Europa och EU

Europeiska unionen, EU, har varit en viktig del i Sveriges utveckling och välstånd sedan Sverige blev EU-medlem 1995. Vi jobbar för att EU ska bli ännu bättre och att resurser ska läggas på de områden som gör mest skillnad. Därför vill vi samarbeta ännu mer om gränsöverskridande utmaningar som klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet.

Centerpartiet vill att:

  • EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning, för att säkerställa vi når klimatneutralitet 2050.
  • EU använder alla verktyg för att de länder som bryter mot de europeiska värderingar som man åtagit sig att upprätthålla, bestraffas ekonomiskt.
  • Medlemsländernas bestämmanderätt inom till exempel skatter och sociala frågor ska respekteras fullt ut.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Europa och EU

För ett långsiktigt, hållbart och mer effektivt EU

Sverige är ett litet land som är beroende av att kunna sälja våra varor och tjänster utomlands. EU är vårt viktigaste samarbete. Vi tycker att EU behöver utvecklas och bli mer effektivt. Det görs genom att lägga kraft på de stora gemensamma frågorna, som miljö och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet och andra hot.

Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU. Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Därför arbetar vi aktivt med EU-politik i riksdagen och i Europaparlamentet och driver på för att Sverige tar en aktiv roll i EU-samarbetet.

EU ska stå upp för liberala värderingar

EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer, som rättssäkerhet och pressfrihet, utan att drabbas av kännbara sanktioner. Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort.

Vi vill se ekonomiska sanktioner mot de länder som bryter mot de gemensamma värderingarna. I längden ska det även gå att utesluta ett land som inte vidtar åtgärder för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Den inre marknaden och fri rörlighet

Vi tycker att det är den inre marknaden och den fria rörligheten som är EU:s viktigaste styrkor. Det vill säga att människor, varor, tjänster och kapital får röra sig fritt inom EU.

Men mycket mer kan göras. Det finns enorm potential i att öppna tjänstemarknaden och energimarknaden och skapa en verklig europeisk digital marknad. Slutenhet och nationella statliga monopol som gynnas nationellt får inte hindra fri konkurrens och framväxt av smarta lösningar som gynnar alla.

Miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationella insatser.

Vi har under lång tid varit en pådrivande kraft i Europaparlamentet för konkreta, ambitiösa reformer för att få ner utsläppen i Europa. Under den förra mandatperioden var vi med och säkrade höjda ambitioner i handeln med utsläppsrätter, mer förnybar energi i unionen och högre ambitioner vad gäller energieffektivisering.

Men vi vill snabba på omställningen ännu mer. Redan år 2040 vill vi att EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser och vi måste i närtid höja ambitionerna kraftigt till år 2030.

För att nå dit krävs satsningar på förnybar energi, ökad elektrifiering, klimatsmarta innovationer som minskar utsläppen från transporterna. EU:s klimatpaket Fit for 55 blir den viktigaste politiska processen under mandatperioden 2019–2024, för att se till att EU når de åtaganden som gjordes inom Parisavtalet.

Läs mer om vad Centerpartiet driver på klimatområdet i EU.

Djurskydd

Varje år transporteras omkring 1,5 miljarder djur antingen inom EU eller från ett EU-land till ett annat land. Ofta är förhållandena minst sagt ovärdiga och ibland är djuren helt utan mat och vatten.

Det finns redan regler och lagar när det gäller djurtransporter i EU. Problemet är att de inte följs ordentligt. Det måste det bli ändring på. Exempelvis behövs det ett minimibelopp för böter som utdelas inom EU, när någon bryter mot djurskyddslagen och orsakar djurs lidande.

För att djurskyddsfrågan ska få den politiska tyngd den förtjänar i EU arbetar vi för att det ska tillsättas en EU-kommissionär med ansvar för djurens välfärd. Vi vill också införa en djurvälfärdslag i EU, likt den som finns i Sverige, som ser till att det finns minimikrav för djurens välfärd och att EU har möjlighet till sanktioner mot medlemsländer som inte följer den.

Jordbruk

EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar en viktig roll för ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, och för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vi vill se en jordbrukspolitik som är mindre detaljstyrd och mer resultatinriktad. I stället för stelbenta insatser på EU-nivå som är lika för alla måste varje medlemsland få större möjligheter att utforma sina egna miljöåtgärder för att få bättre resultat och mer faktisk miljönytta.

Vi ser med oro på hoten mot den biologiska mångfalden. Det behövs fler insatser inom jordbruket för fler betande djur, ökad viltvård och fler pollinatörer. Att ge medlemsländerna större möjlighet att arbeta på det sätt som passar landet bäst, för att nå samma mål på EU-nivå, är vi övertygade om att det kommer att ge den största klimat- och miljönyttan.

Vi vill långsiktigt se ett att lantbrukarnas konkurrenskraft stärks, vilket ger förutsättningar för mer modernisering och innovation. Därför vill vi också satsa mer på investeringar, men också underlätta för kunskapsöverföring och att lantbruket snabbt kan testa nya innovativa metoder för bättre konkurrenskraft och för ett mer klimat- och miljösmart jordbruk. Vi vill också se att lantbrukarens ställning i livsmedelskedjan stärks.

Migration

Vi vill ha en gemensam EU-politik för flyktingmottagande, där alla länder måste hjälpa till och bidra. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp från hur mottagandet ska gå till, via själva asylprocessen och till hur de asylsökande fördelas mellan länderna, så att inget faller mellan stolarna.

Vi vill att det ska bli enklare att ta sig till Europa på lagligt sätt, så att man som flykting inte ska behöva betala smugglare eller kriminella gäng för att ta sig hit. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och inte något man ska behöva riskera livet för. Till exempel tycker vi att systemen med kvotflyktingar, både de som kommer via FN och genom EU:s egna program, borde utökas.

Det är väldigt viktigt med fri rörlighet inom de länder som är med i Schengensamarbetet, och vi vill ta bort de tillfälliga gränskontroller som flera medlemsstater satt upp.

Arbetskraftsinvandring är bra och viktig för att företag i EU ska kunna utveckla sina verksamheter och skapa fler jobb. Det bör bli lättare att komma till EU för att jobba, och för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens också från länder utanför EU.

Sociala pelaren

Sverige har i dagsläget ett välfungerande system på arbetsmarknaden som hotas om Europaparlamentet gör verklighet av den sociala pelaren.

Parlamentet vill bland annat införa en europeisk a-kassa, tvingande minimilöner och en arbetsmarknadsmyndighet. Åtgärder som skulle kunna sätta det svenska sättet att göra saker på ur spel.

Beslut kring arbetsmarknad och sociala skyddsnät fattas bäst av varje medlemsland.

Vi vill att EU blir mer transparent

Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning i medlemsländerna, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna.

Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU. Vi vill att medborgarna ska ha större möjlighet att få insyn i de beslut som fattas, och kunna påverka EU. Då förbättras människors möjlighet att kräva ansvar av dem som tar besluten.

Detta ska EU inte göra

EU får inte fokusera på fel saker. Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om.

Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.