Bild

FÖRETAGANDE

Eskilstuna ska vara Sverige bästa kommun att driva företag i

Vi vill att Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Här blomstrar näringslivet, inte minst de gröna näringarna som levererar sund och säker mat till invånare, och hit lockas gröna företag som brinner för innovation och hållbar tillväxt.

Företagsklimat

Vi behöver en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Därför vill vi till exempel att tidsprocesserna för tillsyn och tillstånd kortas och att det blir enklare för mindre och lokala företag att lämna anbud.

Grönt näringsliv

Vi står inför en grön nyindustrialisering. Med rätt drivkrafter kan fler människor komma i arbete samtidigt som vi minskar utsläppen och stärker ekonomin. Vi vill snabba på den utvecklingen genom att göra det lönsamt för våra lokala företag att välja klimatsmarta alternativ.

Kvinnligt företagande

Fortfarande är det i huvudsak män som startar, driver och investerar i företag. Därför vill vi främja kvinnors företagande och öka möjligheterna för kvinnor att nå höga positioner i näringslivet.

Gröna näringar

Vi vill att den lokala livsmedelsproduktionen får förutsättningar att växa, så att fler jobb och företag på landsbygden kan skapas och kommuninvånare får större tillgång till sund och säker mat. Mer närproduktion stärker också vår krisberedskap.

Elförsörjning

Effektbristen i elnätet är ett växande bekymmer i vårt område, därför vill vi se mer lokal förnybar energiproduktion samt att elnätsinfrastrukturen anpassas för att möta näringslivets framtida utmaningar och efterfrågan.

Etableringar

Företagsetableringar är bra för Eskilstuna. Vi ser gärna en fortsätt utveckling av logistikparken med utbyggd elnätsinfrastruktur, bättre kommunikationer och fler bostäder i närområdet.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022-2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att kommunen uppmuntrar och skapar fler möjligheter för eget företagande
 • att Eskilstunas varumärke byggs starkare och tydligare, med fokus på att Eskilstuna är en klimatkommun och etableringsort i framkant
 • inrätta en näringslivsnämnd eller ett näringslivsutskott som säkerställer kommunens nära samarbete med Eskilstunas näringsliv
 • att satsningar görs för att främja kvinnors företagande
 • att forskningen och samarbetet ytterligare stärks mellan kommunen, näringslivet och Mälardalens universitet
 • att högre krav ställs på att företag som etablerar sig i kommunen har höga klimat- och miljöambitioner
 • att kommunens taxor är rimliga och konkurrenskraftiga vid nyetableringar
 • att kommunen underlättar för mindre och lokala företag att lämna anbud
 • att företag som väljer klimat- och miljösmarta alternativ erbjuds till exempel lägre ansökningsavgifter eller hjälp med beräkningar och strategier
 • att tidsprocesserna kortas gällande tillstånd och tillsyn för företag samt att kunskapen och förståelsen hos kontrollanter och tillståndsgivare gentemot näringslivets aktörer och deras verksamheter ökar
 • att samarbetet mellan utbildning och näringsliv stärks
 • att elever i kommunens skolor uppmuntras till entreprenörskap
 • att den lokala livsmedelsproduktionen ökar genom att bland annat prioritera och underlätta för lokala aktörer att leverera varor till kommunen samt undvika exploatering av brukningsvärd jordbruksmark
 • att direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter ökar, till exempel genom så kallade Reko-ringar
 • att utvecklingen av logistikparken fortsätter genom god energiförsörjning, bra kommunikationer samt bostäder och service i närområdet
 • att elnätsinfrastrukturen anpassas för att möta den efterfrågan på el och nätkapacitet som framtidens näringsliv och transporter ställer
 • att logistikparken anpassas för att möta olika aktörers ökande efterfrågan på fossilfria transporter med till exempel tillräcklig nätkapacitet för laddning
 • att smartare effektanvändning uppmuntras genom till exempel effektbaserade avgifter
 • att investeringar i lokal förnybar energiproduktion eller energilagring ska ha enkla tillståndsprocesser och låga ansökningsavgifter
 • att fler företagslokaler på landsbygden utöver dem som är ämnade för lantbruksverksamhet undantas från kravet på bygglov, för att göra det enklare att öppna gårdsbutiker, starta bed and breakfast-verksamhet eller liknande
 • att mobil- och fibernäten fortsätter att byggas ut, med målet att alla hushåll och arbetsplatser, där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.