Bild

Energi

Eskilstuna ska ta täten i energiomställningen

För att vi ska lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle krävs stora mängder förnybar energi. Eskilstuna behöver möta denna efterfråga genom att öka den lokala förnybara energiproduktionen, förstärka kapaciteten i det lokala elnätet och arbeta mer med smartare effektanvändning.

Förnybar energiproduktion

För att klara klimatomställningen måste vi så fort som möjligt fasa ut fossila energikällor som kol och olja. Vi tror att en mångfald av förnybara energikällor i både stor och liten skala – som vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – utgör den bästa basen i ett klimatsmart, robust och försörjningstryggt elsystem.

Ökad lokal energiproduktion

För att möta en ökad energiefterfrågan räcker det inte med att bygga ny storskalig elproduktion i norra Sverige, eftersom flaskhalsar i elnäten – inte minst i vår egen region – sätter gränser för distributionen. Vi vill därför öka den lokala energiproduktionen. Vi behöver även både fler laddplatser och tankstationer för biogas.

Förstärkt elnätskapacitet

För att möta efterfrågan på el och nätkapacitet, som framtidens näringsliv och transporter kommer att ställa, vill vi att kommunen verkar för mycket god kapacitet i den lokala elnätsinfrastrukturen. Infrastrukturen bör planeras för åtminstone dubblerad elanvändning till 2045.

Smartare effektanvändning

Elanvändningen koncentreras ofta till särskilda tidpunkter på dygnet, vilket skapar effekttoppar som belastar elnätet. Effektutjämning, det vill säga att jämna ut effektuttaget över dygnet, är ett bra sätt att avlasta elnätet. Därför vill vi att smartare effektanvändning uppmuntras genom exempelvis effektbaserade avgifter.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022–2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att Lilla Nyby utvecklas till ett centrum för lokal förnybar energiproduktion av olika slag
 • att investeringar i lokal förnybar energiproduktion eller energilagring ska ha enkla tillståndsprocesser och låga ansökningsavgifter
 • att vindkraftverk byggs i de av kommunen utpekade områdena, på redan bebyggd mark eller i redan bullriga miljöer, samt att närboende får skälig ekonomisk ersättning
 • att framställningen av biodrivmedel ökar
 • att ytterligare en tankstation för biogas anläggs
 • att anläggningar för energilagring i olika former installeras
 • att kraftvärmen bevaras och utvecklas som en trygghet i kommunens elförsörjning
 • att skogsbränsle till kommunens bioanläggningar i första hand tas från närliggande producenter
 • att värmeanläggningarna som i huvudsak eldas med olja ställs om till fossilfri drift
 • att möjligheterna för lokal infångning och lagring av koldioxid, till exempel genom bio-CCS, utreds
 • att elnätsinfrastrukturen planeras för dubblerad elanvändning till 2045
 • att elnätsinfrastrukturen anpassas för att möta efterfrågan på el och nätkapacitet som framtidens näringsliv och transporter ställer
 • att logistikparken anpassas för att kunna möta olika aktörers ökande efterfrågan på fossilfria transporter med till exempel tillräcklig nätkapacitet för laddning
 • att smartare effektanvändning uppmuntras genom exempelvis effektbaserade avgifter
 • att möjligheterna att öppna fjärrvärmenätet för restvärme från industrin utreds
 • att fler laddplatser installeras
 • att infrastruktur för elflyg finns med vid utvecklingen av flygplatsen
 • att företag som väljer klimat- och miljösmarta alternativ till exempel erbjuds lägre ansökningsavgifter eller hjälp med beräkningar och strategier
 • att högre krav ställs på att företag som etablerar sig i kommunen har höga klimat- och miljöambitioner.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.