykiatrin och missbruksvården skickas runt mellan olika institutioner och vårdgivare. Indragningen av distriktssköterskemottagningar på landsbygden har försämrat vården avsevärt. I dag kan man många gånger inte ens komma fram per telefon till vårdcentralen vilket gör att man söker akutvård i stället. En nära kontakt med en distriktssköterska skulle minska detta.

Framtidsvision

I Boden finns en nära, tillgänglig och flexibel vård som utgår ifrån individens behov. Centerpartiet anser att hela sjukvårdens resurser måste tas tillvara för att kunna erbjuda norrbottningarna en bra och nära hälso- och sjukvård. Behovet av sjukvård ska styra. Produktionen behöver inte ske i offentlig regi. En mångfald av vårdgivare ökar möjligheterna till ökad närhet och en decentraliserad vårdstruktur. Det utvecklar metoder och förbättrar effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Vi ser möjligheter att ha distriktssköterskor på plats i byarna vissa dagar i veckan för att möta patienter och avlasta trycket på vårdcentraler och sjukhus. Mobila primärvårdsinrättningar nyttjas för att minska patienternas resor.

Personalen är sjukvårdens främsta resurs. De är helt avgörande, både för bemötandet och för en bevarad och höjd kvalitet. Motiverad och välutbildad personal är vårdens viktigaste tillgång. Vårdpersonal får den ersättning som de är värda och har en bra arbetsmiljö som säkerställer patientsäkerheten. Bemanningspersonal är inte något som nyttjas i planeringsskedet utan endast vid oförutsedda händelser. Hela verksamheter drivs av privata företag så att de kan ta ett helhetsansvar i stället för att ha en blandning fastanställda och bemanningspersonal.

Centerpartiets utgångspunkt är att öka makten över det egna livet för alla äldre. För oss är det en självklarhet att den enskilde själv ska få bestämma vem som kommer hem och vad som är angelägnast att utföra. Men också inom det särskilda boendet måste vardagsmakten bli större, genom ökad valfrihet och tydligare rättigheter för den som är i behov av omsorg. Flexibel vård är ett ledord för Centerpartiet.

Den psykiska ohälsan blir allt vanligare i vårt samhälle. Så även i Boden. Orsakerna till detta är många och en känsla av otillräcklighet kan bero på att man inte hittar sin plats i det omkringliggande samhället. Sociala medier, otrygghet och social isolering är bidragande orsaker till en växande psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att insatser görs för att framför allt våra barn och unga ges stöd och hjälp tidigt. En satsning på att minska köerna till barn och ungdomspsykiatrin behöver göras och samarbetet mellan kommun och region gällande stöd till barn och unga är något som måste prioriteras.


Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen


 • Alla kompetenser inom vården samlas kring den enskildes behov av vård.
 • Höj personaltätheten på golvet så att alla kan ta ut sin fystimme och genom detta minska arbetsbelastningsskador samt öka välbefinnandet.
 • Äldre ska kunna bo i eget boende så länge de vill och det ska finns bra alternativ för de som inte vill och kan bo hemma.: Rätten till ett självständigt liv ska vara tydlig i Boden.
 • Missbruksvården ses över och regionen måste ta en tydligare ledande roll. Ett gemenast ansvar mellan kommun och region måste ske för att säkerställa tidiga insatser. Tillgång till läkare med missbrukskompetens måste säkerställas.
 • OBS-platser/mellanvårdsplatser ska finnas även i Boden. Det är viktigt för att undvika onödiga inläggningar på sjukhusen och för att framför allt äldre patienter ska slippa åka jojo mellan sitt boende och akutmottagningarna. När patienter skrivs ut från regionen bör dialogen vara så god att ett bra mottagande iför brukaren/patienten görs säker
 • Tillräckligt många korttidsplatser måste finnas i Boden för att undvika betalningsansvar till Regionen.
 • Fritt val av utförare (LOV) utvecklas ytterligare och de får den ersättning som de har rätt till för att driva en likvärdig och tillgänglig vård.
 • Distriktssköterskemottagning inrättas i Gunnarsby-området samt Haradsområdet, om intresse väcks för fri etablering kommer Centerpartiet att stödja detta.
  Vårdbuss nyttjas för att minska patienternas resande och skapa en mer nära och uppsökande vård.
 • Genom införande av servicecheckar, avdragsrätt för hushållstjänster och fritt val av utövare (LOV) får alla äldre möjlighet att köpa tjänster för avlastning och hjälp i vardagen.
 • Centerpartiet vill utveckla möjligheterna för all vårdpersonal till fortbildning, fortsatt karriär i vårdande roller och till ökad flexibilitet i arbetet.
 • Äldrevård behöver kunna erbjudas på de äldres eget språk, oavsett om det handlar om nationella minoritetsspråk eller modersmål hos äldre som invandrat till Sverige.
 • Ofrivilliga delade turer avskaffas.
 • Specialistmottagningar för öppenvårdsbesök etableras inne i Boden.
 • Öppna Harads vårdcentral, gärna i privat regi.
 • Folkhälsoarbetet måste prioriteras upp, framförallt för att förebygga ohälsa och olyckor hos barn och äldre.
 • Kommunal handlingsplan för suicidprevention fördjupas och inarbetas än mer i kommunens förebyggande arbete.
 • Kravet på svenska kunskaper hos vårdpersonal måste införas då detta är viktigt för patientsäkerheten och skapar trygghet hos vårdtagaren.
 • Öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Se hela familjen när stöd och vård behövs.
 • Fler fast personal som skapar bättre arbetsmiljö.
 • Högre status som gör att fler söker sig till yrket.
 • Kortare väntetider genom högre personaltäthet på vårdcentraler.
 • Kunden måste få välja hur vården ska se ut.
 • Fyrhjulsdrivna bilar av bättre klass till nattpersonal med uppdrag utanför tätorten.
 • HBTQI och NPF- utbilda personalen för att kunna ge ett kompetent bemötande.
 • Ungas attityd till vård- och omsorgsutbildning måste ändras. Högre status genom bättre arbetsmiljö och lön. Ställ fyskrav för att höja statusen, minska arbetsbelastningar och kunna sätta in stöd som höjer välmående hos personalen.
 • Den enskilda medborgaren ska inte behöva lämna in samma information flera gångar för att myndigheter inte kan prata med varandra. Digitaliseringen av det offentliga ska ske i medborgarnas tjänst, inte för att övervaka medborgarna.
 • Öka den digitala teknikanvändningen, som till exempel VR- och videosamtal inom sjuk- och äldrevård.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.