Ekonomisk jämställdhet

Pengar är makt. Men vare sig det gäller löner eller ägande av aktier, bolag, fastigheter, mark och skog hamnar kvinnor på efterkälken. Det vill vi ändra på. Kvinnors ekonomiska självbestämmande och egenmakt behöver stärkas.

Centerpartiet vill:

  • Se ett jämställt arbetsliv
  • Stärka kvinnors företagande
  • Arbeta för jämställda pensioner

sol-has-bg sol-light-text

Stärk kvinnors självbestämmande och egenmakt

Vi måste komma åt löneskillnader, den ojämlika fördelningen av föräldraledighet, deltidsarbete och de strukturer som begränsar kvinnor från att starta och driva företag. Det får långtgående ekonomiska effekter för kvinnor.

En jämställd, enkel och tydlig föräldraförsäkring
Fortfarande tas närmare 70 procent av föräldraledigheten ut av mammor. Den leder till negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi vill att föräldraförsäkringen ska vara anpassad till vårt moderna samhälle samt premiera ett jämställt uttag av föräldradagar. Det vill vi bl.a. göra genom att införa en kraftigt förstärkt jämställdhetsbonus, förändra reglerna så att 80 procent av föräldraledigheten ska tas ut innan barnet har fyllt tre år och avskaffa den så kallade snabbhetspremien.

Läs mer om föräldraförsäkringar

Ett jämställt arbetsliv

Lika lön för likvärdigt arbete ska gälla. Vi behöver därför synliggöra och åtgärda strukturella löneskillnader. Vi vill att regeringen utreder nya sätt för att minska lönegapet mellan kvinnor och män och att offentlig sektor går i bräschen för jämställda löner.

Vi vill uppvärdera statusen på kvinnodominerade yrken och förbättra arbetsvillkoren inom offentlig sektor, bland annat genom karriärtjänster och rätt till kompetensutveckling. Centerpartiet har länge drivit på för en trygg och flexibel arbetsrätt. Moderniseringen av arbetsmarknaden och reformering av arbetsrätten som nu genomförs medför att heltid blir norm, för att också undvika att inhyrning av personal blir permanent. Ökad möjlighet att få jobb i växande företag och samtidigt att utbilda sig genom hela livet innebär fler chanser till karriärbyte. Det kan bidra till att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden.

En hållbar arbetsmiljö

Vi tycker att det viktigt att en mår bra, både på jobbet och av jobbet. Vi vill också sätta ett offentligt mål om att det ska vara maximalt 25 medarbetare per chef i vård och omsorg. Vi behöver också stärka fokus på förebyggande insatser så att färre människor behöver hamna i sjukskrivningar och vill särskilt belysa jämställdhetsaspekten av sjukskrivningarna.

Läs mer om arbetsmiljö här

Kvinnors företagande

Att alla ska ha möjlighet att starta och driva företag borde vara en självklarhet. Här finns mycket att göra, både från politiskt håll och när det gäller att krossa glastak i näringslivet. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag genom regelförenkling. Det kommer inte minst att gynna småföretag och då särskilt inom besöks- och servicenäringen, där många kvinnor är företagare.

Vi vill också att statens insatser för företagande i form av riskkapital, rådgivning och stöd ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män och därför vill vi se en genomlysning av hur det statliga riskkapitalet fördelas. Samtidigt vill vi satsa på finansiering av nätverk för företagande kvinnor och återinrätta resurscentrum för kvinnor, Winnet.

Läs mer om företagande

Ett långsiktigt, hållbart och jämställt pensionssystem
Dessvärre ser vi att kvinnor fortfarande har betydligt lägre pensioner än männen. Orsaken till detta är inte pensionssystemet, utan skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner har sin grund i arbetslivet. Att kvinnor deltidsarbetar mer och tjänar mindre per arbetad timme har stor betydelse för pensionen. Centerpartiet vill se ett rättvist pensionssystem som garanterar alla en ekonomisk trygghet på äldre dar och stärker den ekonomiska jämställdheten.

Läs mer om pensionerna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.